HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2018, 18

Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, § 67 lõike 2, § 71 lõike 2 punkti 6, § 71 lõike 6 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Käesoleva määruse eesmärgiks on sätestada Lääne-Nigula Vallavalitsuse või osavallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord.

§ 2.   Hallatava asutuse põhimääruse kinnitamine

  (1) Hallatava asutuse põhimääruse ja selle muudatuste projekti valmistab ette hallatava asutuse juht või vallavalitsus.

  (2) Osavallavalitsuse hallatava asutuse põhimäärus ja selle muudatused esitatakse arvamuse andmiseks osavallakogule ning osavallavanemale.

  (3) Koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteaed) põhimäärus ja selle muudatused esitatakse arvamuse andmiseks hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule.

  (4) Üldhariduskooli (edaspidi kool) põhimääruse ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (5) Hallatava asutuse põhimääruse kehtestab vallavalitsus määrusega.

§ 3.   Hallatava asutuse struktuuri ja koosseisu kinnitamine

  (1) Hallatava asutuse struktuuri ja koosseisu ja nende muudatuste projekti valmistab ette hallatava asutuse juht lähtudes eelarves sätestatud palgafondist, seaduste ja teiste õigusaktidega sätestatud töötasu miinimummääradest ning vallavanema või osavallavanema ettepanekutest.

  (2) Hallatava asutuse juht esitab asutuse struktuuri ja koosseisu projekti ja nende muudatused kooskõlastamiseks vallavalitsusele või osavallavalitsusele alluva asutuse korral osavallavanemale. Vallavalitsus või osavallavanem vaatavad vastava taotluse läbi 30 päeva jooksul arvates selle kooskõlastamiseks esitamisest. Vallavalitsus või osavallavanem võivad jätta asutuse struktuuri ja koosseisu eelnõu põhjendatud juhul kooskõlastamata.

  (3) Hallatava asutuse struktuuri ja koosseisu ja nende muudatused kehtestab hallatava asutuse juht käskkirjaga.

§ 4.   Koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamine

  (1) Lasteaia arengukava ja selle muudatused valmistab ette lasteasutuse direktor koostöös hoolekogu ning pedagoogilise nõukoguga ning vajadusel ekspertidega lasteaiast või väljastpoolt lastaeda. Lasteaia arengukava väljatöötamisel arvestatakse valla arengukavas sätestatud eesmärke ja tegevusi.

  (2) Lasteaia arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks lasteaia hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule. Osavalla haldusterritooriumil asuva lasteaia arengukava ja selle muudatuste projekt esitatakse lisaks arvamuse andmiseks vastavale osavallakogule.

  (3) Lasteaia arengukava ja selle muudatused kinnitab vallavalitsus.

§ 5.   Kooli arengukava kinnitamine

  (1) Kooli arengukava ja selle muudatused valmistab ette kooli direktor koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. Kooli arengukava väljatöötamisel arvestatakse valla arengukavas sätestatud eesmärke ja tegevusi.

  (2) Kooli arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Osavalla haldusterritooriumil asuva kooli arengukava ja selle muudatuste projekt esitatakse lisaks arvamuse andmiseks vastavale osavallakogule.

  (3) Kooli arengukava ja selle muudatused kinnitab vallavalitsus.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.03.2014 määrus nr 24 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ning koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“, Noarootsi Vallavolikogu 16.02.2015 määrus nr 31 „Noarootsi valla üldhariduskooli koolitöötajate koosseisude kinnitamise kord“ ja Nõva Vallavolikogu 25.04.2014 määrus nr 6 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json