ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2013, 4

Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 28.02.2013 nr 113

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 21 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimused ja nõuded ning määrab liitumise korra Jõelähtme vallas.

  (2) Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

  (3) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda soovivatele, liitunud ja seda kasutavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele Jõelähtme vallas.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) arenduspiirkond – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas sätestatud piirkond, kus arendatakse ühisveevärki ja kanalisatsiooni vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale;
  2) ehitamine – ehitusseaduse tähenduses ehitamine;
  3) kanalisatsiooni vaatluskaev – maapinnale ulatuva luugiga kaev (toru) kanalisatsiooni torustikul;
  4) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk) või hoonestusõigus käesoleva eeskirja tähenduses;
  5) kinnistu veevärk ja kanalisatsioon – liitumispunktist alates ehitiste ja seadmete süsteem kinnistu veega varustamiseks ühisveevärgist ja reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ei kuulu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hulka.
  6) kinnistu sademevee kanalisatsioon – liitumispunktist alates ehitiste ja seadmete süsteem kinnistult sademevee ärajuhtimiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi hulgas olevasse sademevee kanalisatsiooni. Kinnistu sademevee kanalisatsioon ei kuulu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hulka.
  7) klient – kinnistu omanik, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik, kelle kinnistu või ehitise veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga vajaliku torustikuühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud lepingu ühisveevärgist vee võtmiseks või reo- ning sademevee ärajuhtimiseks;
  8) liituja - kinnistu omanik või valdaja;
  9) liitumine – kinnistu veevärgi ühendamine ühisveevärgiga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga või kinnistu sademevee kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi hulka kuuluva sadevee kanalisatsiooniga kinnistu veevarustuse, kinnistult reovee, või ka sellelt sademevee, ärajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;
  10) liitumistasu – tasu, mis tuleb liitujal maksta kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ühendamiseks ühisveevärgi või -ühiskanalisatsiooniga;
  11) liitumispunkt – ühisveevärgi või -kanalisatsiooni olulise osana ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi või-kanalisatsiooni ühenduskoht;
  12) mõõdusõlm – vee või reovee mõõtmiseks ettenähtud arvestist ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm;
  13) paisutustase – tõenäoline tase, milleni võib tõusta reo- ning sademevee tasapind ühiskanalisatsioonis;
  14) peakraan – ühisveevärgi viimane sulgemisseade enne kinnistu veevärki;
  15) peatoru – ühisveevärgi või -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või kinnistutelt reo- ning sademevee ärajuhtimine;
  16) saasteaine (reoaine) – mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust;
  17) reostus – vee omadusi halvendav saasteainete, organismide sisaldus vees, vee ülemäärane soojus või radioaktiivsus;
  18) reovesi – üle kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  19) sademevesi – sademete-, drenaaži- ning muu pinna ja pinnasevesi, mis ei ole reovesi ning mis juhitakse ühiskanalisatsiooni või sademevee kanalisatsiooni;
  20) sademevee kanalisatsioon – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemi kuuluvad ehitised ja seadmed sademevee ärajuhtimiseks ja kanaliseerimiseks
  21) tegevuspiirkond – vee-ettevõtjale Jõelähtme Vallavolikogu otsusega kehtestatud ala vee-ettevõtjana tegutsemiseks;
  22) vee-ettevõtja – eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimist või kliendi kinnistu sademevee kanalisatsioonist sadevee ärajuhtimist ja puhastamist tema omandis või valduses oleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu;
  23) volitatud isik – isik, kes vallavolikogu otsusega on volitatud kontrollima kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele;
  24) ühendustoru – kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist reo- või sademevett ärajuhtiv toru peatorust liitumispunktini, viimane kaasa arvatud;
  25) ühisveevärk ja -kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku; Sademevee kanalisatsioon loetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud.
  26) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava – kava, mille kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu ja mille alusel arenduspiirkonnas toimub ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamine;

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat koos.

§ 3.   Liitumise alused

  (1) Vee-ettevõtja peab liitumise eesmärgil lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kinnistu liitumine ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga toimub liituja taotlusel tema ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõtjale liitumistasu eeskirjas sätestatud korras. Veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

  (4) Liituja vahetumise või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade ümberehitamise, millega liitumistingimused ei muutu või nende muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi, ei tule eraldi või täiendavat liitumistasu tasuda.

  (5) Kui klient soovib saada liitumislepinguga kokkuleppimata veevarustuse, reo- või sademevee ärajuhtimise teenuseid (sh saasteainete ärajuhtimist) või selliseid teenuseid liitumislepinguga kokkuleppimata ulatuses ja sellega kaasnevad vee-ettevõtjale ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitamise või ümberehitamise kulud, on tegemist liitumisega ning see toimub eeskirja kohaselt.

  (6) Kui vee-ettevõtja või liituja või klient taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see taotleja kulul.

§ 4.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks on vee-ettevõtja poolt määratud liitumispunkt.

  (2) Liitumispunkt paigaldatakse avalikult kasutatavale maale kuni üks meeter kinnistu piirist väljapoole. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimusel, määratakse liitumispunkt vee-ettevõtja ja liituja kokkuleppel.

  (3) Jõelähtme valla avalike teede, tänavate ja väljakute sademevee kanalisatsiooni liitumispunktide asukohad ja selliste teede, tänavate ja väljakute kinnistute liitumine sademevee kanalisatsiooniga reguleeritakse Jõelähtme Vallavalitsuse ja sademevee kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahelise lepinguga.

2. peatükk ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 

§ 5.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga esitab liituja vee-ettevõtjale taotluse, mis peab sisaldama:
  1) liituja isikuandmeid,
  2) kinnistu omaniku andmeid,
  3) katastriplaani koopia,
  4) kehtiva detailplaneeringu veevarustust, reovete ning sadevete kanaliseerimist käsitleva seletuskirja ja jooniste koopiad,
  5) kinnistu valdamise aluseks oleva dokumendi koopiat,
  6) olemasoleva ja kavandatava hoonestuse kasutusotstarbeid,
  7) ühisveevärgist taotletava vee kasutuse otstarvet ja kogust,
  8) reo- ja sademevee koguseid, milliste juhtimist ühiskanalisatsiooni taotletakse,
  9) reovete saasteainete kogused ja reostusnäitajad, mida välja arvatud elamumaa kasutusotstarbega maalt, soovitakse ühiskanalisatsiooni juhtida,
  10) teenindus- ja tootmisotstarbega sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta,
  11) liitumispunkti soovitava asukoha ettepanekut.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumistingimuste seadmiseks.

§ 6.   Liitumistingimuste seadmine

  (1) Liitumistaotluse esitamise päevast 30 kalendripäeva jooksul saadab vee-ettevõtja taotlejale kirjalikult:
  1) liitumistingimused, sh piiratud ulatuses liitumise tingimused, või
  2) teate liitumistaotluse rahuldamata jätmise kohta.

  (2) Liitumistingimustes märgitakse:
  1) liitumispunktide asukohad;
  2) lubatavad veevõtu, reo- või sademevee ärajuhtimise tarbimisvõimsused (l/s), kogused, reo- või sademeveega ära juhtida lubatavad saasteained ning ärajuhitava vee reostusnäitajad;
  3) veerõhk ühisveevärgis ning ühiskanalisatsiooni paisutustase;
  4) tehnilised erinõuded (mõõteseadmed, lokaalpuhastid, vooluhulga regulaatorid, ühtlustusmahutid jne);
  5) liitumisprojekti koosseisu kohta esitatavad nõuded;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumistaotlust ei rahuldata, kui:
  1) taotletavat veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada ühisveevärgi nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) taotletakse ühiskanalisatsiooni juhtida reo- või sademevett, mille ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) taotletakse ühiskanalisatsiooni juhtida reo- või sademevett, mille kogust või selles sisalduvat reostust või reostuse kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni kahjustamata.

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada liitumistaotlus piiratud ulatuses, kui selle taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid klientide veega varustamises või reo- ning sademevee ärajuhtimises. Liitumistaotluse rahuldamata jätmisest või piiratud ulatuses rahuldamise võimalikkusest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades sealjuures sellekohased põhjendused.

§ 7.   Liitumisprojekti koostamine

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt (edaspidi liitumisprojekt) peab vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja vee- ettevõtja poolt väljastatud liitumistingimustele.

  (2) Liitumisprojekti koosseisus peavad olema vähemalt:
  1) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse seletuskiri koos kõigi vee tarbimise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise koguse- ja reostusnäitajatega;
  2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hooneväliste rajatiste plaan;
  3) veemõõdusõlme, veerõhu tõsteseadmete, tulekustutussüsteemi juhtsõlmede, reo- ning sademevee pumba- ja puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised.

  (3) Kinnistu liitumistaotluse esitaja ja vee-ettevõtja kokkuleppel võib liitumistaotluse esitaja samal ajal liitumisprojektiga tellida ka kinnistu liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti, mille projekteerimise tehnilised tingimused esitab vee-ettevõtja.

§ 8.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul pärast liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse liitumistaotluse esitajale vee-ettevõtja poolt kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist.

  (2) Liitumislepingus märgitakse:
  1) liitumistingimused (mis vajaduse korral on liitumisprojektist lähtuvalt täpsustatud);
  2) liitumisvõimsus (l/s) ja liitumistasu suurus või liitumistasu suuruse kalkulatsioon;
  3) liitumistasu maksmise kord;
  4) liitumise tähtaeg;
  5) vajaduse korral muud liitumise tingimusi käsitlevad kokkulepped.

  (3) Kui liitumisleping sõlmitakse liitumistasu kalkulatsioonist lähtudes, nähakse ette liitumistasu suuruse hilisem täpsustamine, lähtudes liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamise tegelikest kuludest.

  (4) Kui liitumisprojekt ei vasta eeskirja §-s 7 sätestatud nõuetele, on vee-ettevõtjal õigus jätta liitumisleping sõlmimata. Sellisel juhul tagastatakse liitumisprojekt liitumistaotluse esitajale vee-ettevõtja poolt kooskõlastamata ja ära märkides kooskõlastamata jätmise põhjused.

§ 9.   Liitumislepingu täitmine

  (1) Liitumislepingu kohaselt tekib liitujal õigus veevarustuse, reo- või sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks, kui lepingu osapooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett, juhtida ühiskanalisatsiooni reovett või sademevee kanalisatsiooni sademevett.

  (2) Liitumislepingu kohased liitumistingimused ning piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel teenuslepingu osad. Piiritlusakti koostamise aluseks on teostusjoonis.

  (3) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses liitumisprojektiga. Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida valla(linna)volikogu otsusega volitatud isikul. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks eksemplar antakse liitujale. Liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

  (4) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning liitumispunktid jäävad vee-ettevõtja omandisse.

§ 10.   Liitumislepingu lõpetamine

  (1) Liitumisleping lõpetatakse liitumistaotluse esitaja soovil, kui ta loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping üles öelda:
  1) kui liitumistaotluse esitanud juriidiline isik on lõpetamisel ja tal ei ole õigusjärglast;
  2) liitumistaotluse esitanud juriidilise isiku pankroti korral;
  3) muudel õigusaktidest ja liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

  (3) Liitumislepingu lõpetamise korral katab liitumistaotluse esitaja vee-ettevõtjale liitumislepingu lõpetamise hetkeni liitumislepingu täitmiseks vee-ettevõtja poolt tehtud kulud, arvestades võlaõigusseaduse §-s 655 sätestatut.

3. peatükk LIITUMISTASU MAKSMINE 

§ 11.   Liitumistasu võtmise ja arvutamise alused

  (1) Liitumistasu peab katma kinnistule teenuste nõuetekohaseks osutamiseks, sealhulgas tuletõrjeveega varustamiseks, kui see toimub ühisveevärgist, ja kinnistu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimiseks, kui see toimub ühiskanalisatsiooniga, vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise või selle ümberehitamise kõik need kulud, mis pole tagastamatu abi korras kaetavad.

  (2) Liitumistasuga tagatakse:
  1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni, arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, milliste ehitusluba on välja antud peale 1999. aasta 21. märtsi;
  2) liituja(te) või kolmanda isiku taotluse alusel ja kokkuleppel vee-ettevõtjaga ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikuga ühisveevärgi või -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni, arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava väliselt;
  3) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning kinnistu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise süsteemi olemasolu korral selle ühendamine sademeveekanalisatsiooniga.

  (3) Liitumistasu võib võtta vaid vee-ettevõtja tehtud kulutuste ulatuses, mis on vajalikud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

  (4) Liitumise eest on õigus liitumistasu võtta Jõelähtme Vallavolikogu poolt määratud vee-ettevõtjal ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud eesmärgil tehtud kulutuste ulatuses.

  (5) Kui ühisveevärgi või -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni, arendamine toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava väliselt liituja(te) või kolmanda isiku taotluse alusel ja kokkuleppel vee-ettevõtjaga ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikuga, kaetakse sellise arendamise ja ühendamise kulutused täies ulatuses taotleja(te) poolt.

  (6) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamise eest ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ei saa korduvat või täiendavat liitumistasu tasumist nõuda ka juhtudel, kui kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht või tehniline lahendus muutub vee-ettevõtja arendustegevuse tõttu või piirkonda asub teenindama uus vee-ettevõtja või muutub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik.

  (7) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ümberehitamise või kinnistu omaniku vahetumise korral ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi.

  (8) Liitumistasu arvutamise aluseks olevateks kulukomponentideks võivad olla projekteerimiskulud, ehitus- ja materjalide kulud, teiste kommunikatsioonide ümbertõstmiskulud, kulud teede ja tänavate sulgemiseks ning transpordi ümbersuunamiseks, kulud teekatete ja haljastuse taastamiseks, maksud, riigilõivud, servituutide seadmised jm kulutused, mis on seostatavad liituja kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ühisveevärgi või ühiskanalisatsiooniga liitumisega.

  (9) Liitumistasu arvutamine toimub vastavalt vee-ettevõtja koostatud ja seaduses sätestatud juhtudel kas Konkurentsiameti või kohaliku omavalitsuse poolt kooskõlastatud liitumistasude arvutamise metoodikale.

  (10) Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja lähtudes liitumistasu arvutamise metoodikast.

  (11) Kui ühisveevärk või -kanalisatsioon on ehitatud üksnes vee-ettevõtja kliendi tarbeks, kes on tasunud liitumistasu liitumiseks tehtud kulutuste täies ulatuses, kuna vee-ettevõtjal ei olnud teada piirkonna täiendavaid võimalikke liitujaid, ning selle ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitub seitsme aasta jooksul täiendavalt kliente, teeb vee-ettevõtja kolme kuu jooksul pärast iga uue kliendi liitumist eelnevalt liitumistasu tasunud liitujatele tasaarvestuse, lähtudes liitumiseks tehtud kulutustest ja ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitunud uute klientide arvust ning võttes arvesse ühisveevärgi või -kanalisatsiooni põhivara kulumi. Nimetatud printsiip peab sisalduma ka liitumistasu arvutamise metoodikas.

  (12) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda kliendilt täiendavat liitumistasu kliendi kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitumistingimuste muutmise korral, kui see toimub kliendi algatusel ja vee-ettevõtjale kaasnevad sellega lisakulutused.

§ 12.   Liitumistasu maksmine

  (1) Liitumistaotluse esitaja maksab liitumistasu tema ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

  (2) Kui liituja ning vee-ettevõtja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja:
  1) 10% tasumisele kuuluvast liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist;
  2) 90% tasumisele kuuluvast liitumistasust liitumislepingu sõlmimise järgselt ja enne liitumislepingu täitmiseks vajaliku ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitamise algust.

  (3) Kui liitumistaotluse esitaja ei pea kinni tema ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu järgsetest maksetähtaegadest, maksab ta vee-ettevõtjale viivist, mis vastavalt liitumislepingule ei või olla suurem kui 0,2% tasumata liitumistasu summalt päevas.

  (4) Kui vee-ettevõtja ei pea kinni tema ja liitumistaotluse esitaja vahel sõlmitud liitumislepingu järgsetest vee-ettevõtja kohustuste täitmise tähtaegadest, maksab ta liitumistaotluse esitajale viivist, mis vastavalt liitumislepingule ei või olla suurem kui 0,2% liitumistaotluse esitaja poolt tasutud liitumistasu summalt päevas.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.   Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni lepingupooled täidavad liitumislepingus sätestatud kohustusi.

§ 14.   Vaidluste lahendamine

  Eeskirja täitmisel tekkivad ühisveevärgi või ühiskanalisatsiooniga liituja ning vee-ettevõtja lahkarvamused lahendatakse nendevaheliste läbirääkimiste teel või pöördutakse lahkarvamuste lahendamiseks Jõelähtme Vallavalitsuse poole või tehakse seda õigusaktidega sätestatud korras.

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 27.02.2001 määrus nr 3 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ja liitumistasu võtmise korra kinnitamine“.

Toomas Laanejõe
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json