Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2014, 98

Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 27.02.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse ja äraveoga Anija valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine ja rajamine toimub ehitusseaduse, veeseaduse ja nende rakendusaktide, Anija valla ehitusmääruse ja eeskirja kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad reovee äraveo teenust;
  2) osutavad reovee äraveo teenust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseaduse ja nende rakendusaktides sätestatu tähenduses, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas järgmisi mõisteid:
1) reovesi – kasutusel olnud, üle kahjustuspiiri rikutud ja enne loodusesse tagasi juhtimist puhastamist vajav vesi, eeskirjas hõlmab mõiste „reovesi“ ka fekaale ja reovee puhastamise käigustekkivat setet.
2) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, paigutamine pinnasesse või pinnasele või kompostimine ning heitvee pinnasesse või veekogusse juhtimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
3) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla lampkast, heitvee pinnasesse juhtimise rajatis;
4) reovee kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks;
5) omapuhasti – rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste (septik), bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega (väikepuhasti);
6) purgimine – reovee purgimiskohta väljalaskmine;
7) hoolduspäevik – vabas vormis päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni;
8) heitvesi – loodusesse tagasi juhitav omapuhastis puhastatud kasutusel olnud vesi.

§ 3.   Reovee kohtkäitlus

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.

  (2) Erandkorras on mitme kinnistu tarbeks lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Reovee kogumismahuti on lubatud paigaldada alale, mida Anija valla üldplaneeringu ning Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK) kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

  (4) Ühiskanalisatsiooniga kaetud alal on erandkorras lubatud kasutada reovee kogumiseks olemasolevat lekkekindlat reovee kogumismahutit eeskirja § 7 sätestatud loa alusel.

  (5) Omapuhasti kasutamine ja rajamine Anija valla reoveekogumisaladel on keelatud.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Lubatud on paigaldada vaid sertifitseeritud reovee kogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

  (2) Erandina on lubatud:
  1) paigaldada kirjaliku nõusoleku alusel ajutise lahendusena lekkekindel metallist reovee kogumismahuti alale, kus lähima kahe aasta jooksul rajatakse ühiskanalisatsioon. Selleks tuleb Anija Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitada ehitusseaduse järgne kirjaliku nõusoleku taotlus koos kinnistu asendiplaaniga;
  2) vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti kooskõlastuse alusel katta olemasolev reovee kogumismahuti seestpoolt spetsiaalse vettpidava kihiga pädeva isiku poolt vastavalt toote paigaldamise juhendile.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellest kulgev lokaalne torustik peab olema lekkekindel.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ja puur- ning salvkaevu hooldusalas;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendav ning tagatud tühjendusveoki juurdepääs;
  3) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
  4) tuleb vältida sade- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse;
  5) reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades nende liikumatuse;
  7) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja nendest kulgev lokaalne torustik peab olema külmumiskindel;
  8) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peab olema ventileeritav.

§ 5.   Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone ehitamisel tuleb lahendada reovee kogumismahuti paigaldamine koos hoone ehitusprojektiga.

  (2) Olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamisel või asendamisel tuleb vallavalitsusele esitada tehnosüsteemide muutmiseks kirjaliku nõusoleku taotlus koos kinnistu asendiplaaniga, v.a eeskirja § 5 lõikes 3 nimetatud juhul.

  (3) Reovee kogumismahuti väljavahetamisel samaväärse vastu asukohta, materjali ja oluliselt reovee kogumismahuti mahtu muutmata (maksimaalne vahe 2 m3) tuleb vallavalitsusele esitada vabas vormis avaldus koos kinnistu asendiplaaniga. Sel juhul on tööde teostamise aluseks vallavalitsuse kirjalik kooskõlastus.

  (4) Reovee kogumismahuti kasutusele võtmise tingimused:
  1) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse koos hoone ehitamise või rekonstrueerimisega (vastava ehitusprojekti ja ehitusloa järgi), siis eraldi ehitise teatist esitama ei pea. Reovee kogumismahuti andmed esitatakse koos hoone kasutusloa taotlusega;
  2) kirjaliku nõusoleku alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb esitada vallavalitsusele ehitise teatis viie tööpäeva jooksul reovee kogumismahuti paigaldamise päevast arvates. Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistil on õigus nõuda reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist enda juuresolekul;
  3) vallavalitsuse kirjaliku kooskõlastuse alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kasutusse võtmiseks ehitise teatist esitama ei pea.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti rajamiseks tuleb vallavalitsusele esitada projekteerimistingimuste taotlus.

  (2) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud vastavat pädevust omava isiku (ettevõtja äriseadustiku tähenduses) poolt.

  (3) Omapuhasti rajamiseks väljastab vallavalitsus vastavalt ehitusseadusele kas ehitusloa või kirjaliku nõusoleku.

  (4) Omapuhasti kasutusele võtmise tingimused:
  1) kirjaliku nõusoleku alusel rajatud omapuhasti kohta tuleb esitada vallavalitsusele ehitise teatis viie tööpäeva jooksul omapuhasti rajamise päevast arvates;
  2) ehitusloa alusel rajatud omapuhastile tuleb taotleda ehitusseaduse järgne kasutusluba.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusloa taotlemine olemasolevatele kohtkäitlusrajatisele tiheasustusaladel

  (1) Reovee kohtkäitlusloa taotlemisel esitab kinnistu omanik vallavalitsusele:
  1) käesoleva eeskirja lisas 1 toodud vormi kohase taotluse;
  2) kinnistu plaani koos olemasolevate reovee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ning paigutusega, samuti joogivee saamise rajatiste paigutusega. Kinnistu plaan peab haarama kõrvalkinnistuid kuni nendel paiknevate hooneteni;
  3) reovee kohtkäitlusrajatiste ehitamise tehnilised dokumendid (joonised, sertifikaadid, kasutusjuhendid) või pädeva eksperdi hinnangu reovee kohtkäitlusrajatise nõuetele vastavuse kohta.

  (2) Nõuetekohase taotluse ja vajalikud lisaandmed esitanud kinnistu omanikule väljastab vallavalitsus reovee kohtkäitlusloa käesoleva eeskirja lisas 2 toodud vormi kohaselt ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest tingimusel, et reovee käitlemine on võimalik keskkonnakaitse ja tervisekaitselise ohutuse ning käesoleva eeskirja nõudeid järgides.

  (3) Loa väljastamisel tuleb lähtuda veeseadusest ja veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatud nõuetest.

  (4) Kui reovee kohtkäitlusluba pole võimalik väljastada, teatab vallavalitsus sellest taotlejale kirjalikult koos keeldumise põhjustega ja puuduste kõrvaldamise tähtajaga.

  (5) Reovee kohtkäitlusloas määratakse käidelda lubatava reovee liik ja kogus, reovee käitlusviis ning vajadusel nõuded reoveele ja käitlusrajatistele.

  (6) Enne käesoleva määruse jõustumist ehitatud reovee kohtkäitlusrajatistele tiheasustusaladel tuleb taotleda reovee kohtkäitluse luba hiljemalt 01. jaanuariks 2015.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse seisukohalt ohutult.

  (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (4) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord aastas kontrollida, kontrolli tulemused kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse, vajadusel teostada hooldustöid.

  (5) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigus tekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

§ 9.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjaks vedada ja tühjendusjärgselt puhtaks pesta eeskirja § 10 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb üldjuhul likvideerimiseks lammutada ja pinnasest eemaldada;
  3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita pinnasega;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja tervisekaitseohutus.

  (2) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimiseks:
  1) tuleb esitada vallavalitsusele reovee kogumismahuti või omapuhasti lammutusprojekt koos kirjaliku nõusoleku või ehitusloa taotlusega;
  2) väljastab vallavalitsus vastavalt ehitusseadusele kas kirjaliku nõusoleku või ehitusloa;
  3) tuleb viie tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada vallavalitsusele teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse teostatud tööde kirjeldus, tööde käigus tehtud fotod ning ehitus- ja lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti lammutusprojekt peab sisaldama:
  1) kavandatavate tööde kirjeldust;
  2) kinnistu asendiplaani;
  3) meetmeid keskkonna- ja tervisekaitse ohutuse tagamiseks;
  4) selgitust ehitus- ja lammutusjäätmete mahtude ja käitluse kohta.

  (4) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimise käigus tekkivate ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
  1) jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud;
  2) jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõtjale;
  3) reovee kogumismahuti või omapuhasti sisaldis ning pesemise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda eeskirja § 10 lõikes 1 nimetatud ettevõtjale.

§ 10.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab omama registreeringut äriregistris.

  (2) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt dokumendi teenuse osutamise kohta.

  (3) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Väljaspool spetsiaalseid purgimiskohti on reovee keskkonda juhtimine keelatud.

  (4) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu (fekaali) komposteerimine, laialilaotamine või maassekaevamine on Anija valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistule komposteerida vaid hajaasustuses;
  3) komposteeritud kuivkäimla sisu tohib väetamiseks kasutada vaid hilissügisel, järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) komposteeritud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 11.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle korraldab vallavalitsus.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

  (4) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (5) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust eeskirja § 10 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

Lisa nr 1 TAOTLUS

Lisa nr 2 KÄITLUSLUBA

/otsingu_soovitused.json