Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rae valla Alaealiste komisjoni põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2014, 73

Rae valla Alaealiste komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 01.10.2013 nr 35

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 1, Alaealiste mõjutusvahendite seaduse § 11 lg 2 ja Rae valla põhimääruse § 43 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Alaealiste komisjon on vallavalitsuse juures tegutsev komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni juriidiline aadress on Aruküla tee 9, Jüri alevik.

  (3) Komisjoni põhiülesandeks on oma haldusterritooriumil alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö koordineerimine, samuti alaealistele õiguserikkujatele määratud mõjutusvahendite kohaldamise abil nende elu korraldamine ja alaealiste järelevalvetuse ning õiguserikkumisi soodustavate tegurite vähendamine.

§ 2.   Komisjon oma põhiülesande täitmiseks

  (1) töötab välja alaealiste kriminaalpreventiivse tegevuse abinõud oma asukohajärgsel haldusterritooriumil ja esitab need kinnitamiseks teda moodustanud organile;

  (2) teeb koostööd kohalike omavalitsustega kriminaalpreventiivse tegevuse edendamiseks ning teeb ettepanekuid maa-, valla-, linna- või linnaosavalitsusele kriminaalpreventiivse tegevuse paremaks korraldamiseks;

  (3) annab hinnangu oma asukohajärgsel haldusterritooriumil läbiviidavatele sotsiaalprogrammidele ja kriminaalpreventiivsetele noorsooprogrammidele ning teavitab antud hinnangust nimetatud programmide finantseerijaid;

  (4) teeb koostööd vabatahtlikega, kes soovivad osaleda alaealiste kriminaalpreventiivse tegevuse edendamisel;

  (5) koostab andmebaasi alaealistest, kelle õiguserikkumiste asju on komisjon arutanud.

  (6) Komisjoni esimees esitab vähemalt üks kord aastas komisjoni tööst aruande teda moodustanud organile.

  (7) Komisjon juhindub oma tegevuses seadustest, nende alusel antud õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

  (2) Komisjoni tööd korraldab komisjoni sekretär, kes:
  1) valmistab ette komisjoni istungi päevakorra ja esitab selle kinnitamiseks komisjoni esimehele;
  2) teavitab komisjoni esimehe poolt määratud isikuid, kelle osalemine asja arutamisel on vajalik, vähemalt üks nädal enne alaealise õiguserikkumise asja arutamist komisjoni istungil selle toimumise ajast ja kohast;
  3) nõuab vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 15 lõikele 1 vajalikke materjale isikutelt, kellel võib olla asjassepuutuvat informatsiooni alaealise ja tema poolt toimepandud õiguserikkumise kohta;
  4) saadab komisjoni liikmetele ja vajadusel kohaliku omavalitsuse esindajale komisjoni istungi päevakorra;
  5) kogub informatsiooni seadusest tulenevate alaealiste mõjutusvahendite rakendamise võimaluste kohta komisjoni asukohajärgsel haldusterritooriumil;
  6) võimaldab alaealise esindaja taotlusel alaealisel ja tema esindajal enne komisjoni istungi toimumist tutvuda allkirja vastu alaealise ja tema õiguserikkumise kohta kogutud materjalidega või nimetatud taotluse mitteesitamisel tutvustab kogutud materjale alaealisele ja tema esindajale istungil allkirja vastu;
  7) vormistab vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvile 18 komisjoni otsuse alaealise sundtoomise kohta komisjoni istungile ning edastab selle politseile;
  8) protokollib komisjoni istungid;
  9) teeb komisjoni otsuse teatavaks alaealisele ja tema esindajale allkirja vastu pärast vastava otsuse tegemist hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul ning annab otsuse ärakirja alaealise esindajale ning alaealiste mõjutusvahendi kohaldajale;
  10) teavitab alaealise teadmisel ja komisjoni otsusel alaealise töökohta või õppeasutust komisjoni otsusest seitsme tööpäeva jooksul, arvates selle tegemisest.

  (3) Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees. Komisjoni asjaajamist korraldavad komisjoni esimees ja sekretär.

  (4) Komisjoni asjaajamise toimikud hoitakse komisjoni sekretäri juures.

  (5) Komisjoni töö organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalamet.

  (6) Komisjoni liikmetel on õigus saada oma töö eest tasu.

  (7) Komisjoni põhikirja ja selle muudatused kinnitab Rae Vallavalitsus.

§ 4.   Komisjoni töö lõpetamine

  Komisjoni tegevus lõpetatakse komisjoni moodustanud organi korraldusega.

§ 5.   Rakendussätted

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist

Mart Võrklaev
Vallavanem

Martin Minn
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json