Teksti suurus:

Setomaa valla heakorraeeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 10

Setomaa valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 21.02.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 ja § 36 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Setomaa valla heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Setomaa valla haldusterritooriumil heakorra nõuded.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Setomaa valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirjaga reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Setomaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) haljasala – teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonete vaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ning vastavad funktsionaalsed rajatised;
  3) heakorratööd – kinnistu heakorraga seotud tööd, sealhulgas haljastuse hooldamine, niitmine, lume- ja libedusetõrje teostamine, kevadine libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali koristamine, haljastus-, olme- ning muude jäätmete koristamine, umbrohu eemaldamine jms tööd;
  4) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
  5) tiheasustusala – üldplaneeringus määratud ala joonistel märgitud piirides;
  6) ehitis – hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone;
  7) korterelamu – kolme või enama korteriga elamu;
  8) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on eeskirja nõuete täitmisel võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  9) romusõiduk – sõiduk, mis ei saa tehnilise seisukorra tõttu osaleda liikluses või millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab piirkonna esteetilist väljanägemist;
  10) illegaalne grafiti – omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale kantud värviga kiri või joonised.

2. peatükk Heakorra nõuded ja kohustused heakorra tagamiseks 

§ 3.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Üldkasutatavad haljasalad peavad olema niidetud, kõnniteedega piirnevate puude ja põõsaste oksad lõigatud, hekid pügatud, lehed riisutud ning jäätmed ja praht koristatud.

  (2) Ühissõidukipeatused ja ühiskondlike hoonete välitrepid peavad olema puhastatud ning talvel teostatud lume- ja libedusetõrje.

  (3) Avalikus kasutuses oleva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama atraktsioonide ohutuse ja heakorra. Mänguväljaku kasutajale potentsiaalselt ohtlikud atraktsioonid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada muul viisil nende ohutus. Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas.

  (4) Avalikes kohtades toimuvatel rahvaüritustel peab ürituse korraldaja tagama piisava arvu jäätmete kogumisvahendite olemasolu ning ürituse territooriumi ja selle ümbruse korrastamise 24 tunni jooksul peale ürituse lõppemist. Vallavalitsus võib ürituse korraldajale esitada ka muid nõudmisi, sealhulgas tualettide paigaldamise nõude.

  (5) Teedel ja tänavatel liiklev veose vedaja peab kinnitama ja katma veose selliselt, et välistatud oleks veose sattumine teele ja tänavale. Vedaja kohustub esimesel võimalusel koristama peale- ja mahalaadimisel või vedamise ajal maha kukkunud asjad/esemed, materjalid jms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teavitada Päästeametit ja Setomaa Vallavalitsust.

  (6) Sõiduki parkimisel avalikus kohas tuleb jälgida, et see ei takistaks lume- ja libedusetõrje ning heakorratööde teostamist.

  (7) Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada valla territooriumi ning ehitisi;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku kohta paigaldatud inventari;
  3) kahjustada haljasalasid või teisi rohealasid ja seal kasvavaid puid, põõsaid ning taimi;
  4) veekogudes ja veekogude ääres pesta pesu, autot, ujutada avalikus supluskohas lemmikloomi;
  5) parkida haljasaladel, parkides ja teistes selleks mitte ettenähtud kohtades kinnistu omaniku loata;
  6) kuhjata sõidu- ja kõnniteele lund;
  7) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohas;
  8) lõkke tegemine selleks ettevalmistamata kohtades;
  9) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid avalikku kohta ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  10) kuivatada pesu avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas ja rõdudel piirdest ülevalpool;
  11) korterelamu akendest ja rõdudelt kloppida või harjata vaipu, mööbli- ning voodiriideid;
  12) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänava äärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piire (välja arvatud naaberkinnistu omaniku nõusolekul) ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandjuhul, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali mahalaadimine üldkasutataval alal tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja ala heakorrastatakse mõistliku aja jooksul ning ei takistata liiklust ja hooldustööde teostamist;
  13) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnniteel;
  14) parkida romusõidukit või muud ilmselt kasutuses mitte olevat sõidukit või vanarauda avalikul teel või muul üldkasutataval alal. Romusõiduki parkimiseks ja vanaraua hoidmiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba.

§ 4.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) valla omandis olevate teede, parklate, teemaal asuvate rajatiste (sh ühissõidukipeatus ja ootekoda) ja haljasalade heakorratööde teostamise;
  2) vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise avalikes kohtades;
  3) tänava- ja teeviitade paigaldamise;

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused

  (1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) tegema heakorratöid oma kinnistu piires ja hoidma korras ehitised;
  2) eemaldama oma kinnistul puud ja põõsad või nende oksad, mis varjavad liikluskorraldusvahendeid ja nähtavust või takistavad liiklemist teel;
  3) puhastama regulaarselt oma kinnistul paiknevad sadeveekraavid ning truubid;
  4) kindlustama oma kinnistul asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
  5) rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning juurdepääsuteed nendeni;
  6) paigaldama hoonele koha-aadressi numbrimärgi ning tagama selle nähtavuse;
  7) eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated, reklaami ning illegaalse graffiti;
  8) tagama avalikult kasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi heakorra ja tegema lume- ja libedustõrjet;
  9) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse või krundile;
  10) niitma tiheasustusalaga piirnevat looduslikku rohumaad, karjamaad ja kasutusest väljas olevat põllumajandusmaad vähemalt üks kord aastas ajavahemikul 5. juuli kuni 5. august.

  (2) Tiheasustusalal on kinnistu ja ehitise omanik lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu piirdeaia või heki;
  2) lõikama puude ja põõsaste oksad, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire. Tänava ääres kasvavate puude võrad, samuti kõnniteele ulatuvate põõsaste oksad lõigatakse vähemalt nelja meetri kõrguselt;
  3) hoidma korras hoone ja rajatise ümbruse ning hoone fassaadi;
  4) eemaldama hoone katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud kivid, plaadid, katkise klaasi, samuti lume ja jää;
  5) tagama tiheasustusalal asuval kinnistul heina niitmise, heintaimedel ei tohi lasta kasvada kõrgemaks kui 20 cm;
  6) niitma regulaarselt ja hoidma korras oma kinnistu ja avaliku tee vahelise haljasala.

§ 6.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja kohustused

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja on kohustatud:
  1) tagama tööde teostamise ajal heakorra objektil ja objekti teenindamiseks kasutataval alal;
  2) vältima objektilt pori, prahi ja tolmu kandumist sõidu-, kõnni- ja kergteele ning naaberkinnistutele;
  3) heakorrastama pärast tööde lõpetamist objekti ja selle ümbruse ning taastama tööde käigus rikutud haljastuse ning tee seisundi.

§ 7.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu asukohas, kusjuures kaevupea peab olema tolmuvaba teekattega või haljasalaga ühes tasapinnas;
  3) tähistama ohtlikud kohad turvalisuse tagamiseks.

§ 8.   Müügikoha kasutaja kohustused

  Müügikoha kasutaja on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ja selle ümbruse puhtuse ning heakorratööde teostamise;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning korraldama nende regulaarse tühjendamise.

3. peatükk Vastutus ja järelevalve 

§ 9.   Heakorra eeskirja rikkumine

  (1) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuvälised menetlejad on vastavalt oma pädevusele vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet ning Keskkonnainspektsioon.

§ 10.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud teenistujad.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Meremäe Vallavolikogu 27.02.2013 määrus nr 8 „Meremäe valla heakorraeeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Mikitamäe Vallavolikogu 27.09.2012 määrus nr 19 „Mikitamäe valla heakorra eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Värska Vallavolikogu 22.04.2010 määrus nr 6 „Värska valla heakorra eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json