Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Pärnu linna 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2018, 79

Pärnu linna 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 01.03.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu linna 2018. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Pärnu linna 2018. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5.

  (2) Käesoleva määruse lisa 1 "Pärnu linna 2018. a eelarve koondeelarve" muude tegevuskulude eelarve sisaldab linnavalitsuse reservfondi suurusega 292 310 eurot. Reservfond on planeeritud finantsjuhtimisteenistuse põhitegevuse kulude eelarve koosseisus.

  (3) Käesoleva määruse lisa 4 "Pärnu linna 2018. a eelarve investeerimistegevus" materiaalse põhivara soetuse ja renoveerimise eelarve planeeritakse koos soetusega kaasneva käibemaksukuluga.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada linnavalitsusel:
  1) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga kuni 1 500 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  2) võtta eelarvelaenu 2 792 400 eurot laenude osaliseks refinantseerimiseks, sealhulgas laen summas 2 674 400 eurot tagastamise lõpptäht on 31.12.2024 ja laen summas 118 000 eurot tagastamise lõpptähtaeg on 31.12.2022;
  3) võtta eelarvelaenu 1 056 120 eurot eelarves kavandatud põhivara soetuse finantseerimiseks, uue ujula ehituse finantseerimiseks summas 735 600 eurot. Laen summas 735 600 eurot tagastamise lõpptähtajaks on 31.12.2024 ja laen summas 320 520 eurot tagastamise lõpptähtajaks on 31.12.2022.

§ 3.   Eelarve täitmine

  (1) Linnavalitsus ning linnavalitsuse hallatav asutus võivad teha tehinguid ainult eelarves kinnitatud väljaminekute summa piires, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-s 24, § 26 lõike 4 punktis 4 ning lõigetes 6 ja 61 nimetatud juhtudel.

  (2) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

  (3) Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2018. eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud põhitegevuse kuludeks planeeritud vahendite jäägi, millest on maha arvatud põhitegevuse tulude eelarve alatäitmise summa, võib kavandada 2019. aasta esimeses lisaeelarves linnavalitsuse poolt määratud proportsiooni alusel põhitegevuse kuludeks või põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud põhitegevuse kuludeks planeeritud vahendite jäägi summasse ei arvestata:
  1) saadud sihtotstarbeliste ja tegevustoetuste ning lapsevanemate poolt lasteaia toitlustamise arvel tehtavate kulude jääki;
  2) kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikuludeks planeeritud vahendite jääki.

  (5) Põhitegevuse tulude ületäitmise korral, välja arvatud teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja huvikoolide tegevuskulude katmises osalemisest planeeritud tulu, võib kavandada 2019. aasta esimeses lisaeelarves linnavalitsuse poolt määratud proportsiooni alusel põhitegevuse kuludeks või põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks.

§ 4.   Linnavalitsuse struktuuriüksuse ja linnavalitsuse hallatava asutuse õigused

  Lisas 3 "Põhitegevuse kulud" välja toodud personalikulude kokkuhoiu korral on linnavalitsuse struktuuriüksustel ja hallatavatel asutustel lisaeelarve koostamisel õigustaotleda kokkuhoiu arvel põhivara soetamise ja renoveerimise katmist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Metsoja
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

Lisa 5 Finantseerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json