Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla kalmistute kasutamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2018, 19

Lääne-Nigula valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 22.02.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3, § 22 lõike 1 punkti 36¹ ja kalmistuseaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel ning § 7 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil asuvate kohaliku omavalitsuse haldamisel olevate kalmistute kasutamise kord.

  (2) Usulise ühenduse hallatava kalmistu kasutamise eeskirja kehtestab usuline ühendus.

  (3) Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil asuvad ja kohaliku omavalitsuse haldamisel olevad kalmistud on:
  1) Leediküla kalmistu;
  2) Piirsalu uus kalmistu;
  3) Piirsalu vana kalmistu;
  4) Vedra kalmistu;
  5) Koela kalmistu;
  6) Kuijõe kalmistu;
  7) Kullamaa kalmistu (osaliselt);
  8) Osmussaare kalmistu;
  9) Rooslepa kalmistu;
  10) Sutlepa kalmistu;
  11) Hosby vana kalmistu;
  12) Väike-Lähtru kalmistu;
  13) Kabelimäe kalmistu;
  14) Nõva kalmistu (osaliselt);
  15) Noarootsi kalmistu (lepingu alusel Lääne-Nigula Vallavalitsuse haldamisel).

  (4) Vedra kalmistu, Piirsalu uus kalmistu, Piirsalu vana kalmistu, Koela kalmistu, Kullamaa kalmistu, Noarootsi kalmistu, Osmussaare kalmistu, Rooslepa kalmistu, Sutlepa kalmistu, Hosby vana kalmistu, Nõva kalmistu ja Kabelimäe kalmistu on ajaloomälestistena muinsuskaitse all ja seal tuleb lisaks käesolevale eeskirjale arvestada ka kaitsekohustuse teatises märgitud kitsendusi.

  (5) Kalmistu on üldkasutatav maa-ala, mis vastavalt valla üldplaneeringule on ettenähtud surnute ja tuha matmiseks.

  (6) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigust loovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast. Kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kantud kalmistute osade ning mälestiste registrisse kantud hauaplatside ja rajatiste puhul tuleb järgida muinsuskaitseseadusest ja looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid

  (7) Kalmistu eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijatele.

  (8) Kalmistu juurde kuuluvad parklad, veevõtukohad, jäätmete kogumiskohad, piirdeaiad, teadete tahvlid.

  (9) Kalmistu on avatud iga päev.

  (10) Kalmistute haldamist korraldavad Lääne-Nigula Vallavalitsus oma piiritletud maa-alal ja kogudused oma piiritletud maa-alal.

  (11) Kalmistu haldaja peab koguma kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta kalmistuseaduses nimetatud andmeid. Kalmistu kohta peetakse kalmistu registrit, mis on avalikustatud Lääne-Nigula valla veebilehel. Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Lääne-Nigula Vallavalitsuse arhiivis.

  (12) Kalmistu eeskiri ja haldaja esindaja kontaktandmed peavad olema avaldatud kalmistu teadete tahvlil.

  (13) Kalmistule esitatavad nõuded on sätestatud kalmistuseaduse §-s 5.

§ 2.   Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

  (1) Matmisele esitatavad nõuded on sätestatud kalmistuseaduse §-s 9.

  (2) Hauaplats eraldatakse kalmistu haldaja poolt surmatõendi või seaduses ettenähtud juhul arstliku surmateatise ettenäitamisel.

  (3) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab haldaja poolt määratud isik, kuulates ära platsi tulevase kasutaja ettepaneku.

  (4) Hauaplats eraldatakse vastavalt taotleja soovile ühe- või mitmekohalisena. Haldaja poolt määratud isikul on õigus otsustada kuni neljakohalise platsi andmise üle. Suuremad hauaplatsid eraldatakse kooskõlastatult vallavalitsusega. Üldjuhul on maa-ala suurus 2,5 x 1,2 m ühe kirstu matmiskoha kohta ning 1,0 x 1,0 m ühe urni matmiskoha kohta.

  (5) Haldaja poolt määratud isik näitab taotlejale kätte hauaplatsi asukoha ja tähistab hauaplatsi piirid kalmistuplaanil ja registris.

  (6) Enne hauaplatsi kasutusele võtmist sõlmib kalmistu haldaja poolt määratud isik hauaplatsi kasutajaga kasutuslepingu. Lepingusse märgitakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi asukoht ja kasutusse antava hauaplatsi suurus. Kasutuslepingus määratakse kindlaks kasutuslepingust tulenevad poolte õigused ja kohustused, kasutuslepingu kehtivuse tähtaeg, selle muutmise ja lõpetamise ja kolmandale isikule üleandmise kord, poolte vastutus hauaplatsi kasutamisel ja vaidluste lahendamise kord ning hauaplatsi kasutaja kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta. Lepingu lisaks on hauaplatsi asukoha skeem.

§ 3.   Hauaplatsi kasutamise leping, selle tähtaeg ning pikendamise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse tasuta ja 20 aastaks.

  (2) Lepingu tähtaja möödudes tuleb hauaplatsi kasutajal sõlmida uus vastavasisuline leping. Vähemalt kolm kuud enne lepingu tähtaja lõppemist on kalmistu haldaja kohustatud sellest hauaplatsi kasutajale kirjalikult teatama. Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus nimetatud hauaplatsi osas uue kasutuslepingu sõlmimiseks.

§ 4.   Hauaplatsi kasutamisõiguse ennetähtaegse lõpetamise tingimused ja kord

  (1) Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusleping lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata, s.o rohtunud, risustunud ning hauatähised, pingid ja teised ehitised näitavad ilmseid kõdunemise tundemärke.

  (2) Hooldamata hauaplatside kohta koostatakse kalmistu haldaja poolt akt. Aktis teavitab kalmistu haldaja selle sisust kohalikus ajalehes ja kalmistu infotahvlil. Teates peavad sisalduma kalmistu haldaja asukoha andmed ja ajavahemik, mille jooksul on võimalik aktiga tutvuda ja edastada teavet hooldamata hauaplatside võimalike kasutajate kohta.

  (3) Hauaplatsi korrastamisnõudest teatab kalmistu haldaja võimalusel kirjalikult hauaplatsi kasutajale.

  (4) Kui akti koostamisest järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle platsi kasutusleping ja hauaplatsi võib uuesti välja anda arvestades lõikes 5 sätestatud erisust.

  (5) Muinsuskaitse all olevatel kalmistutel üldjuhul vanadele omasteta haudadele pealematmist ei lubata.

§ 5.   Matmise kord

  (1) Matmine registreeritakse haldaja poolt määratud isiku poolt matmiste registreerimise raamatus, kuhu märgitakse maetu ees ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, surmaaeg, surmatõendi number koos väljaandja ja välja-andmiskohaga, matmise aeg, andmed hauaplatsi kasutaja ja suuruse kohta, kasutuslepingu number ning hauaplatsi skeem. Matmise registreerimise raamatut võib pidada elektrooniliselt.

  (2) Matmise aeg kooskõlastatakse haldaja poolt määratud isikuga. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest olema ette teatatud vähemalt kaks tööpäeva. Matmine on lubatud ainult valgel ajal, üldjuhul 10.00 - 17.00.

  (3) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

  (4) Hauaplatsi kasutaja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või kahjukannatajaga 3 päeva jooksul peale matmist.

  (5) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,2 m.

  (6) Urniga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,0 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,5 m.

  (7) Kui haua rajamisel ilmneb ettenähtamatuid takistusi, võib kalmistuvahi loal rajada haua, mille sügavus või kaugus hauaplatsi piirist erineb.

§ 6.   Pealematmine

  (1) Pealematmine võib toimuda 20 aasta möödumisel, v.a urnimatus.

  (2) Pealematmisel peab varasem tervena säilinud kirst jääma puutumata.

  (3) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse.

  (4) Kultuurimälestiseks tunnistatud haual ei toimu pealematmist.

§ 7.   Hauaplatsi kujundamine ja hooldamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja -nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

  (2) Iga hauaplats tähistatakse risti, hauaplaadi, -kivi või muu tähisega, millele võib kanda soovitatavalt ilmastikukindlalt maetu(te) perekonnanimed, eesnimed, sünni- ja surmadaatumid.

  (3) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, istepink jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude kääbusvorme. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada vaid haldaja poolt määratud isiku loal.

  (4) Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid.

  (5) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja.

  (6) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

  (7) Hauaplatsi hooldamisel tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Komposteeruvad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb viia selleks ettenähtud ja tähistatud kohta.

§ 8.   Vallavalitsuse õigused ja kohustused

  (1) Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on Lääne-Nigula Vallavalitsusel õigusteha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus.

  (2) Ettekirjutusega juhitakse hauaplatsi kasutaja tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse matmisplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.

  (3) Hauaplatsi kasutaja poolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on vallavalitsusel õigus korraldada ettekirjutuse täitmine matmisplatsi kasutaja kulul.

  (4) Haldaja poolt määratud isikul on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud ja põõsad.

  (5) Haldaja poolt määratud isik on kohustatud:
  1) paigaldama kalmistu infostendile olulise info (kalmistu haldaja poolt määratud isiku telefon ja E-post, kalmistute kasutamise eeskiri);
  2) hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad, niitma muru ja rohu ning koristama prügi;
  3) nõudma hauaplatside hooldajatelt kalmistu kasutamise eeskirja täitmist;
  4) tagama kalmistutel olemasolevate veevõtukohtade (kaevud) korrasoleku;
  5) hoolitsema kalmistutel olevate käimlate puhtuse eest;
  6) tagama kalmistul asuvate avalike ehitiste (kuurid, katusealused, piirded jms) heakorra ja hea väljanägemise;
  7) tagama matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad (labidad, rehad, kastekannud, panged).

§ 9.   Keelatud tegevus kalmistul

  Kalmistul on keelatud:
  1) hauaplatsi, -tähise ja -rajatise mistahes rikkumine;
  2) omavoliline lõkke tegemine;
  3) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  4) hauaplatsi omavoliline laiendamine;
  5) puude ja põõsaste omavoliline mahavõtmine;
  6) sõitmine kalmistul jalgrattaga või mistahes mootorsõidukiga v.a. invasõidukid ja teenindav transport;
  7) loomade ja lindude matmine;
  8) muu korda, puhtust ja vaikust rikkuv või häiriv tegevus.

§ 10.   Kalmistu laiendamine

  Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringus nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja –radade paiknemine, ehitiste asukohad jms.

§ 11.   Kalmistu sulgemine

  (1) Kalmistu suletakse matmiseks volikogu otsusega vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise korra.

§ 12.   Vastutus

  Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, Karistusseadustikuga ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Hauaplatside eraldamise ja teiste eeskirjaga kalmistu haldajale antud ülesannete täitmisega sh kasutuslepingute sõlmimisega ning eeskirja täitmise kontrolliga tegeleb haldaja poolt määratud isik. Vallavanem võib nimetatud ülesannete täitmiseks volitada ka teisi isikuid.

  (2) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse uue platsi kasutusele võtmise või kasutuses olevale platsile juurdematmise korral. Kui hauaplatsil on mitu õigustatud kasutajat, siis lepivad nad lepingu sõlmija omavahel kokku.

  (3) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, kalmistuseadusega, karistusseadustikuga ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

  (4) Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Noarootsi Vallavolikogu 22.02.2016 määrus nr 54 „Noarootsi valla kalmistute kasutamise eeskiri“;
  2) Nõva Vallavolikogu 29.10.1998 määrus nr 3 „Nõva kalmistu kasutamise eeskiri“;
  3) Kullamaa Vallavolikogu 13.06.2008 määrus nr 17 „Kullamaa kalmistu eeskiri“;
  4) Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.06.2014 määrus nr 36 „Lääne-Nigula valla kalmistute kasutamise eeskiri“.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json