HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2020, 72

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 04.02.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Kadrina valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteaeda võetakse vastu 1,5- kuni 7-aastane laps, kelle rahvastikujärgne elukoht on Kadrina vald. Võimaluse korral eelistatakse lasteaeda vastuvõtul lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Kadrina valla haldusterritooriumi.

  (4) Lasteaia valik on lapsevanemale vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

  (5) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta korraldab lasteaia direktor.

  (6) Kadrina valla võimalustest ja vajadusest lähtudes võib lasteaed moodustada liitrühmi, sobitusrühmi ja erirühmi.

§ 2.   Vanema ja lasteasutuse vahelise info vahetamise hea tava

  (1) Vanemal on õigus saada direktorilt, õppealajuhatajalt ja õpetajatelt teavet lasteaia töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse, kodukorra, toiduraha ja osalustasu suuruse kohta ning muud teavet, mis on seotud lasteaiakohaga.

  (2) Vanem teavitab lasteasutust:
  1) enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;
  2) lapse terviseseisundist, mis eeldab eritingimuste loomist;
  3) lapsel diagnoositud nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine;
  4) lapse puudumisest.

  (3) Lapse vastuvõtmisel lasteaeda tutvustab direktor vanemale vastuvõtmise ja väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda, vanema õigusi ja kohustusi.

§ 3.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine ja lasteaia rühmade komplekteerimine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile kirjaliku avalduse.
Avalduse elektroonsel esitamisel peab see olema digitaalselt allkirjastatud.

  (2) Kadrina Vallavalitsus kui ametiasutus võib avalduse esitamiseks koostada näidisvorme.

  (3) Lasteaed registreerib avaldused nende esitamise järjekorras.

  (4) Vastuvõtt lasteaeda toimub vastavalt avalduste esitamise järjekorrale ja vabade kohtade olemasolule sobivas vanuserühmas.

  (5) Rühmad komplekteeritakse ajavahemikul 01. maist kuni 15. augustini. Direktor teavitab vanemat lasteaiakoha saamise otsusest avalduses märgitud kontaktidel hiljemalt 31. mail. Kui puuduvad lasteaias õppeaasta kestel vabad kohad jääb laps järjekorda.

  (6) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu aastaringselt.

  (7) Rühmade nimekirjad kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks.

§ 4.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
  1) kooli minekul kui lapsevanem ei ole taotlenud koolipikendust;
  2) lapsevanema taotlusel.

  (2) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem kirjaliku avalduse lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne eeldatavat lapse lasteaiast lahkumist, milles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev. Avaldust ei pea esitama, kui laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja põhjusel, et ta asub täitma koolikohustust.

  (3) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toiduraha ja kohatasu kuni lapse väljaarvamise päevani.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamise vormistab lasteaia direktor käskkirjaga.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kairit Pihlak
Vallavanem

Marika Mardõkainen
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json