Teksti suurus:

Vasalemma Vallavolikogu 26.10.2010 määruse nr 12 „Rummu Lasteaia „Lepatriinu” põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2018, 10

Vasalemma Vallavolikogu 26.10.2010 määruse nr 12 „Rummu Lasteaia „Lepatriinu” põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 20.02.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel

§ 1.  Vasalemma Vallavolikogu 26.10.2010 määruses nr 12 „Rummu Lasteaia „Lepatriinu” põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
 1) paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „Vasalemma” sõnaga „Lääne-Harju”;
 2) paragrahvi 3 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „Vasalemma” sõnaga „Lääne-Harju”;
 3) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:
„Õppetöö toimub eesti rühmades eesti keeles ja vene rühmades vene keeles, kus on tagatud eesti keele kui teise keele õpe.”
 4) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:
„12) kehtestab sisehindamise läbiviimise korra ja kooskõlastab korra hoolekogu ning vallavalitsusega”;
 5) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõna „Vasalemma” sõnaga „Lääne-Harju”;

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees