HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Võru valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2013, 81

Võru valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 27.02.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõige 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võru valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) vastuvõtmise ja väljaarvamise korra (edaspidi kord) eesmärk on aidata kaasa valla elanikkonna paremale teenindamisele koolieast nooremate laste hoidu ja alushariduse omandamist võimaldavates munitsipaalõppeasutustes.

  (2) Korraga sätestatakse eelkooliealise lapse lasteasutusse vastuvõtt ja väljaarvamine tavarühmadesse, sobitus- ja erirühmadesse, osaajalise koha võimaldamine ning lasteasutuse ja vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) omavaheline töökorraldus ja pädevus antud küsimustes.

  (3) Lasteasutuste rühmadesse võetakse vastu koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud vanuses lapsi, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris on kantud Võru vald.

  (4) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõige 3 järgselt on lasteasutuses vabu kohti, võetakse vastu ka lapsi, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris ei ole kantud Võru vald.

  (5) Sobitus- ja erirühmadesse võetakse erivajadustega lapsi vastu haridusministri kinnitatud korras.

  (6) Lapsevanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

§ 2.   Avalduse esitamine

  (1) Tavarühma täisajalise või osaajalise koha taotlemiseks esitab lapsevanem avalduse (lisa 1), millele lisatakse vanema nõusolekul sünnitunnistuse koopia. Lapse vastuvõtu korral esitab lapsevanem täiendavalt perearsti poolt väljastatud vormikohase arstitõendi.

  (2) Vastuvõtu avaldused esitatakse lasteasutuse direktorile.

  (3) Erivajadustega laste vastuvõtmiseks sobitus- või erivajadustega laste rühma esitab lapsevanem lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud dokumentidele nõustamiskomisjoni otsuse.

§ 3.   Lasteasutuse komplekteerimine

  (1) Avaldusi võetakse vastu aastaringselt. Avaldusi registreerib nende saabumise järjekorras lasteasutuse direktor.

  (2) Avalduste rahuldamine toimub nende laekumise järjekorras, kuid rahvastikuregistris Võru vallas elukoha aadressi omavate lapsevanemate puhul eelistatakse järgmises tähtsuse järjekorras lapsi, kelle lapsevanem:
  1) soovib lapse panna õdede-vendadega samasse lasteasutusesse;
  2) töötab samas lasteasutuses.

  (3) Pärast rahvastikuregistris Võru vallas elukoha aadressi omavate laste vastuvõtmist võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse avalduste laekumise järjekorras lapsi teistest omavalitsustest, eelistades järgmises prevaleerivas järjekorras lapsi, kelle lapsevanem:
  1) soovib lapse panna õdede-vendadega samasse lasteasutusesse;
  2) töötab samas lasteasutuses;
  3) töötab Võru vallas;
  4) omab tegelikku elukohta Võru vallas.

  (4) Kui lapsevanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, jääb laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud avalduste esitamise põhjal.

  (5) Kui lapsevanem on esitanud taotluse mitmele lasteasutusele, peab ta hiljemalt 30.aprilliks otsustama, millist lasteasutust ta eelistab ning oma otsusest teavitama lasteasutusi.

  (6) Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks:
  1) lasteasutuste uute rühmade komplekteerimine järgmiseks õppeaastaks toimub kalendriaasta 5.septembrini;
  2) lasteasutuse direktor kinnitab lasteasutuse rühmade nimekirjad 10.septembriks;
  3) vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutustesse vastu kogu õppeaasta jooksul;
  4) juhul kui ajutiselt on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv, võib lasteasutus luua soovijatele võimaluse saada lasteasutuses osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteasutuse lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks ning võib soovi korral sisaldada lapse toidukordi. Osaajaliste laste arv ühes rühmas võib olla 2-4 last. Osaajalise koha eest tasub lapsevanem lasteasutuste õppevahendite kulu maksumuse täies mahus.

  (7) Lasteasutuse direktor teavitab lapsevanemat elektrooniliselt või helistamise teel koha olemasolust või selle puudumisest.

§ 4.   Väljaarvamine

  (1) Lasteasutuse nimekirjast arvatakse laps välja lapsevanema avalduse alusel, milles on näidatud lahkumise aeg. Lapsevanem peab teatama lasteaiakohast loobumisest (lapse lasteaiast lahkumisest) lasteaia direktorile kirjalikult ette vähemalt 5 päeva, välja arvatud juhul, kui laps läheb kooli.

  (2) Lasteasutuse nimekirjast võib välja arvata lapse:
  1) vanemapoolse rahastamiskohustuse täitmata jätmise korral 2 kuu jooksul;
  2) kui väljaspool Võru valda püsivalt elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteasutuse kulude katmises ning ei ole 2 kuu jooksul tasunud Võru Vallavalitsuse poolt esitatud arvet;
  3) kui laps on ette teatamata puudunud üle 1 kuu.

  (3) Lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise korral toimub kulude tasaarvlemine.

  (4) Lapse lasteasutusest väljaarvamise korral käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud juhtudel teatab lasteasutuse direktor lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates.

§ 5.   Lasteasutuse ülesanded

  (1) Lasteasutuse ülesanded on järgmised:
  1) korraldada lapsevanema avalduse registreerimine saabumise järjekorras, lasteasutuste kohataotlejate järjekorra pidamine ning lapsevanema informeerimine antud küsimuses;
  2) täita vabad kohad vastavalt avalduste registreerimise järjekorrale ning arvestades antud korra § 3 lõigetes 2 ja 3 loetletud eelistusi;
  3) koha vabanemisel teatada koha taotlejate järjekorras olevale lapsevanemale koha vabanemisest kahe nädala jooksul;
  4) korraldada osaajalise kohaga teenuse pakkumist;
  5) välja arvata lapsi lasteasutuse nimekirjast direktori käskkirjaga.

  (2) Lasteasutuse direktori ülesanne on tutvustada lapsevanemale järgmisi dokumente:
  1) lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korda;
  2) lasteasutuse kodukorda.

  (3) Lasteasutuse direktori ülesanne on esitada käesoleva korra § 3 lõige 6 punktis 2 nimetatud laste nimekiri elektroonselt 10.septembril Võru Vallavalitsusele.

  (4) Lasteasutuse direktor korraldab laste nimekirjade kandmise ja igakuise kontrollimise Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 6.   Lapsevanema õigused ja kohustused

  (1) Lapsevanemal on õigus:
  1) saada Koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras ja ulatuses eelkooliealisele lapsele ettenähtud teenust;
  2) taotleda soodustust toidukulude katmisel.

  (2) Lapsevanem on kohustatud:
  1) osalema toidukulu ja õppemaksu katmisel vastavalt Võru Vallavalitsuse poolt kehtestatud määradele;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavalitsuse 10.veebruari 2010. aasta määrus nr 4 "Võru valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord".

  (2) Määrus jõustub komandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Georg Ruuda
Vallavanem

Eesi Tombak
Vallasekretär

Lisa Avalduse vorm

/otsingu_soovitused.json