Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Rõngu valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2014, 87

Rõngu valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 13.10.2005 nr 25

Eeskiri kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

§ 1.  Kaevetööde eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde tegemist (edaspidi kaevetööd) Rõngu valla (edaspidi valla) territooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.

 (2) Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid:
 1) sügavamal kui 30 cm maapinnast;
 2) mille käigus rikutakse tee- või pinnaskate (asfalt, sillutis, muru jne);
 3) mille käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust;
 4) mis on seotud puude ja põõsaste istutamise ja väljajuurimisega.

 (3) Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud mõistes ei loeta:
 1) kaevetööde tegemist kalmistutel või territooriumi(te)l, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega;
 2) kaevetööde tegemist juriidilise või füüsilise isiku omandis või kasutuses olevatel maa-aladel maaomaniku või -valdaja poolt tingimusel, et seal ei asu teistele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi. Vastutus kaevetööde ohutu tegemise eest lasub sellisel juhul maavaldajal.

§ 2.  Kaevetööde tegija

  Kaevetööde tegija (edaspidi kaevaja) all mõistetakse käesolevas eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kes teeb kaevetöid.

§ 3.  Eeskirja täitmise kontroll

  Käesoleva eeskirja täitmist kontrollivad:
 1) Rõngu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kirjalikult määratud ametiisikud;
 2) tehnovõrkude valdajad.

§ 4.  Kaevaja kohustused

 (1) Kaevetöödega lõhutud pinnakatte peab taastama kaevaja hiljemalt loal toodud tähtajaks (kui ei lepita kokku teisiti). Katete taastamiseni peab kaevaja tagama häireteta ja ohutu liikluse.

 (2) Kaevetöid tuleb teha võimalikult lühikese ajaga. Vallavalitsuse poolt määratud isikul on õigus kehtestada erinõuded töödele (töö õhtusel ajal või öösel) ja täiendavate kooskõlastuste kohta.

 (3) Kaevetööde puhul, mis nõuavad liikluse ümberkorraldamist, peab kaevaja sellest eelnevalt kirjalikult või muul kontrollitaval moel informeerima kohalikku politseid, tuletõrjet ja kiirabi, nimetades tööde kestvuse ja ümbersõidu marsruudi.

 (4) Kaevaja on kohustatud kinni pidama tee-ehitus- ja haljastustehnoloogiast.

 (5) Kaevaja vastutab tööde kvaliteedi eest 24 kuu jooksul pärast katte lõpliku taastamist.

§ 5.  Kaevetööde lubade vormistamine ja väljastamine

 (1) Kaevaja esitab vormikohase taotluse (eeskirja lisa 1) vallavalitsusele.

 (2) Kaeveloa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) tehnorajatise kinnitatud ehitusprojekt ja ehitusluba;
 2) tee ehituse või rekonstrueerimise teeprojekt ja tee-ehitusluba;
 3) maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta või panga garantiikiri;
 4) tegevuslitsents, kui see on ettenähtud kaevetööde taotluses märgitud tööde tegemiseks.

 (3) Kaevaja on kohustatud tasuma kaevetööde tagatisraha pinnasele tekitatud kahju ulatuses enne kaeveloa vormistamist vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Peale kaevetööde nõuetekohast teostamist tagatisraha tagastatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul.

 (4) Kaeveloa (eeskirja lisa 2) annab vallavalitsuse poolt määratud isik 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates kaevaja poolt taotluse esitamise päevast.

 (5) Kaeveloa taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
 1) kaeveloa taotlusele ei ole lisatud eeskirja § 5 lõikes 2 nõutud dokumente;
 2) kaevaja on taotluse esitamisele eelneva ühe aasta jooksul kaks või enam korda rikkunud eeskirja.

 (6) Kaevetööde luba võidakse tühistada, kui töid ei ole alustatud ühe nädala jooksu loal märgitud tööde algustähtajast või selle kehtivus peatada kui, tööde käigus ei ole täidetud loas toodud tingimusi.

 (7) Kaevetööde luba ei ole nõutav ehituskrundi sisesel territooriumil kaevamiseks juhul, kui antud objektile on vallavalitsus väljastanud ehitusloa.

§ 6.  Kaevetööd

 (1) Kaevetööde ajal peab kaevetööde luba asuma kaevetööde teostamise asukohas.

 (2) Kaevetöödel üldkasutataval alal tuleb töökohale paigaldada teabetahvel, kuhu on märgitud tööde tegija nimi, telefoninumber, tööde tähtajad ja vastutava isiku nimi.

 (3) Kaevetööde tsoon peab olema piiratud ning tähistatud liiklusmärkidega ja pimedal ajal olema valgustatud.

 (4) Kaeviku täitmiseks kõlbmatud materjalid ja pinnas tuleb kohe vedada selleks ettenähtud kohta. Täitmiseks ja taastamiseks vajalikud materjalid tuleb ladustada nii, et need ei takista liiklust. Keelatud on kaevikuid täita tihendamata.

 (5) Kaevaja peab kindlustama ohutu läbipääsu liiklusvahenditele ja jalakäijatele kohtadesse, kust läbipääs oli eelnevalt võimalik.

 (6) Puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevamine puude juurekaelale lähemal kui 2 m tuleb kooskõlastada vallavalitsuse vastava spetsialistiga (keskkonnanõunik).

 (7) Kaevetöödega lõhutud pinnakate ja kahjustud haljastus taastatakse kaevaja kulul hiljemalt loal toodud tähtajaks.

 (8) Vallavalitsusel on õigus nõuda kaevajalt ümbersõidutee ehitamist, selle sõidukorras hoidmist tööde perioodil ning pärast tööde lõpetamist ümbersõidu likvideerimist ja selle alla jäänud maa-ala endise seisundi taastamist.

 (9) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (arheoloogiline leid, lõhkekeha, topogeodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis jms) tuleb kaevetööd peatada ja sellest viivitamatult informeerida vallavalitsust, vajadusel päästeteenistust või Muinsuskaitseinspektsiooni.

 (10) Kaevetööde peatamisel eeskirja § 6 lõike 9 alusel pikeneb kaeveluba kaevetööde seiskamise aja võrra. Kaevetööde jätkamise aluseks on vallavalitsuse poolt määratud isiku kirjalik märge kaeveloal.

 (11) Kaevetööde tähtaja pikendamiseks üle kaevetööde loas märgitud tähtpäeva peab kaevaja pöörduma vallavalitsuse poolt määratud isiku poole vähemalt eelmisel tööpäeval enne kaevetööde tähtaja lõppu.

 (12) Enne kaeviku täitmist peab kaevaja tagama paigaldatud kommunikatsioonide teostusdokumentatsiooni koostamise.

 (13) Pinnaskate peab olema taastatud kohe pärast kaevetööde lõpetamist. Erandjuhul taastatakse kate ajutiselt vallavalitsuse poolt määratud isiku loal, kui on vajalik liikluse kohene taastamine.

§ 7.  Avariitööd

 (1) Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus tekib ootamatult või on ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud. Täita tuleb järgmisi tingimusi:
 1) teatada vallavalitsusele avarii asukoht, põhjus, tööde algus- ja lõpptähtaeg;
 2) avariikohale tuleb kutsuda kõikide läheduses asuvate kommunikatsioonide valdajad;
 3) avariikohal on tagatud nii sõidukite kui jalakäijate liiklusohutus.

 (2) Avariiliste kaevetööde alustamine erandkorras on lubatud ilma eelnevalt luba vormistamata, sealjuures peab kaeveaja olema veendunud, et tööde tegemine antud piirkonnas ei ohusta teisi insenerkommunikatsioone.

 (3) Avaldus kaevetööde loa saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tööde alustamist.

 (4) Pärast avarii kõrvaldamist taastatakse pinnasekate kohe vastavalt käesolevale eeskirjale ja vallavalitsuse poolt väljastatud kaevamisloa tingimustele.

§ 8.  Insenerkommunikatsioonide kaitsmine kaevetöödel

 (1) Kaevetööde tegemise piirkonnas olevate kommunikatsioonide valdajate esindajad kutsutakse kohale (kui seda on nõutud loa taotlemisel) enne kaevetööde algust. Esindaja mitteilmumisest tingitud tööseisakust tuleneva kahju eest vastutab kommunikatsiooni valdaja.

 (2) Olemasolevaid kommunikatsioone võib ümber paigutada ainult nende valdaja loal. Teostusdokumentatsioon trassi ümberpaigutamise kohta esitada vallavalitsusele.

 (3) Kommunikatsioonide vigastamisel on süüdlane kohustatud viivitamatult teatama valdajale ja vallavalitsusele. Vigastus parandatakse süüdlase kulul.

 (4) Kaevikutest väljapumbatava vee juhtimine kanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni omaniku või valdajaga, maaomaniku või -haldajaga.

 (5) Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi- ja liiklusmärke ning muid tähiseid. Hävitatud või vigastatud märgid või muud tähised taastatakse kaevaja kulul.

§ 9.  Kaevetööde tagatisraha

 (1) Kaevetööde tagatisraha on ettemaks kaevetöödega lõhutud teekatete ja haljastuse taastamise eest valla teedel, tänavatel, kõnniteedel ja haljasaladel.

 (2) Kaevetöödega lõhutav tänavakatte pindala on määratud tööprojektis ja näidatud kaeveloa avalduses.

 (3) Kaevetööde tagatisraha määraks on 300 (kolmsada) krooni 1 m² (ühe ruutmeetri) (koos käibemaksuga) ja haljastuse taastamise tagatisraha muru puhul 100 (ükssada) krooni 1 m² (ühe ruutmeetri) (koos käibemaksuga), mis peab olema laekunud vallavalitsuse arvelduskontole enne kaeveloa väljaandmist. Tagatisraha tagastatakse viie tööpäeva jooksul pärast katte lõpliku taastamist ning kooskõlastamist vallavalitsusega ja loa talongi tagastamist vajalike kooskõlastustega.

 (4) Kaeveloa tagatisraha arvutamisel arvestada järgmiste koefitsientidega vastavalt tänava või tee tüübile:
 1) I tüübi tänav või tee asfaltkatte + äärekivi koefitsient 1,00;
 2) II tüübi tolmuvabad katted äärekivita koefitsient 0,75;
 3) II tüübi tänav või tee kruuskatte koefitsient 0,60.

 (5) Avarii-remonditöödega seotud kaevamiste puhul tasutakse tagatisraha ühe nädala jooksul pärast taastatava pinna selgumist, kui selleks ajaks on kaevekoht taastamata.

 (6) Kui kaevetööde käigus selgub, et rikutud katte pindala on oluliselt suurem kui esialgsel arvutamisel on aluseks võetud, siis on kaeveloa võtnu kohustatud tagatisraha täiendavalt vastavalt suurema osa ulatuses juurde maksma.

 (7) Kui töö tehakse vahetult enne või tänavaremondi ajal, siis tagatisraha maksma ei pea.

 (8) Kaevamistööde eeskirja või kaeveloas ettenähtud tingimuste või tehnoloogia rikkumisel ning kaevetööde ebakvaliteetsel tegemisel on vallavalitsusel õigustekitatud kahju tagatisrahast kinni pidada. Tööde lõpetamiseks ja katte taastamiseks märgitud tähtaegade ületamisel ei kuulu tagatisraha tagastamisele.

§ 10.  Kaevetööde lõpetamine

  Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on täidetud järgmised tingimused:
 1) on tehtud põhi- ja taastamistööd ning tööd, mis olid nimetatud loa taotlusel;
 2) kaevetööde käigus kahjustatud territooriumid on lõplikult taastatud ja üle antud vallavalitsusele, maaomanikule või -valdajale;
 3) vallavalitsusele on üle antud teostusdokumentatsioon paberil ja digitaalsel andmekandjal;
 4) on tagastatud loa talong vajalike kooskõlastustega.

§ 11.  Garantii kaevetöödele

 (1) Teostatud kaevetöödele annab kaevaja kaheaastase (24 kuud) garantii alates kaevetööde lõpetamisest.

 (2) Garantiiaja kestel ilmnevad kaevetöödest tingitud defektid kõrvaldab kaevaja oma kulul ning haldaja poolt määratud tähtajaks.

 (3) Kui kaevetööde teostaja pole garantiiajal ilmnenud puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud, võib haldaja tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

§ 12.  Järelevalve vastutus eeskirja rikkumise eest

 (1) Teekonstruktsioonide ja haljastuste taastamise üle teostab järelevalvet vallavalitsuse poolt määratud ametiisik, muus osas korraldab järelevalvet kaevetööde tellija.

 (2) Kaevaja kannab täielikku vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, teostatud töö tehnoloogia, ohutustehnika, tähtaegade, kvaliteedi, liiklusohutuse ning ehitusprojekti ja selle juurde kuuluvate kooskõlastuste nõuetekohase täitmise eest.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2005. aasta 20. oktoobril.

Kalju Hermann
vallavolikogu esimees

Lisa Nr 1 Kaeveloa taotlus

Lisa Nr 2 Kaeveluba