Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2014, 9

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Vastu võetud 25.02.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ning korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punkti 2 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid), deklaratsioonide esitamise korra ning deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama asutuse juhti talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavalitsuse liige.

  (2) Deklarant esitab deklaratsiooni nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (3) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel, teavitamise tagab sekretär-registripidaja.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile sekretär-registripidaja.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni kuuluvad ametikohajärgselt:
  1) volikogu esimees - komisjoni esimees;
  2) volikogu revisjonikomisjoni esimees - komisjoni liige;
  3) sekretär-registripidaja - komisjoni liige.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 kuni 3 nimetatud isikutel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoni liikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja andmekogudest.

  (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja huvide deklaratsioonide registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige viivitamatult volikogu esimeest. Volikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.   Vallavanema ülesanded korruptsiooniennetuse koordineerimisel

  (1) Vallavanem tagab oma asutuse haldusalas:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

  (2) Vallavanem tagab arvestuse pidamise vallavalitsuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli avaliku teenistuse seaduse § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning avaliku teenistuse § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

  (3) Iga aasta 30. septembriks esitab vallavanem volikogu esimehele ülevaate käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustuste täitmise kohta.

§ 7.   Volikogu esimehe ülesanded korruptsiooniennetuse koordineerimisel

  (1) Volikogu esimees tagab:
  1) volikogu liikmete korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et volikogu liige ei oleks kohustatud tegema otsust iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

  (2) Iga aasta 30. septembriks esitab volikogu esimees ülevaate volikogule käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmise kohta.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 20. aprilli 2010 määrus nr 15 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord”.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json