HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Loksa linna andeka noore toetamise kord

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.02.2021, 14

Loksa linna andeka noore toetamise kord

Vastu võetud 04.02.2021 nr 3
rakendatakse alates 18. jaanuarist 2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Loksa linna andeka noore toetamise kord (edaspidi: Kord) reguleerib Loksa linna huvitegevuse ja huvihariduse riiklikust rahastusest andeka noore toetamist, toetuse taotlemist, määramist ja maksmist.

  (2) Andeka noore toetust eraldatakse sihtotstarbelisena noore huvitegevuses või huvihariduses õppe- või treeningvahendite soetamiseks, õppe- või treeningtegevuses ja võistlustel osalemiseks või spordiinventari soetamiseks.

§ 2.   Andeka noore mõiste

  Korras kasutatakse mõistet andekas noor järgmises tähenduses: rahvastikuregistri andmetel Loksa linna 7-19 aastane noor või Loksa Gümnaasiumis õppiv ning Loksa linnas huvihariduses või huvitegevuses osalev noor, kes on saavutanud spordialal või huvialal märkimisväärseid tulemusi.

§ 3.   Andeka noore toetuse taotlemine ja aruandlus

  (1) Andekale noorele toetuse taotlemiseks esitatakse Loksa linnavalitsusele jooksva aasta 15. märtsiks vormikohane taotlus (lisa 1), mille on allkirjastanud täisealine andekas noor isiklikult või andeka noore seaduslik esindaja või spordiklubi või huviringi juhendaja või huvikooli direktor. Taotlusele lisatakse spordiklubi/huviringi/huvikooli põhjendatud soovituskiri. Taotlusvoor on avatud vähemalt kolm nädalat. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

  (2) Andeka noore toetust võib linnavalitsus eraldada noorele, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakondlikel, üleriigilistel, Euroopa või maailmatasemel võistlustel/konkurssidel/olümpiaadidel jne.

  (3) Spordiklubi/huviringi juhendaja/huvikooli direktor esitab valdkonna ametniku ettepanekul oma klubi/huviringi/huvikooli eriala taotlejate põhjendatud järjestuse, kui taotlejaid on rohkem kui üks.

  (4) Taotlusi kontrollib linnavalitsuse ametnik ja edastab need 15 päeva jooksul valdkonna eest linnavalitsuse poolt kinnitatud vastutavale komisjonile hinnangu andmiseks. Ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (5) Puuduste esinemisel taotluses informeerib ametnik sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega seitse tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puuduseid, teavitatakse sellest taotlejat ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (6) Valdkonna komisjon teeb ettepaneku linnavalitsusele andeka noore toetamiseks või mittetoetamiseks.

  (7) Andeka noore toetus on huvitegevuse ja huvihariduse rahastusest kuni 5% riigi poolt eraldatud toetussummast. Maksimaalne aastane toetus ühele noorele on kuni 500 eurot.

  (8) Toetuse saamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega.

  (9) Toetus kantakse taotluses esitatud arvelduskontole ja toetust võib kasutada sihtotstarbeliselt taotluses esitatud andeka noore tegevuse toetamiseks.

  (10) Toetuse saaja kajastab Loksa linna kui oma toetajat reklaamides, riietusel või avalikel esinemistel.

  (11) Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande (lisa 2) koos kuludokumentidega ja maksekorraldustega hiljemalt toetuse saamise aasta 31. detsembriks.

  (12) Aruande õigsust kontrollib valdkonna ametnik ja teeb vajadusel ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste mittekõrvaldamisel puudub taotlejal õigus uue taotluse esitamiseks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada andeka noore toetuse taotluse vorm vastavalt lisale 1.

  (2) Kinnitada aruande vorm andeka noore toetuse kasutamise kohta vastavalt lisale 2.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18.01.2021.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
Volikogu esimees

Lisa 1 Andeka noore toetuse taotluse vorm

Lisa 2 Aruande vorm andeka noore toetuse kasutamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json