SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Haapsalu linnas

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 69

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Haapsalu linnas

Vastu võetud 13.02.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018. a määruse nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Haapsalu linnas (edaspidi Kord) sätestab Haapsalu Sotsiaalmaja poolt sotsiaaltranspordi teenuse (edaspidi teenus) võimaldamise tingimused ja korra.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks (sh korrakaitse, meditsiini-, hügieeni-, või apteegiteenuste, panga-, side- ja postiteenuste kasutamine ning muude igapäevaeluks vajalike toimingute teostamine).

  (2) Erandjuhtudel võib mõjuvate põhjuste olemasolul teenust osutada ka teistele abivajajatele.

  (3) Teenuse osutamist korraldab Haapsalu linnas üldjuhul Haapsalu Sotsiaalmaja (edaspidi sotsiaalmaja).

  (4) Haapsalu Linnavalitusel on õigus teenuse osutamine asendada toetuse maksmisega kui isik korraldab endale ise sobiva transpordi.

§ 3.   Teenuse saaja

  (1) Sotsiaalmaja osutab teenust rahvastikuregistri andmetel Haapsalu linnas elavatele inimestele.

  (2) Teenust osutatakse pensionärile või puudega (liikumis-, nägemis- või intellektihäirega) isikule, kes puudest või tervise seisundist tingituna ei saa kasutada isiklikku sõiduvahendit või ühistransporti.

  (3) Teenust osutatakse juhul, kui liikumispuude üheks tunnuseks on liikumisabivahendi (ratastool, rulaator, kargud jms) kasutamine või kõrvalise abi vajadus liikumisel väljaspool kodu ja transpordivahendi kasutamisel.

§ 4.   Teenuse taotlemine, menetlemine ja teenuse määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema esindaja sotsiaalmaja suulise või kirjaliku taotluse.

  (2) Teenuse saamise otsustab hindamisinstrumendi alusel sotsiaaltöötaja, arvestades § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatut.

  (3) Hindamist ei pea tegema juhul, kui hindamine on kliendile juba varasemalt tehtud teise teenuseosutaja või asutuse poolt mitte rohkem kui kaks aastat tagasi.

  (4) Vajadusel võib sotsiaaltöötaja küsida täiendavaid andmeid teenuse taotleja terviseseisundi, tegevusvõime või kõrvalabi vajaduse kohta.

  (5) Esmakordse sõidu korral ei toimu teenuse saaja hindamist, vaid täpsustakse teenuse saaja erivajadus.

  (6) Teenuse määramise algatab sotsiaaltöötaja, kes külastab teenuse taotlejat tema kodus vähemalt 14 päeva jooksul avalduse esitamisest ja hindab teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil (lisa 1).

  (7) Sotsiaaltöötaja teeb teenuse osutamise või mitte osutamise kohta otsuse vähemalt 14 päeva jooksul ning esitab selle sotsiaalmaja direktorile kinnitamiseks.

  (8) Sotsiaaltöötaja teavitab teenuse taotlejat teenuse määramise või keeldumise kohta 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (9) Kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadus ei ole põhjendatud, soovitab teenuse sotsiaaltöötaja hoolduse ja/või kõrvalabi tagamiseks teisi meetmeid.

  (10) Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse teenuse taotlejat suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast talle arusaadaval viisil.

  (11) Teenuse võimaldamist isikule võib taotleda teenust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajaja isiku kohta, samuti ametiisikud, kellel on seadusest tulenevalt abivajajast teatamise kohustus.

  (12) Teenuse osutamisest on õigus keelduda juhul, kui on tuvastatud, et taotleja puue või muu erivajadus ei takista ühistranspordi kasutamist, isik ei ela Haapsalu linnas või tellitud sõit ei vasta § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatule.

§ 5.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse tellimus registreeritakse sotsiaalmaja sekretäri poolt sotsiaaltranspordi tellimise registris, kuhu märgitakse kliendi nimi, sõiduaeg, marsruut ja kontaktandmed.

  (2) Teenuse osutajal on õigus jätta kliendi sotsiaaltranspordi tellimus rahuldamata või pakkuda välja tellimuse teostamiseks muu aeg kui:
  1) sotsiaaltranspordi tellimuse iseloom võimaldab seda edasi lükata või lahendada muul viisil;
  2) taotlejal on eelnevate transporditeenuste eest tasumata.

  (3) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel, ajavahemikus 7.30 – 17.00 sotsiaaltranspordi tellimise registri alusel.

  (4) Teenust ei osutata riiklikel pühadel.

  (5) Teenuse taotlemisel on vajalik ettetellimine vähemalt 3 päeva sõiduks Haapsalu linna piires ning vähemalt 7 päeva sõiduks väljaspool Haapsalu linna.

  (6) Teenuse osutaja võib osutada teenust ka juhtudel, kui sõidusoovist on ette teatatud ettenähtust vähema aja jooksul, kui teenuse osutajal on teenuse osutamiseks transport vaba.

  (7) Teenus ei laiene kolimiseks ja tarbeesemete transpordiks. Teenus ei sisalda endas saatja, hooldaja või isikliku abistaja teenust.

  (8) Teenust osutatakse Haapsalu linna piirides, erandjuhul võib teenust osutada ka väljaspool Haapsalu linna.

  (9) Teenuse osutamisel tagatakse teenuse kasutaja turvalisus ning abistamine sõidukist väljumisel ja sisenemisel, samuti teenuse kasutaja abistamine turvavöö kinnitamisel, ning liikumise abivahendi fikseerimine.

  (10) Teenuse osutaja omab puuetega inimestele transporditeenuse osutamiseks sobivat ja tehnilistele nõuetele vastavat transpordivahendit.

  (11) Teenuse osutaja kehtestab ohutu töötamise korra ning tagab selle kättesaadavuse teenust kasutavale isikule ja teenust vahetult osutavale isikule.

  (12) Teenuse osutamise üle peab arvestust sotsiaalmaja.

§ 6.   Rahastamine

  (1) Teenust rahastatakse sotsiaalmaja eelarvest ja isikult võetavast tasust (omaosalus).

  (2) Isikult võetava tasu suuruse kehtestab Haapsalu Linnavalitsus korraldusega.

  (3) Isikult võetav teenustasu arvestatakse spidomeetri näidu alusel kliendi juurest sõidu alustamisel sihtkohta jõudmiseni.

  (4) Kui teenust osutatakse korraga rohkem kui ühele teenuse saajale, jagatakse Haapsalu maapiirkonnas teenuse omaosaluse maksumus teenuse saajate vahel (v.a saatja). Piirkondades Haapsalu linn, Uuemõisa küla/alevik, Paralepa alevik maksab iga sõitja teenuse omaosaluse vastavalt hinnakirjale.

  (5) Teenuse eest tasumine toimub sularahas autojuhile või sotsiaalmaja poolt esitatud arve alusel.

  (6) Isik vabastatakse teenuse omaosalusest Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsusega isiku vastava põhjendatud avalduse alusel.

§ 7.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab Haapsalu Linnavalitsus.

  (2) Teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalmaja.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json