Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Mulgi valla tunnustuste avaldamise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 8

Mulgi valla tunnustuste avaldamise kord

Vastu võetud 20.02.2019 nr 80

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 alusel.

1. osa ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Mulgi valla tunnustamise põhimõtted, tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused ning reguleerib tunnustuse taotlemise, määramise ja kätteandmise korda.

§ 2.   Tunnustuste liigitus ja arvestus

  (1) Tunnustuse liigid on:
  1) Mulgi valla aukodanik;
  2) Mulgi valla vapimärk;
  3) Mulgi valla aasta tegu;
  4) Mulgi valla aukirjaga tunnustamine;
  5) Mulgi valla tänukirjaga tunnustamine;
  6) Mulgi valla auraamatusse kandmine.

  (2) Arvestust väljaantud tunnustuste ning au- ja tänukirjade üle peab vallavalitsus.

2. osa MULGI VALLA AUTASUD 

§ 3.   Mulgi valla aukodanik

  (1) Mulgi valla aukodaniku nimetus on Mulgi valla kõrgeim autasu.

  (2) Aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele isikule ainult üks kord austuseavaldusena Mulgi vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (3) Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (4) Motiveeritud kirjalik ettepanek aukodaniku aunimetuse määramiseks esitatakse Mulgi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 31. detsembriks.

  (5) Ettepanek peab sisaldama:
  1) aukodaniku kandidaadi nime;
  2) aukodaniku nimetuse omistamise põhjendust;
  3) kirjaliku ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid, ettepaneku esitaja allkirja ja esitamise kuupäeva.

  (6) Mulgi valla aukodaniku nimetus antakse aastas üldjuhul ühele inimesele. Aukodaniku nimetust ei anta postuumselt.

  (7) Aukodaniku nimetuse omistamise otsustab Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu). Otsuse poolt peab olema üle poole istungil osalevatest saadikutest.

  (8) Aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb:
  1) aukodaniku märk ja tunnistus;
  2) elutööpreemia, mille suurus on 5 x töötasu alammäär, millelt peetakse kinni seadusega ettenähtud maksud;
  3) aukodaniku nimi kantakse Mulgi valla auraamatusse (edaspidi auraamat) ja avalikustatakse.

  (9) Aukodaniku märgi ja tunnistuse kätteandmist valmistab ette ja korraldab ametiasutus.

  (10) Aukodaniku nimetus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel. Aukodaniku märgi koos tunnistusega annab kätte volikogu esimees või vallavanem.

  (11) Mulgi vallaks ühinenud omavalitsuste Abja, Halliste, Karksi ja Mõisaküla volikogude poolt aukodanikuks nimetatud isikuid käsitletakse Mulgi valla aukodanikena.

§ 4.   Mulgi valla vapimärk

  (1) Mulgi valla vapimärk (edaspidi vapimärk) antakse füüsilisele isikule väljapaistva saavutuse eest või kelle töö, looming on andnud olulise ja püsiva panuse Mulgi valla arengusse.

  (2) Ettepanekuid vapimärgi andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Vapimärki annetamine otsustatakse vastavalt esitatud taotlustele. Taotlus peab olema esitatud 2 kuud enne planeeritavat vapimärgi üleandmise aega. Motiveeritud kirjalik ettepanek Mulgi valla vapimärgi annetamiseks esitatakse vallavalitsusele

  (4) Ettepanek peab sisaldama:
  1) vapimärgi kandidaadi nime;
  2) vapimärgi omistamise põhjendust;
  3) ürituse nime, kus soovitakse vapimärgi üleandmist;
  4) kirjaliku ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid, ettepaneku esitaja allkirja ja esitamise kuupäeva.

  (5) Vapimärgi omistamise otsustab Mulgi Vallavolikogu. Otsuse poolt peab olema üle poole istungil osalevatest saadikutest.

  (6) Vapimärgiga andmisega kaasneb:
  1) vapimärk ja tunnistus;
  2) vapimärgi saaja nimi kantakse auraamatusse ja avalikustatakse.

  (7) Vapimärgi ja tunnistuse kätteandmist valmistab ette ja korraldab vallavalitsus.

  (8) Vapimärgi annab autasustatavale kätte volikogu esimees või vallavanem sobival pidulikul üritusel.

§ 5.   Märgi kandmine

  (1) Mulgi valla aukodaniku märki ja valla vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

  (2) Märki kantakse üldjuhul rinnal vasakul küljel.

§ 6.   Mulgi valla aasta tegu

  (1) Tiitel „Mulgi valla aasta tegu“ antakse üksikisikule, isikute grupile, asutusele, ettevõttele või organisatsioonile, kes on teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks või toonud Mulgi vallale kui paikkonnale tuntust hinnataval aastal.

  (2) Tiitliga kaasneb mälestusese, tunnistus ning tiitli saaja nimi kantakse auraamatusse.

  (3) Tiitli „Mulgi valla aasta tegu“ andmise otsustab vallavalitsus.

  (4) Tunnustuse annab tiitli saajale või tema esindajale pidulikult kätte vallavanem või volikogu esimees sobival pidulikul üritusel.

§ 7.   Mulgi valla aukiri

  (1) Mulgi valla aukiri (edaspidi aukiri) antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle töö, tegevus või saavutused on silma paistnud ning kaasa aidanud Mulgi valla maine kujundamisele.

  (2) Aukiri antakse välja vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Põhjendatud ettepanek aukirja väljaandmiseks esitatakse vallavalitsusele vähemalt 10 tööpäeva enne soovitavat aukirja üleandmise päeva. Taotluses võib ära märkida ürituse, kus soovitakse aukirja üleandmist.

§ 8.   Mulgi valla tänukiri

  (1) Mulgi valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse tänuavaldusena Mulgi Vallavalitsuse teenistujale või vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse töötajale kauaaegse ja kohusetundliku teenistuse ning töötamise eest, füüsilisele või juriidilisele isikule koostöö eest Mulgi vallaga või seoses tähtpäevaga või muudel juhtudel vastavalt vallavanema või volikogu esimehe otsusele.

  (2) Tänukirja annab välja vallavanem või volikogu esimees oma käskkirjaga.

  (3) Põhjendatud ettepanek tänukirja väljaandmiseks esitatakse vallavalitsuse ametiasutusele vähemalt 5 tööpäeva enne soovitavat tänukirja üleandmise päeva. Taotluses võib ära märkida ürituse, kus soovitakse aukirja üleandmist.

  (4) Vallavanem võib tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava taotluseta.

§ 9.   Mulgi valla auraamat

  (1) Mulgi valla auraamatusse (edaspidi auraamatusse) kantakse Mulgi valla aukodaniku ja Mulgi valla vapimärgi saajate nimed ning Mulgi valla aasta tegu tiitli pälvinud isikud.

  (2) Auraamatusse kantakse austusavalduse liik, saaja nimi (teene kirjeldus) ja omistamise aeg. Tunnustuse saaja annab Mulgi valla auraamatusse oma autogrammi.

  (3) Lisaks kantakse auraamatusse vallavalitsust ja –volikogu külastanud austuse ning lugupidamise pälvinud isikud.

  (4) Raamatu sissekannete eest peab arvestust vallavalitsus. Auraamat asub alaliselt vallakantseleis.

3. osa LÕPPSÄTTED 

§ 10.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Halliste Vallavolikogu 23. septembri 2015. a määrus nr 13 „Halliste valla aukodaniku nimetuse andmise kord“;
  2) Karksi Vallavolikogu 19. oktoobri 2011. a määrus nr 52 „Karksi valla tunnustuste avaldamise kord“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandala päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json