HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2023, 52

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

Vastu võetud 28.02.2018 nr 3
RT IV, 06.03.2018, 9
jõustumine 09.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2022RT IV, 02.11.2022, 1105.11.2022
22.02.2023RT IV, 03.03.2023, 3606.03.2023

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Saue valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist ning nimetatud lasteasutuste tegutsemise aega.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) lasteaed – Saue vallale kuuluv koolieelne munitsipaallasteasutus;
  2) direktor – lasteaia direktor;
  3) register – Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO;
  4) vanem – lapsevanem või muu lapse seaduslik esindaja;
  5) taotleja – vanem, kes on esitanud taotluse oma lapsele lasteaiakoha saamiseks;
  6) elukoht – Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress;
  7) suvine valverühm – lasteaia rühm, mis avatakse lasteaedade suvise kinnioleku ajal ja kuhu võetakse lasteaedades juba kohta kasutavaid lapsi vanema avalduse alusel;
  8) osalustasu – lasteaia kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa määr, mille kinnitab Saue Vallavolikogu.

§ 3.   Lasteaiakoha taotlemine

  (1) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks esitab vanem taotluse registris.

  (2) Taotlusesse märgib vanem kuni kolm elukohajärgses teeninduspiirkonnas asuva lasteaia eelistust eelistuste järjekorras ning lasteaiakoha saamise soovitud aja (õppeaasta) alates sügisest peale lapse kolmeaastaseks saamist.

  (3) Vajadusel märgib vanem taotlusele sõimekoha soovi ja soovitud alustamise kuupäeva.
[RT IV, 02.11.2022, 11 - jõust. 05.11.2022]

  (4) Vanem kinnitab taotluse esitamisel, et on käesoleva määrusega tutvunud ja nõustub selles toodud tingimustega lasteaiakoha taotlemisel.

  (5) Vanemal on õigus saada lasteaialt teavet vabade kohtade olemasolu kohta lasteaias.

§ 4.   Arvestuse pidamine lasteaiakoha taotlejate üle

  (1) Arvestust lasteaiakoha taotlejate üle peetakse registris.

  (2) Registris peetakse arvestust lasteaiakoha taotlejate osas õppeaastate ning vanuserühmade kaupa.

  (3) Lasteaiakohtade taotlejate üle arvestuse pidamisel ja lasteaiakohtade täitmisel kontrollib register taotleja(te) ja nende lapse või laste elukohaandmeid automaatselt Eesti rahvastikuregistrist.

§ 5.   Lasteaiakoha järjekord

  (1) Lasteaiakoha järjekorda arvatakse kõik lapsed, kellele on lasteaiakohta taotletud.

  (2) Lasteaiakoha järjekord moodustub lasteaiakoha taotlejate registrisse kandmisel, mil laps saab järjekorranumbri ning asetub registrisse kandmise hetke seisuga soovitud õppeaasta oma vanuserühma taotlejate nimistus viimasele järjekohale.

  (3) Vanemal on võimalus muuta registris enda tehtud valikuid lasteaia eelistuse osas.

  (4) Laps liigub registris sama õppeaasta oma vanuserühma taotlejate nimistus ettepoole, kui registris eespool paiknev laps kaotab järjekoha registrist kustutamisel või muudel määruses sätestatud juhtudel.

  (5) Kui lasteaiakohta taotleva lapse elukoht ei ole lasteaiakoha saamise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald, siis liigub see laps vastava õppeaasta lasteaiakoha taotlejate oma vanuserühma nimistus viimasele järjekohale.

  (6) Kui lasteaiakohta taotleva lapse elukoht ei ole lasteaiakoha pakkumise hetkel või lasteaeda vastuvõtmise hetkel Saue vald, siis liigub laps vastava õppeaasta lasteaiakoha taotlejate oma vanuserühma nimistus viimasele järjekohale.

  (7) Kui registris olevale lapsele on lasteaed taotleja poolt soovitud õppeaastal pakkunud lasteaiakohta, kuid taotleja sellekohase avaldusega registris soovib lapse lasteaeda tulekut aasta võrra edasi lükata, siis liigub laps järgmise õppeaasta lasteaiakoha taotlejate enda vanuserühma nimistus esimeseks või põhjendatud juhtudel noorema vanuserühma nimistus esimeseks.

  (8) Juhul kui registris olevale lapsele ei ole võimalik pakkuda kohta lasteaia teeninduspiirkonnas ning kui vanem ei ole nõus vastu võtma lasteaiakohta mõnes teises teeninduspiirkonnas, siis liigub laps järgmise õppeaasta lasteaiakoha taotlejate enda vanuserühma nimistus esimeseks või põhjendatud juhtudel noorema vanuserühma nimistus esimeseks.

  (9) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 5, 6, 7 või 8 sätestatud tingimustele vastavaid lapsi on rohkem kui üks, siis asetuvad nad järjekorda vastavalt taotluse esitamise ajalisele järjestusele.

  (10) Lasteaia järjekorrast arvatakse välja lapsed:
  1) kes on saanud koha lasteaias;
  2) kes on saanud kolme aastaseks ja kelle vanem ei ole talle esitatud lasteaiakoha pakkumise vastuvõtmist tähtaja jooksul kinnitanud või vanem on kirjalikult teatanud pakkumisest loobumisest;
  3) kelle järjekoht on muutunud käesoleva paragrahvi lõigete 5, 6 ja 7 alusel ning kelle elukoht järjekoha muutumise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril ei ole Saue vald;
  4) kes loobub käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel pakutud lasteaiakohast, kuid ei esita nõuetekohast kirjalikku avaldust lapse lasteaeda tuleku edasilükkamiseks;
  5) kes on saanud kooliealiseks ja puudub seadusest tulenev alus registrisse jäämiseks.

§ 6.   Rühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab või teeb vajadusel vallavalitsusele ettepaneku moodustada sobitus- või erirühmi järgmiseks õppeaastaks näidates ära rühmade liigid ja kohtade arvu lähtuvalt vajadustest ja võimalustest ning kannab andmed registrisse hiljemalt 31. märtsiks.

  (2) Rühmade moodustamisel kontrollitakse 1. aprilli seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse ja vanema elukohajärgset registreeringut rahvastikuregistris.

§ 7.   Lasteaeda vastuvõtmine ja rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaeda võetakse vastu laps:
  1) kes on pooleteise- kuni seitsmeaastane ning
  2) kelle elukoht vaba lasteaiakoha pakkumise hetkel on Saue vallas ja lasteaia teeninduspiirkonnas ning
  3) kes on antud õppeaasta oma vanuserühma nimistus tõusnud esimesele järjekohale ning
  4) kelle vanemad selleks soovi avaldavad.

  (2) Vanem, kelle koolikohustuslikus eas lapsel on nõustamiskomisjoni soovitus koolipikenduseks, peab koha kasutamise jätkamisest lasteaia direktorit kirjalikult teavitama hiljemalt sama aasta 1. maiks või 7 kalendripäeva jooksul peale otsusest teada saamist.

  (3) Lasteaeda koha saamise aluseks on teeninduspiirkonna kohataotluse järjekord, õdede-vendade varasem kohakasutus samas lasteaias ja vaba koht lasteaia vastavas vanuserühmas.

  (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi, kelle elukoht ei ole lasteaia teeninduspiirkonnas.

  (5) Laps võetakse lasteaeda vastu reeglina lasteaia järgmise õppeaasta rühmade komplekteerimise käigus, kuid vabade kohtade olemasolul võib lapse lasteaeda vastu võtta kogu õppeaasta kestel. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.

  (6) Lasteaedade rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks algab 1. aprillil.

  (7) Rühmade komplekteerimiseks ja vabade lasteaiakohtade täitmiseks teeb direktor pakkumised taotlejatele registris sisalduva lasteaiakohtade järjekorra vastava õppeaasta laste nimistu alusel alustades kohtades pakkumist järjekorras olevast vanimast vanuserühmast ja liikudes nooremate vanuserühmade poole.

  (8) Juhul, kui kõigile soovijatele ei jätku kohti soovitud lasteaias või rühmas, pakutakse lasteaiakohta esimeses järjekorras neile lastele, kelle õed-vennad juba kasutavad kohta samas lasteaias ning seejärel lastele vastavalt järjekorras olemise kohale alustades järjekorras esimesel kohal olevast lapsest.

  (9) Lasteaias koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat teatega registris, erandkorras lasteaia direktori poolt e-kirja või telefoni teel.

  (10) Lasteaiakoha pakkumise saamisel tuleb vanemal 7 kalendripäeva jooksul otsustada pakkumise vastuvõtmine. Pakkumise teinud lasteaia direktoril on õigus lasteaiakoha pakkumise kättesaamist kontrollida ka vastamistähtaja kestel võttes taotlejaga ühendust talle registrist teadaolevate sidevahendite kaudu.
[RT IV, 03.03.2023, 36 - jõust. 06.03.2023]

  (11) Taotleja loetakse pakutud lasteaiakohast loobunuks, kui temalt ei ole tähtaja jooksul vastust saabunud või ta on registris või muul kirjalikul moel kinnitanud pakutud lasteaiakohast loobumist.

  (12) Direktor komplekteerib registri alusel lasteaia järgmise õppeaasta rühmade esialgse koosseisu hiljemalt 1. juuniks ja teeb vastava kande registrisse.
[RT IV, 03.03.2023, 36 - jõust. 06.03.2023]

  (13) Lasteaia kohast loobunutest vabanenud lasteaiakohtade täitmiseks teeb direktor pakkumise registri alusel lasteaiakohtade järjekorra sama õppeaasta oma vanuserühma nimistus järjekorras järgmisele taotlejale.

  (14) Kui registris olevale lapsele ei pakuta elukohajärgses teeninduspiirkonnas lasteaiakohta põhjusel, et soovitud õppeaastal on kõik lasteaiakohad täidetud registris lapsest eespool olevate samal õppeaastal lasteaiakohta taotlevate lastega, siis teavitab vallavalitsus taotlejat sellest kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 15. augustil.
[RT IV, 03.03.2023, 36 - jõust. 06.03.2023]

  (15) Lasteaia direktor sisestab lapsevanema poolt pakkumise vastu võtmise teates lasteaia koha kasutamise soovitud algusaja registrisse.

  (16) Rühmade nimekirjad ja seeläbi nendes sisalduvate laste lastaeda vastuvõtmise kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt õppeaasta 5. septembriks ning kinnitab lapse lasteaia nimekirjas olemise ka registris, kust kantakse andmed automaatselt ka Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (17) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda ja muud teavet, mis puudutab lasteaia tegevus- ja päevakava ning töökorraldust. Samuti teavitab direktor vanemaid lasteaiakoha kasutamisega kaasnevatest kuludest (osalustasu, toiduraha vms).

  (18) Direktoril on õigus koostöös lasteaia hoolekoguga otsustada vanema ja lasteaia vahel sõlmitava lepingu väljatöötamise ning kasutuselevõtmise vajadus.

  (19) Lasteaiakoha vastu võtnud vanem kohustub lasteaiakoha kasutamisel järgima lasteaia kodukorda ning tasuma lasteaiakoha eest vastavalt Saue Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale ja määradele.

  (20) Laste ümberpaigutamist teistesse lasteaedadesse seoses lasteaedade ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamisega korraldab Saue Vallavalitsus.

§ 8.   Lasteaedade tegutsemise aeg

  (1) Lasteaed võib olla suveperioodil suletud hooldus- ja remonttöödeks, kuid üldjuhul mitte pikemalt kui üks kalendrikuu. Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus lasteaia hoolekogu ja direktori ettepanekul korraldusega.

  (2) Suvisel hooldusperioodil töötab vähemalt ühes lasteaias vastavalt vajadusele suvine valverühm lasteaedades juba kohta kasutavatele lastele. Suvine valverühm ei pea olema avatud selles lasteaias, mille nimekirja laps on arvatud.

  (3) Erivajadusega lapsed saavad suvel lasteaiakohta kasutada tugiisiku või oma rühma töötamise ajal.

  (4) Soovist kasutada kohta suvises valverühmas teatab vanem lasteaia direktorile, mille nimekirjas tema laps on, kirjalikult hiljemalt 15. märtsiks jooksval aastal. Vanemal on kohustus tasuda suvise valverühma kasutamise eest vastavalt Saue Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale ja määradele.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võib lasteaia, mille ruumes suvine valverühm avatakse, direktor võtta vastu lapsi suvisesse valverühma vanema avalduse alusel ka peale 15. märtsi.

  (6) Suvel on soovitatav võimaldada lapsele puhkust vähemalt üks kuu.

§ 9.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Direktor võib lapse lasteaiast välja arvata:
  1) kui laps läheb kooli;
  2) vanema avalduse alusel, kui laps lahkub lasteaiast;
  3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema algatusel esitab vanem avalduse läbi registri või kirjaliku avalduse direktorile hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg.

  (3) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu ja toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

  (4) Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirjaga.

  (5) Kui vanem ei nõustu direktori otsusega lapse lasteaeda vastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, siis on tal õigus pöörduda vallavalitsuse poole.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json