HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2018, 20

Lääne-Nigula valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse§ 22 lg 1 p 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteaed) käivate laste toidukulu katmise ning soodustuste tegemise tingimused ja kord.

§ 2.   Toidukulu arvestamine

  (1) Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitab lasteasutuse direktor hoolekogu otsuse alusel.

  (2) Toidukulu päevamaksumuse moodustab laste toitlustamisele kulutatud toiduainete maksumus. Laste toitlustamisel arvestatakse koolieelses eas laste toitlustamisele kehtestatud nõudeid.

  (3) Lapse toidukulu päevamaksumusest moodustab 25-30% hommikusöök, 50% lõunasöök ja 20-25% õhtuoode. Iga lasteaed kinnitab toidukulu jaotuse koos päevamaksumusega.

  (4) Konkreetse lapse toiduraha arvutamise aluseks on lasteaia poolt peetav laste kohaloleku arvestus.

  (5) Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest tööpäevast, kui lasteaeda on lapse puudumisest teatatud esimesel puudumise päeval. Pikema etteteatamistähtaja korral tehakse ümberarvestus esimesest päevast.

  (6) Kui laps puudub lasteaiast pikema perioodi vältel ühel kindlal nädalapäevallapsevanema sellekohase avalduse alusel, siis toidukulu antud päeva eest ei arvestata. Puudumise miinimumperioodiks arvestatakse vähemalt üks kalendrikuu.

  (7) Üksikute puudutud päevade puhul toiduraha ümberarvestust ei tehta.

  (8) Erandkorras arvestatakse konkreetse lapse toiduraha lapsevanema avalduses märgitud päeva toidukordade eest (miinimumperiood üks kalendrikuu).

§ 3.   Soodustused

  (1) Vallaeelarves nähakse ette vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks ja lapse toidukulu tasumisest vabastamiseks.

  (2) Piirmäära kehtestab Lääne-Nigula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), võttes arvesse lasteaia suurust ja eripära.

  (3) Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lasteasutuses käivallapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Lääne-Nigula vald.

  (4) Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.

  (5) Kui lasteasutuse direktori kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui vallavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

§ 4.   Toidukulukatmiseks ette nähtud vahendite kasutamine ja nende üle arvestuse pidamine

  Toidukuluks ja soodustuseks ette nähtud vahendite sihipärase kasutamise ja korrektse arvestamise eest vastutab lasteasutuse direktor.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub alates 01.04.2018

  (2) Lääne-Nigula Vallavolikogu 13.03.2017 määrus nr 3 „Lääne-Nigula valla koolieelsete lasteasutuste toidukulu maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Nõva Vallavolikogu 11.10.2016 määruse nr 9 „Lapsevanema poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Nõva Kooli lasteaiarühmas“ § 1 lg 2 p 3, § 2 lg 1 p 3 ja § 3 tunnistatakse kehtetuks ning § 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Vallavalitsus võib lapsevanema põhjendatud taotluse alusel osaliselt või täielikult vabastada õppevahendite- ja osalustasu maksmisest.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json