SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Lääne-Nigula vallas

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2018, 21

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Lääne-Nigula vallas

Vastu võetud 22.02.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 17 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Lääne- Nigula valla rahvastikuregistri andmetel alaliselt elavatele isikutele koduteenuste osutamise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  (1) Koduteenus – täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et tagada isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu ning aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele.

  (2) Sotsiaalhooldaja – täisealine isik, kes osutab koduteenust lepingu ja hoolduskava alusel hooldust vajavale isikule.

  (3) Teenuse taotleja – isik, kes soovib saada koduteenust.

  (4) Teenuse saaja – isik, kes saab koduteenust.

  (5) Teenuse osutaja – füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse hallatav asutus.

  (6) Koduabi teenused – inimese abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel tema eluruumis.

  (7) Isikuabi teenused – isiku abistamine isiku enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Koduteenuseid osutatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel.

  (2) Teenust osutatakse nii üksi kui ka kooselavatele eakatele või erivajadusega inimestele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul ning:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
  2) kelle pereliikmed mõjuvatel materiaalsetel, tervislikel või muudel eespool loetlemata põhjustel ei saa isikule vajalikku hooldust kindlustada;
  3) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

  (3) Isikule, kellel on määratud hooldaja, koduteenuseid üldjuhul ei osutata.

§ 4.   Teenuse eesmärk

  Koduteenuse eesmärk on pakkuda kõrvalabi täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ning parandades teenuse saaja elukvaliteeti.

§ 5.   Teenuse sisu ja kirjeldus

  (1) Koduteenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

  (2) Koduteenuse käigus osutatavad toimingud koosnevad peamiselt teenuse saaja kodus tehtavatest koduabi teenustest:
  1) toiduainete, ravimite, majapidamis- ja tööstuskaupadega varustamine. Toiduainete, ravimite, majapidamistarvete ja tööstuskaupade ostmisel kasutatakse üldjuhul teenuse saaja elukohale lähimat müügikohta, kuid lähtutakse põhimõttest, et teenuse saaja jaoks vajalikud tarbed oleksid talle kättesaadavad;
  2) abistamine asjaajamisel erinevates ametiasutustes. Arstiabi ja muu terviseabi korraldamine, erinevate teenuste tellimine ning muud ühekordsed asjaajamised (nt abistamine abivahendi muretsemisel, toetuste/teenuste taotlemisel, dokumentide vormistamisel, lumetõrje ja muruniitmise korraldamisel (teenuste eest tasub teenuse saaja vastavalt teenusepakkujate hinnakirjadele jms);
  3) reaalselt kasutatava elamispinna korrastamine teenuse saajale kuuluvate vahenditega üldjuhul üks kord nädalas vastavalt hooldusplaanile, kuid mitte rohkem kui 51 m2 inimese kohta;
  4) suitsuanduri olemasolu ja korrasoleku kontrollimine, küttekollete töökorras oleku visuaalne hindamine, abivajadusest ning muudest ohukohtadest teenuse saaja ja vajadusel päästeameti teavitamine;
  5) abistamine toidu valmistamisel ja toidunõude pesemine, mille täpne vajadus selgitatakse välja hindamisinstrumendi kaudu;
  6) riiete ja jalanõude hoolduse ja pesupesemise korraldamine:
  7) akende pesemine või pesemise korraldamine;
  8) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  9) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
  10) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
  11) sotsiaal- ja muu transporditeenuse korraldamine;

  (3) Koduteenusel osutatavad isikuabi teenused on:
  1) saunateenuse ja koduse või väljaspool kodu pesemise ja riietumise korraldamine;
  2) abistamine hügieenitoimingutel, pesemisel ja vannitamisel;
  3) abistamine söömisel;
  4) abistamine ravimite valmis seadmisel manustamiseks.

  (4) Koduteenuseid osutatakse tegevuste ulatuses, mida teenuse saajal ja tema pereliikmetel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel teostada.

  (5) Koduabi ei sisalda:
  1) abistamist remondi- ja aiatöödel;
  2) korrusmajade trepikodade koristamist;
  3) koduloomade eest hoolitsemist (va pimeda juhtkoer);
  4) toimingud ja tegevused, mis kuuluvad mõne muu asutuse või ettevõtte töövaldkonda;
  5) koduabi ei sisalda õendusabitegevusi (nt haavade ja lamatiste hooldus, ravimite määramine jne);

  (6) Koduteenuse osutamisel jälgitakse, et riskitegurid (küttekolded, elektriseadmed, libedus) ei ohustaks sotsiaalhooldaja ja teenuse saaja elu ega tervist.

§ 6.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse (kehtestatakse vallavalitsuse määrusega). Taotluse võib esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult.

  (2) Abivajava isiku huvides võib taotluse erandkorras vallavalitsusele esitada muu isik, kellel on andmeid abivajaja kohta.

  (3) Vajadusel võib vallavalitsus küsida täiendavaid andmeid teenuse taotleja terviseseisundi või tegevusvõime kohta.

  (4) Teenuse määramise korraldab sotsiaalvaldkonna ametnik, kes külastab teenuse taotlejat tema kodus vähemalt kahe nädala jooksul taotluse esitamisest ja hindab teenuse vajadust hindamisinstrumendi abil (kehtestatakse vallavalitsuse määrusega).

  (5) Teenuse taotleja elule ja tervisele ohtliku olukorra puhul osutatakse koduteenuseid koheselt.

  (6) Sotsiaalvaldkonna ametnik esitab teenuse taotluse koos hindamise tulemuste, täiendavate dokumentide ja omapoolse ettepanekuga vallavalitsuse istungile otsustamiseks.

  (7) Teenusele määramise ja selle osutamise tingimused otsustab vallavalitsus oma haldusaktiga mõistliku aja jooksul taotluse esitamisest.

  (8) Sotsiaalvaldkonna ametnik teavitab teenuse taotlejat või tema esindajat teenuse määramisest 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast. Teenuse osutamisest keeldumisest teavitatakse teenuse taotlejat või tema seaduslikku esindajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mõistliku aja jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (9) Kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadus ei ole põhjendatud või piisav, soovitab sotsiaalvaldkonna ametnik hoolduse ja/või kõrvalabi tagamiseks teisi meetmeid.

  (10) Teenuse sisu ja toimingute sagedus määratakse vallavalituse poolt, lähtudes teenuse saaja kõrvalabi vajadusest ning hoolduskoormusega isiku töögraafikust ning fikseeritakse hoolduskavas.

  (11) Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse teenuse taotlejat suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ning korrast talle arusaadaval viisil.

§ 7.   Teenuse finantseerimine

  (1) Teenuse saajale on osutatav teenus üldjuhul tasuline.

  (2) Eakad inimesed ja ajutist kõrvalist abi vajavad täisealised inimesed, kellel on olemas perekonnaseadusest tuleneva seadusjärgsed ülalpidajad või kes omavad piisavalt rahalisi vahendeid, tasuvad teenuse eest vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (3) Vallavalitsus võib põhjendatud otsusega vabastada isiku täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisel, arvestades teenust vajava isiku sissetulekuid, seadusejärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (4) Eakate ja ajutist kõrvalist abi vajavate täisealiste isikute, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Lääne-Nigula valla territooriumil, kuid asuvad selle territooriumil, tagab teenuse eest tasumise teenuse saaja elukohajärgne valla- või linnavalitsus vastavalt sõlmitud lepingule.

  (5) Koduteenuse eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu. Koduteenuse saaja tasub teenuse eest osutamise kuule järgneval kuu 10. kuupäevaks vastavalt raamatupidamise poolt esitatud arvele.

  (6) Arvestust koduteenuse osutamise üle teostab vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik, kelle vastutusvaldkonnaks on vallas osutatavate sotsiaalteenuste korraldamine.

§ 8.   Teenuse lepingu sõlmimine, muutmine, peatamine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping, mille osapoolteks on teenuse saaja, vajadusel seadusjärgne ülalpidaja, sotsiaalhooldaja ja vallavalitsus. Kui teenuse osutajaks on juriidiline isik, sõlmib vallavalitsus lisaks teenuse osutamise lepingu juriidilise isikuga. Lepingu allkirjastab vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik.

  (2) Lepingu lisana koostatakse teenuse saajale hoolduskava, milles kirjeldatakse osutatavate teenuste loetelu, kestus, maht ja teenuste osutamise tähtaeg.

  (3) Lepingus sätestatakse koduteenuste tingimused, poolte õigused ja kohutused kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva korraga.

  (4) Koduteenuse osutamise leping kuulub läbivaatamisele:
  1) teenuse kvaliteedi tagamiseks, mille korral viib sotsiaalvaldkonna ametnik läbi kodukülastuse ja hindab koos teenuse saajaga teenuse tulemuslikkust ning rahulolu teenuse osutamisega;
  2) teenuse saaja nii majandusliku olukorra kui hooldusvajaduse muutumisel. Sotsiaalvaldkonna ametnik viib teenuse saaja enda või kolmanda isiku suulise või kirjaliku avalduse alusel läbi korduvhindamise.

  (5) Lepingut võib täiendada või muuta poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus ning kinnitatakse poolte allkirjaga.

  (6) Koduteenuse osutamise leping peatatakse, kui teenuse saaja viibib vähemalt üks kuu kodust eemal (haiglas ravil, laste või sugulaste juures, rehabilitatsiooniteenusel jne). Leping peatatakse kuni koduteenuste taaskasutamiseni. Lepingu peatamine toimub teenuse saaja või tema seadusjärgse ülalpidaja sellekohase suulise või kirjaliku teavituse alusel sotsiaalvaldkonna ametnikule.

  (7) Vallavalitsus lõpetab lepingu teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja avalduse alusel või sotsiaalvaldkonna ametniku ettepanekul (sisend sotsiaalhooldajalt) kui:
  1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab toimetuleku ilma koduteenuseta;
  2) sotsiaalhooldaja poolt võimaldatavad teenused ei taga teenuse saaja toimetulekut;
  3) teenuse saaja paigutamisel hoolekandeasutusse või suunamisel muule sotsiaalteenusele;
  4) teenuse saaja ei soovi enam teenust;
  5) muudel teenuse osutamist takistavatel põhjustel (nt teenuse saaja käitumine teeb teenuse osutamise võimatuks, ta ei tee teenuse osutaja ja sotsiaalhooldajaga koostööd teenuse osutamiseks või ei täida omapoolseid kohustusi).

  (8) Leping lõpeb:
  1) tähtaja saabumisel;
  2) teenuse saaja surma korral.

§ 9.   Sotsiaalhooldaja

  (1) Sotsiaalhooldaja on kutsealase ettevalmistusega või keskharidusega või on töötanud eelnevalt koduteenuse sihtgrupiga. Sotsiaalhooldaja abistab klienti füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient oma erivajaduse tõttu iseseisvalt toime ei tule.

  (2) Teenust ei tohi osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenuse saaja elu, tervise ja vara.

  (3) Sotsiaalhooldaja lähtub koduteenuste osutamisel käesolevast korrast, sotsiaaltöötaja eetikakoodeksist, koduteenuste osutamise lepingust ja hoolduskavast ning sotsiaalvaldkonna ametniku seadusjärgsetest korraldustest.

  (4) Võimaluse korral osutab sotsiaalhooldaja erandkorras ühekordselt (trauma, haigestumine jms) teenuse saajale teenuseid väljaspool hoolduskava kinnitatud mahtu, kuid teavitab muutunud olukorrast sellest koheselt sotsiaalvaldkonna ametnikku.

§ 10.   Teenuse osutaja kohustused ja õigused

  (1) Teenuse osutaja:
  1) tagab koduteenuste osutamise vastavalt hoolduskavale;
  2) algatab teenuse saaja olukorra muutumisel hoolduskava muutmist või koduteenuste osutamise lõpetamist;
  3) kontrollib sotsiaalhooldaja tööd ja tegevust teenuste osutamise kohas.

  (2) Teenuse osutajal on õigus vahetada teenust osutavat sotsiaalhooldajat koduteenust osutava sotsiaalhooldaja koormuse reguleerimiseks või koduteenuse osutamise korralduslikust vajadusest lähtuvalt.

§ 11.   Teenuse saaja kohustused ja õigused

  Teenuse saaja:
  1) tagab sotsiaalhooldajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma majapidamisse ja turvalise töökeskkonna koduteenuste osutamiseks (sh ohutu kodutehnika);
  2) kindlustab sotsiaalhooldaja teenuse osutamiseks vajalike vahenditega, kaasa arvatud raha sisseostude tegemiseks ja muudeks rahalisteks toiminguteks;
  3) informeerib teenuse osutajat koheselt oma asukoha vahetusest, tervise või elukeskkonna muutustest ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad teenuse osutamist;
  4) teeb sotsiaalhooldajaga ja teenuse osutajaga koostööd teenuse osutamiseks;
  5) on teenuse osutaja ja sotsiaalhooldajaga viisakas;
  6) teeb ettepanekuid teenuse osutajale osutatud teenuste suhtes.

§ 12.   Teenuse väljundid ja tagasiside

  (1) Teenuse väljunditeks on koduteenuse osutamise tingimused ja kord ning analüüs, mis koostatakse teenuse saajalt saadud tagasiside (kehtestatakse vallavalitsuse määrusega) põhjal.

  (2) Teenuse kasutamise tulemusena säilib või suureneb teenuse saaja võimalikult iseseisev toimetulek ja talle tagatakse võimalus aktiivselt ühiskonnaelus osaleda. Tulemuslikkust hindavad teenuse saaja, teenuse osutaja, teenuse pakkuja ja sotsiaalhooldaja.

§ 13.   Kaebuste käsitlemine, menetlemine ja järelevalve

  (1) Kaebuste käsitlemisel lähtutakse käesolevast korrast ning teenuse osutamise lepingust.

  (2) Teenuse osutamisega seotud kaebuste ilmnemisel informeerivad teenuse saaja või sotsiaalhooldaja koheselt sotsiaalvaldkonna ametnikku.

  (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled, kogub täiendavaid andmeid ja kaasab vajadusel vastava teenuse ala asjatundjaid.

  (4) Kui teenuse saajal on pretensioone teenuse osutaja vastu, kontrollib sotsiaalvaldkonna ametnik kaebuste õigustatust ja teeb vajadusel teenuse osutajale kirjalikud ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Valla eelarvest osutatava teenuse rahastamise üle teostab järelevalvet vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 14.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks järgnevad dokumendid:
  1) Lääne - Nigula Vallavolikogu 27.09.2017 määrus nr 14 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Lääne- Nigula vallas“;
  2) Martna Vallavolikogu 13.10.2015 määrus nr 17 „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Martna vallas“;
  3) Noarootsi Vallavolikogu 15.09.2014 määrus nr 21 „Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord“;
  4) Kullamaa Vallavolikogu 25.08.2017 määrus nr 25 „Koduteenuste osutamise kord Kullamaa vallas“;
  5) Nõva Vallavolikogu 27.09.2017 määrus nr 6 „Koduteenuste osutamise kord Nõva vallas“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json