Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Karksi-Nuia Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 14

Karksi-Nuia Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 20.02.2019 nr 82

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 ning rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Karksi-Nuia Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri reguleerib raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused, kohustused ja vastutuse.

  (2) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik, välja arvatud lugejad, kellelt on vastavalt rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

  (3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (4) Raamatukogu eriteenused (printimine, kopeerimine, skaneerimine jm) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Informatsiooni raamatukogu kasutamisvõimaluste kohta saab raamatukogu töötajailt ja raamatukogu koduleheküljelt aadressil www.raamatukogu.karksi.ee.

§ 2.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada foto ja isikukoodiga dokument.

  (2) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis üks kord. Andmebaasi kantakse lugeja kohta järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress ja õppeasutus.

  (3) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri ja ta saab lugejapileti, mis on tasuta. Eeskirja tundmise kohta annab lugeja allkirja registreerimiskaardile.

  (4) Lugeja soovil antakse talle kasutajanimi ja parool, millega saab siseneda lugejakontole raamatukogu e-kataloogis aadressil www.lugeja.ee .

  (5) Alla 10-aastased lapsed registreeritakse lugejaks lapsevanema või hooldaja allkirjaga registreerimiskaardil.

  (6) Raamatukogus teenindatakse ainult lugejapileti või ID-kaarti esitamisel. Lugejapilet on nimeline ja seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.

  (7) Kaotatud või lugeja süül kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse uuega. Uus lugejapilet on tasuline.

  (8) Igal aastal registreeritakse lugejad ümber nende esimesel külastusel raamatukokku. Oma isikuandmete muutumisest tuleb teatada raamatukogule.

  (9) Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist, viivise maksmist ja neile kohaldatud laenutuskeelu tähtaja möödumist.

§ 3.   Lugejate andmete kasutamine

  (1) Lugeja esitatud andmeid kasutatakse lugeja isiku tuvastamiseks, teenuste osutamiseks, statistilise analüüsi tegemiseks, meeldetuletuste ja ettekirjutuste saatmiseks.

  (2) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks vastava õigusega töötajale. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

§ 4.   Lugejateenindus

  (1) Raamatukogus leiduvate teavikute kohta leiab infot elektronkataloogist. Vajadusel abistab lugejaid teaviku otsimisel raamatukoguhoidja.

  (2) Teatmeteoseid, haruldasi raamatuid, ajalehti ja ajakirja kõige uuemat numbrit raamatukogust välja ei laenutata.

  (3) Lugejale laenutatakse koju kuni 5 teavikut.

  (4) Kojulaenutatud raamatute tagastamistähtaeg on 21 päeva, ajakirjadel 7 päeva.

  (5) E-posti aadressi omanikele saadab laenutusprogramm automaatselt enne laenutähtaja lõppu teate tähtaja saabumise ning tähtaja möödumisel võlgnevuse kohta.

  (6) Lugeja saab raamatukogu e-kataloogi iseteeninduses teavikuid reserveerida. Reserveering kehtib kolm tööpäeva. Enimnõutavate teavikute laenutamiseks saab registreeruda järjekorda. Järjekorra jõudmisest soovijani teatatakse telefoni või e- posti teel.

  (7) Tagastamistähtaega võib pikendada, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud, kuid mitte rohkem kui kolm korda. Tagastamistähtaega võib pikendada ka telefoni või e-posti teel.

  (8) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja elukohaks ei ole Mulgi vald või kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu. Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (9) Raamatukogus puuduva teaviku saab lugeja tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu. Tellitud teaviku saate kulu tasub lugeja.

  (10) Raamatukogu osutab teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste avalike andmebaaside põhjal.

  (11) Lugeja võib esitada infopäringu kas suuliselt või kirjalikult. Mahukale ja aeganõudvale päringule vastamine toimub 2 tööpäeva jooksul.

  (12) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil koduteeninduse.

§ 5.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja peab raamatukogu teavikuid heaperemehelikult hoidma. Teaviku rikkumisest või hävimisest peab teatama raamatukoguhoidjale .

  (2) Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja asendama sisult ja hinnalt samaväärsega või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses. Laste tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja.

  (3) Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama laenutustähtaja jooksul. Tagastamistähtaja möödumisel võtab raamatukogu viivist täiskasvanutelt 0,3 senti ja kuni 17-aastastelt noortelt 0,1 senti iga hilinenud päeva eest. Iga kuu esimene tööpäev on viivisevaba. Enne teavikute tagastamist ja viivise tasumist lugejale uusi teavikuid ei laenutata.

  (4) Lugejailt, kes ei täida nimetatud kohustusi, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

§ 6.   Arvutite kasutamine

  (1) Raamatukogu arvutite kasutamine on tasuta.

  (2) Otsinguarvutit kasutatakse otsinguks ettenähtud andmebaasides.

  (3) Arvutite kasutamise eeltingimus on arvutioskus.

  (4) Raamatukogus on WIFI kasutamise võimalus.

  (5) Arvutite kasutamist reguleerib vastav eeskiri, mille kinnitab raamatukogu direktor.

§ 7.   Sisekord

  (1) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust.

  (2) Raamatukokku on keelatud siseneda rulluiskudel ja naelikutega ning kaasa tuua ohtlikke aineid ja loomi.

  (3) Raamatukogus on keelatud söömine ja joomine.

  (4) Alkoholijoobes ja silmanähtavalt määrdunud riiete või kätega lugejaid ei teenindata.

  (5) Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab raamatukogu direktor.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Karksi Vallavolikogu 19. septembri 2007. a. määrus nr 53 „Karksi-Nuia Raamatukogu kasutamise eeskiri”.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json