HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viluste Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Veriora Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2014, 24

Viluste Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 37 ja “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 66 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Koolinimetus

  Kooli nimetus on Viluste Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  Kool asub Põlva maakonnas Veriora vallas. Kooli aadress on Viluste küla Veriora vald Põlva maakond. Postiindeks 64225.

§ 3.  Kooli tegutsemise vorm, haldusala ja õiguslik seisund

 (1) Kool on Veriora valla munitsipaalkool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

 (2) Kool tegutseb statsionaarse õppevormiga põhikoolina, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmes.

 (3) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

 (4) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

2. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 4.  Kooli direktori ülesanded

 (1) Kooli juhib direktor, kes vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

 (3) Direktori tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel antud õigusaktides, lisaks korraldab ta teistest koolielu valdkondi reguleerivatest õigus- ja haldusaktidest tulenevate ülesannete täitmist (asjaajamine, tööohutus jms).

§ 5.  Kooli hoolekogu ülesanded

 (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Kooli hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 6.  Kooli Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori poolt nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse poolt määratud õpilaste esindaja.

3. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 7.  Koolis omandatava hariduse liik ja tase

  Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks põhikooli riikliku õppekava ja lihtsustatud riikliku õppekava alusel.

§ 8.  Kooli õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 9.  Kooli õppekava

 (1) Riikliku õppekava alusel koostab kool õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument.

 (2) Kooli õppekavas esitatakse eelkõige kooli eripärast tulenevad valikud riiklike õppekavade raames.

 (3) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

 (4) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

§ 10.  Individuaalne õppekava

  Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, koostatakse riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalne õppekava.

§ 11.  Õppevormid

 (1) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtub kool kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane kooli tavaklassis.

 (2) Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib koolis moodustada põhiharidust omandavatele lihtsustatud õppel olevatele õpilastele klassi.

 (3) Põhiharidust omandavale õpilastele võib rakendada koduõpet vanema taotluse põhjal või õpilase terviseseisundist lähtuvalt.

§ 12.  Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

 (1) Kool tagab vaimse ja füüsilise turvalisuse ning hädaolukorra lahendamise õigusaktides kehtestatud korras.

 (2) Kool sätestab vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise meetmete rakendamise kooli kodukorras.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 13.  Huvitegevus ja õppekavaväline tegevus

 (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus.

 (2) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe- ja spordivahendeid ning muid vahendeid kodukorras sätestatud korras.

§ 14.  Kooli raamatukogu

 (1) Koolil on raamatukogu.

 (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekavajärgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

5. peatükk ÕPILASED JA VANEMAD 

§ 15.  Õpilase ja vanema teavitamine

 (1) Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Kool võimaldab õpilase vanemale juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta.

 (2) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed oma veebilehel.

 (3) Õpilasele ja õpilase vanemale tehakse kooli kodukorras sätestatud korras teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast.

 (4) Kool teavitab õpilast ja vanemat hinnetest. Kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul tema vanem ei ole andnud nõusolekut hinnetest teavitamiseks elektrooniliselt, on kool kohustatud teavitama õpilast ja vanemat hinnetest paberil vormistatud klassitunnistuse kaudu.

§ 16.  Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused

 (1) Õpilasel on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

 (2) Õpilastel on kohustus täita kooli kodukorda. Õpilaste õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud kooli kodukorras, mille kehtestab direktor.

 (3) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
 1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
 4) tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
 5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus;
 6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

 (4) Õpilasel ja vanemal on õigus arenguvestlusele, mis korraldatakse koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul ning mille põhjal lepitakse kokku õpilase arengu eesmärkides ja nende saavutamise viisides. Õpilasele ja koolikohustusliku õpilase vanemale on arenguvestlusel osalemine kohustuslik.

 (5) Õpilasel on õigustunnustusele õpingute jooksul kooli kodukorras sätestatud tingimustel.

§ 17.  Õpilasesindus

 (1) Viluste Põhikooli õpilasesindus koosneb 2.-9. klassi õpilaste esindustest, kusjuures igast klassist on valitud kaks hääleõiguslikku esindajat.

 (2) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. Õpilasesinduse valimised viiakse klassides läbi igal õppeaastal hiljemalt 10. septembriks. Valimine on avalik ja kandidaadid valitakse lihthäälteenamusega.

 (3) Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonnaga, õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 (4) Õpilasesindus lähtub oma tegevuses kooli põhiväärtustest ja eesmärkidest ning arvestab õpilaste huvidega, vajadustega, õigustega ja kohustustega.

 (5) Õpilasesindus valib oma liikmete hulgast esindaja, kes osaleb koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel.

 (6) Õpilasesindus avaldab arvamust kooli õppekava, põhimääruse, arengukava ning nende muudatuste kohta, algatab ja viib läbi õppekavaväliseid tegevusi.

 (7) Võimaluse korral nähakse kooli eelarves ette vahendeid õpilasesinduse tegevuse rahastamiseks, arvestades õpilasesinduse ja õpilaste vajadusi.

 (8) Õpilasesinduse põhimääruse valmistab ette ja kiidab heaks õpilasesindus lihthäälteenamusega. Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

§ 18.  Õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

 (1) Õpilasesinduse põhimääruse muutmises osaleb kogu õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

 (2) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu läbib avaliku arutelu. Õpilasesinduse põhimääruse eelnõuga saab tutvuda kooli veebilehel, klasside stendidel ja klassijuhataja vahendusel. Arvamused esitatakse toimivale õpilasesindusele, kes vastutab õpilasesinduse põhimääruse eelnõu koostamise eest. Saadud ettepanekud arutatakse õpilasesinduses läbi ja vajadusel korrigeeritakse põhimääruse eelnõu.

 (3) Enne õpilasesinduse põhimääruse eelnõu esitamist direktorile kinnitamiseks peavad selle läbi arutama ja heaks kiitma kõik klassid. Klasside otsused protokollitakse ning esitatakse direktorile.

 (4) 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 19.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised õppe-ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

 (2) Direktorina, õppealajuhatajana, õpetajana ja tugispetsialistina võivad töötada isikud, kes vastavad haridus-ja teadusministri määrusega kinnitatud kvalifikatsiooninõuetele.

§ 20.  Koolitöötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Koolitöötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

 (2) Õpetajate ülesandeks on kooli põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, õpilaste arengu ja toimetuleku toetamine, õpetamine ja kasvatamine, eesmärgipärane koostöö erinevate huvigruppidega ning osalemine kooli arendustegevuses.

 (3) Kooli teenindava ja abipersonali ülesanneteks on kooli põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, kooli häireteta tegevuse tagamine, heaperemehelik majandamine ja koolivara korrasolek, majanduslik teenindamine ning osalemine kooli arendustegevuses.

 (4) Koolitöötajatel on õigustäiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimustele.

 (5) Koolitöötajatel on õigus esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks.

 (6) Koolitöötaja hoidub tegudest, mis kahjustavad kooli mainet või põhjustavad õpilaste või vanemate usaldamatust kooli vastu.

 (7) Koolitöötajal peab olema kehtiv kirjalik tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta.

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 21.  Kooli rahastamine ja eelarve

 (1) Koolil on oma eelarve.

 (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest.

 (3) Kooli eelarve projekti koostab kooli direktor, mille kohta annab arvamuse kooli hoolekogu. Kooli eelarve kinnitab kooli pidaja.

§ 22.  Kooli vara

 (1) Koolil on õppe ja kasvatuse korraldamiseks vara, mille moodustavad talle kooli pidaja poolt sihtotstarbelisse kasutusse ja valdusse antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud ainelised väärtused.

 (2) Kooli vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestab kooli pidaja.

§ 23.  Asjaajamine

 (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Asjaajamine korraldatakse lähtudes Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetest alustest.

8. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE 

§ 24.  Põhimääruse muutmine

  Kooli põhimäärus kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras. Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 25.  Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 25.11.2010 määrus nr 23 „Viluste Põhikooli põhimäärus“.

Rein Raadla
volikogu esimees