HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Konguta Kooli põhimäärus

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 2

Konguta Kooli põhimäärus

Vastu võetud 25.02.2019 nr 69

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 ja Elva Vallavolikogu 26.03.2018 määruse nr 21 „Elva valla põhimäärus“ § 43 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Konguta Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Eesti Vabariik. Postiaadress Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva vald, 61202, Tartu maakond.

§ 3.   Tegutsemise vorm ja haldusala

  (1) Kool on Elva Vallavalitsuse (edaspidi kooli pidaja) hallatav asutus.

  (2) Kooli tegutsemise vorm on ühe asutusena tegutsev koolieelne lasteasutus ja põhikool.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses seadustest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil võib olla omanimeline pitsat ja sümboolika.

  (2) Kool võib kasutada kooli pidaja poolt kooskõlastatud sümboolikat.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.   Kooli tegevuse eesmärgid

  (1) Võimaldada alushariduse andmist eelkooliealistele lastele ning põhihariduse andmist põhikooli I ja II kooliastmes.

  (2) Toetada õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.

  (3) Tegevuse eesmärke iseloomustavad märksõnad „Märka, Mõjuta, Muuda“, mille tulemusena kujundatakse õppimise ja iseseisva eluga toimetulevaid isiksusi.

§ 6.   Kooli ülesanded

  (1) Kool tagab riiklike õppekavade täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks kõikidele koolis õppida soovivatele õpilastele. Luuakse tingimused õppija võimete arenguks ja eneseteostuseks ning adekvaatse maailmapildi kujunemiseks.

  (2) Kool tagab lapsesõbraliku õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

  (3) Aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

§ 7.   Arengukava

  (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse arengukava vähemalt kolmeks aastaks.

  (2) Arengukava ja selle muudatused kinnitab kooli pidaja.

§ 8.   Sisehindamine

  (1) Koolis viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng, selgitades välja tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava tegevuskava.

  (2) Kool koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul. Sisehindamise aruanne esitatakse arvamuse andmiseks hoolekogule ja kooli pidajale ning aruande kinnitab direktor.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDAMISE ALUSED 

§ 9.   Hariduse liik ja tase

  (1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (2) Koolis omandatav hariduse tase on põhiharidus. Põhikoolis on 1.-6. klass.

§ 10.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Kooli õppe- ja kasvatustöökorraldus vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning kooli õppekavale.

  (2) Õppe- ja kasvatuskorraldus lasteaias vastab koolieelse lasteasutuse seadusele ja õppekavale.

  (3) Lasteaias on sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liitrühmad.

  (4) Vajadusel võib vallavalitsus direktori ettepanekul moodustada sobitus- ja erirühmi.

  (5) Lasteaia õppekava läbinule väljastab kool lapsele koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengutulemused.

  (6) Koolis tegutseb tervisenõukogu.

§ 11.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 12.   Õppevorm

  Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 13.   Kooli õppekava

  (1) Õpingute alusdokumentideks on põhikooli riikliku õppekava ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavad.

  (2) Õppekava kehtestab direktor esitades selle eelnevalt arvamuse avaldamiseks hoolekogule, õpilasesindusele, pedagoogilisele ja õppenõukogule.

§ 14.   Kodukord

  (1) Kooli kodukord on lastele, õpilastele, vanematele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (2) Kooli kodukorra ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

§ 15.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb trimestritest ja koolivaheaegadest.

  (3) Õppetrimestrites ja perioodides on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

  (4) Lasteaia rühmade aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku ajad otsustab kooli pidaja hoolekogu ettepanekul.

§ 16.   Haridusliku erivajadustega õpilase õppe korraldamine

  (1) Haridusliku erivajadusega õpilase õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuse rakendamise kord sätestatakse kooli õppekavas.

  (2) Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks loob võimalused kooli pidaja ja korraldab direktor.

  (3) Õpilasele, kellel tekib takistusi koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel, annab kool üldist tuge, mis kujutab endast õpetaja pakutavat individuaalset lisajuhendamist, tugispetsialistide teenuse kättesaadavust ning vajaduse korral õpiabitundide korraldamist individuaalselt või rühmas.

  (4) Kui kooli tagatud üldine tugi ei anna õpilase arenguks soovitud tulemusi, siis võib rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel tõhustatud tuge või erituge. Sellisel juhul on õpilane käsitletav haridusliku erivajadusega õpilasena.

  (5) Õpilase õppekavas sõnastatud eesmärkide täitmiseks ja talle vajaliku toe pakkumiseks võib lisaks tavaklassidele moodustada ka õpiabi- või tasemerühmi või eriklasse.

  (6) Õpiabi- või tasemerühma või eriklassi vastuvõtmise otsustab direktor. Otsuse tegemisel lähtub direktor õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema või eestkostja nõusolekust.

  (7) Haridusliku erivajadusega õppe ja arengu toetamiseks vajalikku koostööd tugispetsialistide ja õpetajate vahel korraldab vastava kooliastme haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija.

  (8) Õpiabirühma võib moodustada erinevate klasside õpilastest.

§ 17.   Õppekeskkond

  (1) Kool tagab füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt turvalise õppekeskkonna.

  (2) Õppekeskkond toetab kooli eesmärke ja õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab õppekava alusväärtusi ja kooli vaimsust ning loob, säilitab ja arendab edasi kooli ja valla traditsioone.

  (3) Kool korraldab õpet koolis ja väljapool kooli vastavalt kooli õppekavale ja õppekeskkonnale kehtestatud nõuetele.

4. peatükk KOOLIS TOIMUVA ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 18.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus jaguneb kooli korraldatud ja õpilastele suunatud õppekavaväliseks tegevuseks (edaspidi õppekavaväline tegevus) ning kooli osutatavateks teenusteks.

  (2) Õppekavaväliseks tegevuseks loetakse käesoleva põhimääruse tähenduses kooli korraldatud huvitegevust või muid tegevusi.

  (3) Kool võib korraldada õppekavavälist tegevust, mis ei ole kooli õppekava osa, mille puhul kulude katmine võib olla lapsevanemale tasuline. Tasu suuruse kehtestab kooli pidaja kooli direktori ettepanekul.

  (4) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (5) Tingimusel, et see ei lähe vastuollu kooli põhitegevusega ja õigusaktides sätestatud nõuetega, võib kool osutada järgmisi teenuseid:
  1) õppematerjalide koostamine ja levitamine;
  2) kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;
  3) õppe- ja kasvatusalase tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine.

  (6) Teenuste osutamise eest võtab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab direktor, esitades eelnevalt eelnõu arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ning seejärel kooskõlastamiseks kooli pidajale.

  (7) Direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada pikapäevarühma põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel ning huvitegevuses ja huvide arendamisel.

  (8) Direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada kooliks ettevalmistumise rühmi kuue- kuni seitsmeaastastele lastele.

  (9) Õpilane võetakse pikapäevarühma ja kooliks ettevalmistumise rühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel.

5. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 19.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilastel on õigus:
  1) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  2) saada teavet õppeperioodi õppeainete õppeesmärkidest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest sh õppekava läbimist toetavatest üritustest;
  3) saada õpiabi ja kasutada muid koolis pakutavaid tugiteenuseid;
  4) olla valitud õpilasesindusse ja korraldada koolielu ning kuuluda õpilasesinduse liikmena hoolekogusse;
  5) valida õpilasesindust;
  6) kasutada tasuta kooli õppekava läbimiseks vajalikke materjale;
  7) tunnustusele õpingute jooksul kooli kodukorras sätestatud korras;
  8) saada esmast teavet karjääri planeerimise ja edasiõppimise võimaluste kohta;
  9) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
  10) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi ja ruume;
  11) teha kooli direktorile ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavaväliste tegevuste kohta;
  12) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli direktori, kooli pidaja, volikogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole.

  (2) Õpilastel on kohustus:
  1) osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähutud õppes;
  2) täita õppeülesandeid ja järgida kooli kodukorda;
  3) kasutada kooli vara säästlikult;
  4) kasutada talle määratud tugi- ja mõjutusmeetmeid;
  5) suhtuda lugupidavalt kaasinimestesse, käituma väärikalt nii koolis kui ka väljaspool kooli;
  6) hoida korras oma välimust ja järgima tervislikke eluviise;
  7) hoida kooli head mainet;
  8) täita teisi õpilastele õigusaktidega pandud kohustusi.

§ 20.   Õpilase tunnustamine ja mõjutamine

  (1) Kooli tunnustusmeetmed sätestatakse kooli kodukorras.

  (2) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma võib õpilase suhtes rakendada tugi- või mõjutusmeetmeid.

  (3) Tugi- ja mõjutusvahendite rakendamisest teavitamise kord sätestatakse kooli kodukorras.

§ 21.   Arenguvestlus

  (1) Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse lapse arengu toetamise eesmärgil lasteaia õpetajate poolt läbi arenguvestlus lapsevanemaga.

  (2) Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse koolis läbi lapsevanema ja õpilasega arenguvestlus, mille eesmärk on õpilase arengu toetamine.

  (3) Läbiviidavast arenguvestlusest võtavad vajadusel osa kooli tugispetsialistid.

  (4) Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord esitatakse arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule ja hoolekogule ning selle kehtestab direktor.

§ 22.   Lasteaia laste vanemate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaia laste vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival kellaajal, järgides lasteaia päevakava ning kodukorda;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele;
  3) saada teavet oma lapse arengu ja toimetuleku kohta;
  4) tutvuda lasteaia arengu-, õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) pöörduda ettepanekutega direktori, õpetajate või hoolekogu poole.

  (2) Lasteaia laste vanematel on kohustus:
  1) luua oma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) pidada kinni lasteaia päevakavast ja kodukorrast;
  3) võtta osa rühmakoosolekutest;
  4) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  5) teha ettepanek liitrühma moodustamiseks;
  6) pöörduda kasvatamist, õpetamist ja lasteaia töökorraldust puudutavate vaidluste lahendamiseks direktori, pedagoogilise nõukogu, hoolekogu või lasteaia tegevuse üle järelevalvet teostavate asutuste poole;
  7) täita lasteaiakoha kasutamise lepingut ning kinni pidama sõlmitud kokkulepetest;
  8) arvestada pedagoogide, eripedagoogi ja logopeedi ettepanekuid lapse kasvatamisel ning tervise edendamisel;
  9) teavitada koolikohustuslikust east noorema lapse õppima asumise soovist kooli pidajat enne käimasoleva aasta 1. maid;
  10) esitada lapse õppima asumisel kooli koolivalmiduskaart;
  11) tasuda igakuiselt ja õigeaegselt toidukulu ja osalustasu Elva valla õigusaktidega kehtestatud määras ja korras.

§ 23.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) saada teavet kooli töökorralduse sh päevakava ja hindamise kohta;
  2) osaleda hoolekogu töös ja vanemate koosolekul;
  3) saada nõustamist ning koolitusi õpilase kasvatamise ja õpetamise küsimustes;
  4) taotleda õpilasele rakendatavaid tugimeetmeid vastavalt seaduses sätestatud korrale;
  5) taotleda pärast välisriigis õppimist õpilase õpingute jätkamist madalamas klassis;
  6) pöörduda oma õiguste kaitseks klassiõpetaja, klassijuhataja, juhtkonna, hoolekogu, kooli pidaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsiooni poole.

  (2) Vanematel on kohustus:
  1) võimaldada ja soodustada koolikohustuse täitmist;
  2) luua koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  3) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada nende muutustest;
  4) tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
  5) kasutada meetmeid, mida talle pakub kool või kooli pidaja;
  6) teha koostööd kooliga, et tagada õpilasele tema individuaalsetest vajadustest lähtuv õpe;
  7) pöörduda kooli ettepanekul nõustamismeeskonna poole;
  8) teavitada kooli õpilase puudumisest kooli kodukorras sätestatud korras;
  9) osaleda vähemalt üks kord õppeaastas arenguvestlusel, mille põhjal lepitakse kokku õpilase edasises õppes ja arengu eesmärkides;
  10) täita teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 24.   Kooli ja kodu koostöö

  (1) Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor vähemalt üks kord aastas kokku vanemate üldkoosoleku.

  (2) Kooli klassi ja lasteaia rühma lastevanemate koosoleku kutsub kokku klassijuhataja või rühma õpetaja vähemalt ühe korra aastas.

§ 25.   Õpilasesinduse valimise kord

  (1) Õpilasesindus valitakse õpilaskonna põhikirjas sätestatud korras.

  (2) Õpilasesindus valitakse esimest korda õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha teatab kooli direktor vähemalt kaks nädalat ette, teavitades sellest õpilasi kooli infotahvlil või muul õpilastele kõige enam kättesaadaval viisil. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1/2 õpilaskonnast.

  (3) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori poolt määratud kooli töötajatega.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks õpilaskond lihthäälte enamusega ja esitab kinnitamiseks direktorile.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 26.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, pedagoogid, tugispetsialistid, abiõpetajad, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Koolitöötajatel on õigus:
  1) kuuluda erinevatesse töögruppidesse;
  2) osaleda kooli arendustegevuses;
  3) saada osaleda tööalasel täiendkoolitusel;
  4) anda soovitusi ja teha ettepanekuid kooli töö paremaks korraldamiseks, töötajate tunnustamiseks ja uuenduste algatamiseks.

  (3) Koolitöötajatel on kohustus:
  1) täita neile tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga määratud kohustusi ja vastutada nende täitmise eest;
  2) teatada abivajavast lapsest direktorile ja kohalikule omavalitsuse lastekaitsetöötajale;
  3) luua laste ja õpilaste õppeks ja kasvamiseks soodsad tingimused.

7. peatükk KOOLI HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 27.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab kooli pidaja.

  (2) Hoolekogu ülesanded:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab direktori ettepanekul kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  10) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  11) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  12) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  13) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;
  14) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  15) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 28.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktori ülesanded:
  1) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  2) kehtestab kooli õppekava;
  3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning käsutab kooli eelarvevahendeid käesoleva põhimääruse ja teiste õigusaktidega antud volituste ulatuses;
  4) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab õpetajate ja teiste kooli töötajatega töölepinguid ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  6) kinnitab koolitöötajate koosseisu, kooskõlastades selle eelnevalt kooli pidajaga;
  7) kehtestab vajadusel koolitöötajatele pikema põhipuhkuse andmise, kooskõlastades selle eelnevalt kooli pidajaga;
  8) teeb kooli pidajale ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  9) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  10) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  11) annab oma pädevuse piires kooli tegevuse korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  12) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Avaliku konkursi läbiviimine korraldatakse ja direktor kinnitatakse ametisse kooli pidaja kehtestatud korras.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu ning teostab muid tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem või tema volitatud isik.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 29.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kooli vara moodustavad talle Elva valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Kooli vara haldamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

  (3) Kooli rahastatakse riigieelarvest, kooli pidaja eelarvest, laekumistest sihtasutustelt, annetustest, täiskasvanute koolitusest, õppematerjalide kirjastamisest, kooli kasutuses olevate esemete ja ruumide üürimisest ja rentimisest ja kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (4) Koolil on õigus esitada projekte ja taotleda erinevatest fondidest, meetmetest rahalisi vahendeid õppekavajärgsete ja õppekavaväliste tegevuste läbiviimiseks. Direktor võib rahalise kohustuste võtmise otsustada juhul, kui see on ette nähtud kooli jooksva aasta eelarves.

§ 30.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamiskord ja koolis peetavate toimikute loetelu kinnitab direktor.

  (2) Kooli dokumentatsiooni korrasoleku eest vastutavad töökorraldusreeglite ning ametijuhenditega volitatud isikud.

  (3) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.

  (4) Kool avalikustab kooli õppekava, põhimääruse, arengukava ja kodukorra oma veebilehel ja loob koolis võimalused nende dokumentidega tutvumiseks paberil.

§ 31.   Järelevalve

  (1) Kooli tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet kooli pidaja.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse riiklikku järelevalvet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 32.   Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine

  Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 33.   Rakendussätted

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu. Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (2) Tunnistada kehtetuks Konguta Vallavolikogu 18.08.2011 määrus nr 3 „Konguta Kooli põhimäärus“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json