Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla teehoiu eeskiri

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2018, 12

Lääne-Nigula valla teehoiu eeskiri

Vastu võetud 22.02.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ehitusseadustiku § 97 lõike 1, liiklusseaduse § 52, § 53, § 6, § 12, § 341; majandus- ja taristuministri 14.07.2015. a määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Teehoiu eeskirjaga määratakse Lääne-Nigula valla (edaspidi vald) territooriumil kohalikule teele esitatavad nõuded, teede säilimist tagavad meetmed ning tee omaniku ja teel liikleja õigused ja kohustused.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatavad mõisted:
  1) Teehoid - teetööde tegemine, kavandamine, teekasutuse korraldamine, tee kaitsevööndi hooldamine, tee projekteerimine ning tee haldamisega seotud tegevused.
  2) Kohalik tee - kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab Lääne-Nigula Vallavalitsus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, vallale kuuluv tee või vallavolikogu otsuse kohaselt valla hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee.
  3) Eratee - tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal.
  4) Teemaa - maa, mis on õigusaktidega kehtestatud korras määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.
  5) Tee kaitsevöönd - teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid. Teel on kaitsevöönd, kui tee on avalikult kasutatav.

§ 3.   Teehoiu eest vastutav isik

  Vallavalitsus määrab korraldusega teehoiu eest vastutava isiku. Osavallas on teehoiu eest vastutavaks isikuks osavalla vanem kui osavallakogu ettepanekul ei otsustata teisiti.

§ 4.   Teede kasutamine

  (1) Kohalik tee on avalikuks kasutamiseks. Kohalikku teed võib kasutada igaüks käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatud piirangutega.

  (2) Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal. Avalikuks kasutuseks määratud erateed võib kasutada kinnisasja omaniku loata.

  (3) Kohalikul teel liiklemisel juhindutakse liiklusseaduse nõuetest.

  (4) Liiklusvahendit, mille rattad, roomikud või muu konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, rajatisi, liikluskorraldusvahendeid ja teisi tee elemente või/ja teemaad, tuleb vedada eriveeremiga (treiler). Käesolevas lõikes nimetatud liiklusvahendid võivad kattega teed ületada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära teekatte rikkumise või hävimise.

  (5) Kohalikul teel on keelatud:
  1) sõita neil teeosadel, mis on liiklemiseks suletud;
  2) tõkestada sõiduteed ja rajatisi mis tahes esemete, sõidukite või veostega;
  3) sõita või manööverdada eraldusribal, süvendi ja mulde nõlvadel ning külgkraavides;
  4) ummistada sildade ja truupide avasid, teekraave ning takistada vee ärajuhtimist teemaalt;
  5) ladustada teemaale materjale, mis võivad kahjustada teed, takistada sõidukite või jalakäijate liiklemist, piirata nähtavust või ohustada muul viisil liiklust;
  6) loopida teemaale prahti ning juhtida sinna reovett ja teisi keskkonda kahjustavaid aineid;
  7) karjatada kariloomi piirdekraavist või selle puudumisel teepeenrast lähemal kui üks meeter;
  8) vedada lenduvaid puisteaineid ja vedelikke veokiga, mis on katmata või lekib;
  9) kanda sõidukitega teele pori, sõnnikut jms. Vastava olukorra tekkimisel on sõiduki juht või vastutav isik kohustatud tagama tee koristamise koheselt, hoiatades ühtlasi liiklejaid teel esinevast ohust ajutiste liiklusmärkidega.

  (6) Vallavalitsuse loata on kohalikul teel ja teekaitsevööndis keelatud:
  1) sulgeda liiklust;
  2) maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke või eemaldada nendelt katteid;
  3) teha mis tahes teehoiuväliseid töid, kaubelda ning paigutada sinna materjale jms;
  4) projekteerida ja ehitada mis tahes hooneid või muid rajatisi;
  5) rajada täiendavaid maha- ja pealesõiduteid;
  6) paigaldada teabe- ja reklaamivahendeid;
  7) korraldada spordivõistlusi ja teisi rahvaüritusi;
  8) ajada üle tee karja selleks vastavalt tähistamata kohas;
  9) teostada erivedusid, mis on raske- või suurveosed.

§ 5.   Liikluse ajutine piiramine või sulgemine

  (1) Kohalikel teedel võidakse liiklust ajutiselt piirata või tee liiklemiseks sulgeda avariide, loodusõnnetuste, tee kasutamiskõlbmatuks muutumise või kandevõime vähenemise korral, teetööde või ettenähtud korras kooskõlastatud ürituse ajaks.

  (2) Kohalikul teel liikluse ajutiseks piiramiseks või tee sulgemiseks teeb otsuse vallavalitsus oma korraldusega välja arvatud avariilistel juhtudel ja tee kandevõime vähenemisel kui otsuse teeb teehoiu eest vastutav isik.

  (3) Kõigist kavandatavatest liikluse piirangutest kohalikel teedel annab teehoiu eest vastutav isik teada infokanalite kaudu (infoleht, kodulehekülg).

  (4) Kohaliku tee liikluse ajutise piiramise või sulgemise loa saamiseks tuleb teehoiu eest vastutavale isikule esitada taotlus vähemalt kaks nädalat enne kavandatavat liikluse piiramist või sulgemist koos skeemi ja sulgemisaegade äranäitamisega. Avariilistel juhtudel vaadatakse taotlused läbi operatiivselt.

  (5) Kohalikul teel toimuva ürituse tarvis tee sulgemise taotluse korral võib teehoiu eest vastutav isik nõuda tee ääres elavate inimeste ja/või kinnistu omanike allkirja vastu informeerimist.

  (6) Kohalikul teel võib massipiirangu korral raskekaaluliste masinatega teha vedusid ainult kokkuleppel teehoiu eest vastutava isikuga. Loast võib keelduda, kui vedu võib tee muuta kasutuskõlbmatuks.

  (7) Enne metsa väljaveotööde või eriveose alustamist koostatakse teehoiu eest vastutava isiku poolt teede seisundi hindamise akt ja peale veotööde lõppu koostatakse tee seisundi hindamise akt pärast veotööde lõpetamist. Aktide vormid kehtestab vallavalitsus korraldusega.

  (8) Ajutise liikluskorralduse muutmise korral tagatakse juurdepääs üldkasutatavatele paikadele, elukohtadele ja kinnisvarale.

§ 6.   Tööd kohalikel teedel, teemaal ja teekaitsevööndis

  (1) Kohalikel teedel tehtavateks teehoiuvälisteks töödeks tuleb taotleda teehoiu eest vastutavalt isikult kirjalik luba. Taotlus peab sisalduma:

  1) tööde vastutav teostaja;
  2) projekt koos liikluskorralduse skeemiga;
  3) tehtavate tööde ajagraafik.

  (2) Kohaliku tee kaitsevööndis oleva maa omanik või kasutaja võib kooskõlastamata teha majandustegevusega ja maakasutusega seotud töid (maa harimine, saagi koristamine jms), järgides käesoleva määruse sätteid.

  (3) Kohaliku teega vahetult külgnevat maad võib maaomanik või -kasutaja harida kuni teemaa piirini, kahjustamata seejuures teepeenart, külgkraave ja tee mullet.

  (4) Maaharimisel peab jätma sõidutee ja põllu vahele järgmise laiusega teepeenra:
  1) kui tee servas pole külgkraavi ja sõidutee on põlluga samal tasapinnal peab sõidutee serva ja haritud põllu vahele jääma vähemalt 1 meetri laiune teepeenar, mis takistab teeserva ärauhtumist vihmaga ja võimaldab hooldada sõidutee servi;
  2) kui tee asub muldel või on tee servas külgkraav, tohib põldu harida kuni ühe meetri kauguseni külgkraavi servast või mulde jalamist.

  (5) Maaharimisel ei ole lubatud maaharimismasinatega välja sõita teele, manööverdada sellel või selle nõlvadel ja kahjustada tee külgkraave.
Kohaliku teega külgneva maa omaniku ja kasutaja kohustused teekaitsevööndi piires:

  (6) Kõigi tööde puhul tuleb vedajal taastada veole eelnenud tee seisukord koheselt peale töö lõppemist.

§ 7.   Kohaliku teega külgneva maa omaniku ja kasutaja kohustused teekaitsevööndi piires

  Kohaliku teega külgneva maa omaniku ja kasutaja kohustused teekaitsevööndi piires:
  1) hoida korras temale kuuluvad juurdesõiduteed;
  2) lubada kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajatise;
  3) võimaldada paigaldada tee kaitsevööndisse tee korrashoiuks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teed, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu kinnisasjale;
  4) korrastada või lammutada kaitsevööndis paiknevad ehitised või rajatised kui nende seisukord ohustab liiklust kohalikul teel;
  5) tagada, et koduloomad ja -linnud ei pääseks teele.

§ 8.   Teehoiukulude hüvitamine

  (1) Isikud, kes oma tegevusega on kahjustanud või risustanud teed, kannavad vastutust vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (2) Teehoiu eest vastutav isik võib teha käesoleva määruse nõuete rikkumise kohta ettekirjutuse ja nõuda tee seisukorra ennistamist.

  (3) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallal õigus nõuda hüvitist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 9.   Teehoiutööde korraldamine

  (1) Kohalike teede teehoidu korraldab teehoiu eest vastutav isik võttes aluseks õigusaktidest tulenevad nõuded, käesoleva määruse, valla arengukava, eelarvestrateegia, teede investeeringute kava ning valla eelarve.

  (2) Kohalikel teedel liiklusohutuse ja sõidetavuse tagamiseks korraldab teehoiu eest vastutav isik:
  1) kohalike teede ja teerajatiste korrashoidu;
  2) kehtestatud ulatuses libeduse- ja lumetõrjet;
  3) liikluseeskirjade kohaste liikluskorraldusvahendite paigaldamist;
  4) kohaliku teega külgnevate maaomanike ja maa kasutajate tegevuse seaduspärasuse jälgimist, vajadusel meetmete rakendamist tõkestamaks tee, teemaa ja teerajatiste kahjustamist ning ohu tekkimist liiklusele;
  5) meetmete rakendamist avariidest, liiklusõnnetustest ja ilmastiku järsust muutumisest põhjustatud erakorraliste liiklustakistuste kõrvaldamiseks;
  6) koostab teede investeeringute kava projekti.

  (3) Vallavalitsusel on õigus:
  1) nõuda süüdlaselt tänavale või maanteele tekitatud materiaalse kahju hüvitamist;
  2) sulgeda tee või selle osa, kui pinnasesulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee kandevõime nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või on seal liiklemine ohtlik.

  (4) Vallavalitsuse teehoiu eest vastutaval isikul on õigus:
  1) koostada teede seisundi hindamise akt ja tee seisundi hindamise akt pärast veotööde lõpetamist;
  2) fikseerida kohalikel teedel käesoleva määruse nõuete rikkumisi ning määrata nõudeid rikkunud isikutele halduskaristusi;
  3) eemaldada kohalikule teele ja teemaale ilma nõuetekohase loata või kooskõlastuseta paigaldatud objektid, sh reklaami- ja infovahendid, nende omaniku kulul;
  4) reguleerida teehoiutööde puhul liiklust;
  5) paigaldada liikluskorraldusvahendeid;
  6) teostada kontrolli käesoleva eeskirja täitmise üle;
  7) fikseerida kohalikule teele tekitatud kahju ja esitada vallavalitsusele ettepanek süüdlastelt hüvituse väljanõudmiseks.

§ 10.   Investeeringute kava

  (1) Valla teede investeeringute kava on valla arengukava osa ja peab olema kooskõlas eelarvestrateegiaga.

  (2) Valla teede investeeringute kava koostatakse vähemalt neljaks aastaks ja seda muudetakse vajaduse korral igal aastal valla arengukava ülevaatamise käigus.

  (3) Osavallas asuvate teede investeeringute kava kooskõlastatakse vastava osavallakoguga.

  (4) Iga-aastase konkreetse investeeringute nimekirja kinnitab pärast valla eelarve kehtestamist vallavalitsus kooskõlastades selle eelnevalt volikogu komisjoniga, kelle pädevuses on teedega seotud küsimuste lahendamine.

§ 11.   Vastutus määruse rikkumise eest

  Käesoleva eeskirja rikkumise eest on vallavalitsuse poolt volitatud ametnikul õigus koostada rikkujale ettekirjutusi vastavalt seadusandlusele.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse jõustumisest on kehtetu Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.04.2017 määrus nr 6 „Lääne-Nigula valla teehoiu eeskiri“.

  (2) 2018. aasta teede investeeringute nimekirja kinnitab vallavalitsus käesoleva eeskirja § 10 lõikes 3 sätestatud korras arvestades osavaldade teede investeeringute kava osas osavallakogude arvamust.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json