HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2018, 72

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas

Vastu võetud 01.04.2013 nr 4
RT IV, 09.04.2013, 52
jõustumine 12.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2015RT IV, 27.03.2015, 430.03.2015
26.02.2018RT IV, 06.03.2018, 2709.03.2018

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Nõo vallale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja lasteaiast väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste lasteaia koha taotlemise ja järjekorra arvestuse kohta peetakse lasteaias.

  (3) Lapse lasteaeda võtmisel tutvustab direktor vanemale lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, vanema poolt toidu- ja õppevahendite kulu tasumise korda ning lasteaia kodukorda.

  (4) Lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) toob lapse lasteaeda ja viib koju arvestades lasteaia päevakava. Kui lapse toob ja viib keegi teine, esitab vanem lasteaiale sellekohase avalduse.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtu taotlemine

  (1) Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase avalduse (Lisa 1) alusel, mis esitatakse ühe, vanema poolt väljavalitud lasteaia direktorile. Avaldusele lisatakse koopia lapse sünnitunnistusest.

  (2) Lasteaia järjekorda muudetakse 31. märtsi seisuga ning vastavalt vajadusele jooksvalt seoses kohtade eraldamise ja rühmade komplekteerimisega.

  (3) Avalduse rahuldamisel rakendatakse eelisjärjekorda, kui vähemalt ühe vanema ja lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Nõo vald.
[RT IV, 06.03.2018, 27 - jõust. 09.03.2018]

  (31) Vabade kohtade olemasolu korral võib lasteaed Nõo vallavalitsuse sotsiaalosakonna kirjaliku nõusoleku alusel vastu võtta lapsi ka teistest omavalitsustest.
[RT IV, 06.03.2018, 27 - jõust. 09.03.2018]

§ 3.   Lasteaia järjekorrast väljaarvamine

  (1) Juhul kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht jooksva aasta 31. märtsi seisuga ei ole rahvastikuregistri andmetel Nõo vald, arvatakse laps lasteaia järjekorrast välja.

  (2) Laps, kelle vanem loobub pakutud lasteaiakohast, arvatakse vanema avalduse alusel järjekorrast välja.

  (3) Vanem, kes on loobunud kohast või kelle laps on välja arvatud järjekorrast, kuid soovib uuesti lapsele lasteaiakohta, peab esitama uue avalduse, s.t. varasemat avaldust ei ennistata. Uuesti esitatud avalduse alusel paigutub laps järjekorra lõppu.

§ 4.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse laps eelisjärjekorras tingimusel, et lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Nõo vald.
[RT IV, 06.03.2018, 27 - jõust. 09.03.2018]

  (2) Lasteaiakoha eraldamisel on aluseks lasteaiakoha taotlemise avalduste järjekord.

  (3) Lasteaia rühmade komplekteerimine algab 1. aprillil, millal lasteaed kontrollib koostöös Vallavalitsusega jooksva aasta 31. märtsi seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse ja vähemalt ühe vanema registreeringut rahvastikuregistris Nõo valla aadressil ning seejärel koostatakse esialgsed rühmade nimekirjad.

  (4) Lasteaiakoha saamisest teavitab lasteaia direktor vanemaid hiljemalt 15. aprillil kirjalikult (kirja või e-posti teel).

  (5) Lasteaia teate alusel on vanem omakorda kohustatud kirjalikult teavitama lasteaeda lasteaiakoha vastuvõtmisest hiljemalt 15. mail.

  (6) Rühmade esialgsed nimekirjad kinnitatakse hiljemalt 31. mail direktori käskkirjaga.
[RT IV, 06.03.2018, 27 - jõust. 09.03.2018]

  (7) Rühmade lõplikud nimekirjad kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembril.

  (8) Lasteaia direktor sõlmib vanemaga hiljemalt 15. septembril lasteaia koha kasutamise lepingu (edaspidi Leping).

  (9) Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama Lasteaia direktorit hiljemalt sama aasta 1. aprillil.

  (10) Laps, kelle vanem lükkab lapse lasteaeda tuleku edasi või ei teavita lasteaia direktorit lasteaiakoha vastuvõtmisest, jäetakse järjekorda ning eraldatakse lasteaiakoht järgmisel õppeaastal.

  (11) Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel teha otsuse lapse erandkorras lasteaeda paigutamiseks.
[RT IV, 06.03.2018, 27 - jõust. 09.03.2018]

§ 5.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
  1) vanema avalduse alusel;
  2) lapse kooliminekul, kusjuures lasteaia ja vanema vaheline leping lasteaia koha kasutamise kohta lõpeb üldjuhul sama aasta 31. mail.
[RT IV, 27.03.2015, 4 - jõust. 30.03.2015]

  (11) Käesoleva määruse § 4 lõike 8 kohast lepingut pikendatakse vanema avalduse alusel mõjuval põhjusel kuni 30. augustini.
[RT IV, 27.03.2015, 4 - jõust. 30.03.2015]

  (2) Lasteaia direktori ühepoolse otsuse alusel võib lapse lasteaiast välja arvata, kui:
[RT IV, 06.03.2018, 27 - jõust. 09.03.2018]
  1) vanem rikub korduvalt lasteaia kodukorda või lepingut, mille ta on sõlminud lasteaia direktoriga;
  2) vanem ei ole tasunud kaks (2) kuud järjest lasteaiatasu (lasteaia direktor on eelnevalt vanemat kirjalikult teavitanud võlast);
[RT IV, 06.03.2018, 27 - jõust. 09.03.2018]
  3) laps on lasteaiast puudunud kaks (2) kuud järjest ja lasteaeda ei ole puudumise põhjusest informeeritud;
  4) vanem või laps ei oma rahvastikuregistri andmetel elukohta Nõo vallas.
[RT IV, 06.03.2018, 27 - jõust. 09.03.2018]

  (3) Lapse lasteaiast väljaarvamisel lasteaia direktori ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps lasteaia nimekirjast järgneva kuu esimesel kuupäeval, millest lasteaia direktor teavitab vanemat kirjalikult vähemalt viisteist (15) kalendripäeva ette.
[RT IV, 06.03.2018, 27 - jõust. 09.03.2018]

Lisa Avalduse vorm

/otsingu_soovitused.json