Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Sangaste valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2013, 31

Sangaste valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord

Vastu võetud 28.02.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse “Jäätmeseaduse” § 711 lõige 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega “Sangaste valla jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise kord.

 (2) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on:
 1) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
 2) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
 3) arvestuse pidamine jäätmemahutite, jäätmeliikide ja jäätmetekkekohtade kohta;
 4) kohaliku omavalitsuse varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

§ 2.  Registri omanik ja asutaja

 (1) Registri omanik on Sangaste vald.

 (2) Registri asutaja on Sangaste Vallavolikogu.

§ 3.  Registri vastutav töötleja

 (1) Registri vastutav töötleja on Sangaste Vallavalitsus.

 (2) Registri vastutav töötleja korraldab ja juhib registri pidamist, vastutab registri pidamise seaduslikkuse ja registri arendamise eest, teostab järelevalvet registri pidamise üle, annab registri volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid.

§ 4.  Registri volitatud töötleja

 (1) Registri volitatud töötleja on registri vastutava töötleja poolt selleks volitatud isik.

 (2) Registri volitatud töötleja sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid, peab arvestust andmete väljastamise kohta, teeb registris muudatused ja parandused ning informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat, esitab järelepärimisi andmeandjatele, rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks, tagab registrisse kantud andmete säilimise, registri likvideerimisel teostab andmete üleandmist.

§ 5.  Registri pidamise viis

 (1) Registrit peetakse elektrooniliselt kasutades veebipõhist programmi.

 (2) Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 6.  Registrisse kantavad andmed

 (1) Jäätmetekkekoha kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
 1) jäätmetekkekoha aadress või maaüksuse nimi, koordinaadid, katastritunnus;
 2) kohaliku omavalitsuse kood Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori järgi;
 3) registris kasutatav kood;
 4) jäätmevedaja infosüsteemis kasutatav tehniline viit, mis võimaldab identifitseerida jäätmetekkekohta;
 5) jäätmeveopiirkonnale omistatud kood;
 6) jäätmetekkekoha tüüp (tihe- või hajaasustusala; ühepereelamu, ridaelamu, suvila, korruselamu, haridus-, teadus-, kaubandus-, teenindus-, toitlustus, majutus-, büroo- või haldushoone);
 7) summaarne korterite arv jäätmetekkekohas;
 8) elanike ja/või töötajate arvu aste jäätmetekkekohas (0-10, 11-20, 21-30 jne);
 9) jäätmetekkekoha staatus (korraldatud, korraldamata, vabastatud, määramata, arhiivne, perspektiivne, muu - nt avalik kogumismahuti);
 10) jäätmetekkekohale jäätmeliigiti antud vabastused korraldatud jäätmeveost;
 11) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid;
 12) kogutavad jäätmeliigid avaliku kogumismahuti puhul;
 13) täiendav info jäätmetekkekoha osas (nt sihtotstarve, kompostimise võimalus, lokaalküte jne).

 (2) Jäätmevaldaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
 1) jäätmevaldaja nimi, isiku- või registrikood;
 2) registris kasutatav kood;
 3) jäätmevaldaja kontaktandmed;
 4) jäätmevaldaja liik (füüsiline või juriidiline isik);
 5) jäätmevaldaja tüüp (nt korteriühistu, omanik, rentnik, hooldusfirma jne);
 6) täiendav info.

 (3) Lepingute kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
 1) kohaliku omavalitsuse ja jäätmevedaja vahel sõlmitud korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmise lepingu number, kuupäev ja ajavahemik;
 2) jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitud jäätmekäitluslepingu number, kuupäev ja ajavahemik;
 3) Sangaste Vallavalitsuse korralduse number, kuupäev ja ajavahemik korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohta;
 4) lepingu sõlminud isiku (kliendi) andmed;
 5) jäätmevedaja infosüsteemis kasutatav tehniline viit, mis võimaldab identifitseerida jäätmekäitluslepingut;
 6) täiendav info.

 (4) Kogumismahuti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
 1) kogumismahutite arv;
 2) andmed kogumismahuti kohta (tüüp vastavalt jäätmevedaja klassifikatsioonile, maht, omandivorm);
 3) kogutav jäätmeliik;
 4) asukoht;
 5) paigaldamise ja teisaldamise kuupäevad;
 6) tühjenduskordade arv ning teenindusvälp päevades;
 7) jäätmevedaja infosüsteemis kasutatav tehniline viit, mis võimaldab identifitseerida kogumisvahendit;
 8) täiendav info.

 (5) Jäätmevedaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
 1) jäätmevedaja nimi;
 2) registrikood;
 3) kontaktandmed;
 4) täiendav info.

§ 7.  Registrisse andmete esitamine, kandmine ning muudatuste tegemine

 (1) Registri vastutav töötleja peab tagama korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmise lepingus sätestatud tähtajal registriandmete üleandmise jäätmevedajale.

 (2) Registriandmeid vahetatakse korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmise lepingus sätestatud korras.

 (3) Andmete esitamise eest tasu ei maksta.

 (4) Enne andmete andmekogusse kandmist kontrollib registri volitatud töötleja andmete õigsust ja vastavust nõuetele ja korrale.

 (5) Registriandmed kantakse registrisse 10 tööpäeva jooksul alates andmete laekumisest.

 (6) Ebaõigete andmete avastamisel registris on registri volitatud töötleja kohustatud viivitamatult tegema järelepärimise andmete esitajale, kes on kohustatud 10 tööpäeva jooksul esitama õiged andmed ja vajadusel andmeid tõendavad dokumendid.

 (7) Muudatused ja parandused registris teeb registri volitatud töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

 (8) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
 2) jäätmevedaja poolt esitatud dokumentide alusel;
 3) Sangaste Vallavalitsuse põhjendatud teave alusel.

§ 8.  Registrist andmete väljastamise kord

 (1) Registriandmed on kasutamiseks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.

 (2) Registrist andmete väljastamine toimub vastavalt “Avaliku teabe seadusele”.

 (3) Andmete ristkasutus teiste andmekogudega on lubatud kui see tugineb õigusaktidele, registri vastutava töötleja poolt sõlmitud lepingutele teiste kohalike ja riiklike registrite ning andmekogude vastutavate töötlejatega.

§ 9.  Registriandmete säilitamine

 (1) Registri volitatud töötleja korraldab perioodilise turvakoopiate tegemise ja säilimise.

 (2) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas 1. jaanuari seisuga ja säilitatakse alaliselt.

§ 10.  Finantseerimine ja järelevalve

 (1) Registri pidamist finantseeritakse Sangaste vallaeelarvest.

 (2) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

 (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima puudused järelevalvet teostanud isiku määratud tähtajaks.

§ 11.  Registri likvideerimine

 (1) Registri likvideerimise otsustab Sangaste Vallavolikogu.

 (2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

 (3) Andmete üleandmine toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.

 (4) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sangaste Vallavolikogu 20. oktoobri 2008. a määrus nr 9 “Sangaste valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” (RT IV, 02.11.2012, 21) tunnistatakse kehtetuks.

Rando Undrus
Volikogu esimees