Teksti suurus:

Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2013, 14

Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend

Vastu võetud 26.02.2013 nr 5
jõustumine 01.04.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning lõike 3, avaliku teenistuse seaduse § 5, § 6 lõike 3 punktide 2 ja 3, § 11 lõigete 1, 5, § 63 lõike 2 alusel ja võttes arvesse Keila linna põhimääruse § 50 lõiget 1 ning Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012 määrust nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord”.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Keila Linnavalitsuse (asutusena) (edaspidi linnavalitsus) struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi asutus) juhtide palga ja töötasu, puhkusetasu ja seadusest tulenevate hüvitiste maksmise tingimusi ja korda.

  (2) Palgajuhendi eesmärk on tagada teenistujatele ja asutuste juhtidele selgus:
  1) millistest komponentidest nende palk või töötasu koosneb;
  2) milline on nende osakaal kogupalgas;
  3) kuidas ja mille alusel nende palk või töötasu kujuneb.

  (3) Teenistujate ja asutuste juhtide palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

§ 2.   Mõisted

  Määruses ja selle lisades kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Teenistuja – linnavalitsusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik, kes teostab avalikku võimu või eraõiguslikus töösuhtes olev (s.o. töölepingu alusel töötav) töötaja, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd.
  2) Asutuse juht – asutuse juhi või tema kohusetäitja ametikohale (juhataja või direktor) Keila Linnavalitsuse poolt nimetatud isik.
  3) Teenistuskoht – linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht, sh ametikoht on ametniku teenistuskoht ja töökoht on töötaja teenistuskoht.
  4) Teenistuskohtade koosseis – linnavalitsuse eelarvevahenditega kaetud teenistuskohtade loetelu, mis annab ülevaate linnavalitsuse eesmärkide täitmiseks vajalikust inimressursist.
  5) Teenistusgrupp – linnavalitsuse teenistuskohad, mis on jaotatud tasemeteks vastavalt täidetavate ülesannete iseloomule ja tööülesannete täitmisega kaasnevale vastutusele.

§ 3.   Teenistusgrupi tasemed

  (1) Esimesel tasemel on teenistujad, kes ei ole struktuuriüksuste juhid.

  (2) Teisel tasemel on linnavalitsuse struktuuriüksuste juhid, kes juhivad valdkonda, lahendavad ja nõustavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid.

  (3) Asutuste juhtidele kohaldatakse teisele tasemele kehtivat palgaastmestikku.

§ 4.   Teenistuskohtade jagunemine teenistusgrupi tasemete vahel

  (1) Esimesel tasemel on järgmised teenistuskohad: referent, volikogu referent, sotsiaaltööspetsialist, raamatupidaja-eelarvestaja, kaks raamatupidajat, pressiesindaja, majandusjuhataja, õigusnõunik, rahvastiku- ja majandustegevuse registri spetsialist, rahvastiku- ja maamaksuregistri spetsialist, linnaarhitekt, ehitusnõunik, maakorraldaja, keskkonnanõunik, ehitusinsener, linnaaednik, sotsiaalnõunik, kultuurinõunik, haridusnõunik, pearaamatupidaja, arendusnõunik.

  (2) Teisel tasemel on kaks abilinnapead, linnasekretär, finantsjuht.

§ 5.   Muudatused struktuuris ja teenistujate koosseisus

  (1) Linnavalitsuse struktuuriüksused on:
  1) linnakantselei;
  2) majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistus;
  3) haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteenistus;
  4) raamatupidamisteenistus.

  (2) Keila Linnavalitsus võib teha muudatusi linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus Keila Linnavolikogu poolt kehtestatud palgafondi piires.

§ 6.   Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine

  (1) Linnavalitsuse struktuur kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1.

  (2) Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseis kinnitatakse vastavalt määruse lisale 2.

  (3) Linnavalitsuse palgajuhend kinnitatakse vastavalt määruse lisale 3.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavolikogu 14. juuni 2011 määrus nr 12 „Keila linnas projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord“ tekstis asendatakse sõna „spordi- ja huvinõunik“ läbivalt sõnaga „kultuurinõunik“ vastavas käändes.

  (2) Keila Linnavolikogu 18. juuni 2010 määrus nr 11 „Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord Keila linnas“ tekstis asendatakse sõna „sotsiaal- ja tervishoiunõunik“ läbivalt sõnaga „sotsiaalnõunik“ vastavas käändes.

  (3) Keila Linnavolikogu 16. juuni 2009. a määrus nr 13 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur ning teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgamäärad ja palgatingimused“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Ago Kokser
Volikogu esimees

Lisa Keila Linnavalitsuse struktuur

Lisa Keila Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseis

Lisa Keila Linnavalitsuse palgajuhend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json