Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 15

Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.02.2019 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Mõisaküla Hoolekandekeskuse eesmärgid ja ülesanded, tegevuse ja juhtimise korralduse, finantseerimise alused ja järelevalve.

§ 2.   Hoolekandekeskuse asukoht ja aadress

  (1) Mõisaküla Hoolekandekeskus (edaspidi hoolekandekeskus) asub Mõisaküla linnas Mulgi vallas Viljandi maakonnas.

  (2) Hoolekandekeskuse postiaadress on Kiikre tn 15, Mõisaküla linn, Mulgi vald, 69302 Viljandi maakond.

§ 3.   Hoolekandekeskuse õiguslikud alused

  (1) Hoolekandekeskus on Mulgi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (2) Hoolekandekeskus juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Hoolekandekeskuse asjaajamise keel on eesti keel.

  (4) Hoolekandekeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse juhataja käskkirjaga.

  (5) Hoolekandekeskusel on oma nimega pitsast ja dokumendiplangid.

  (6) Hoolekandekeskusel võib kasutusel olla oma sümboolika. Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab hoolekandekeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

§ 4.   Haldusmenetlus

  Hoolekandekeskuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk HOOLEKANDEKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Hoolekandekeskuse tegevuse eesmärk

  (1) Hoolekandekeskuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine inimestele, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Hoolekandekeskus on eakatele või puuetega täisealistele isikutele (edaspidi hoolealune) väljaspool kodu üldhooldusteenuse osutamiseks ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud asutus, mis tagab seal viibivatele inimestele nende eale ja seisundile vastava igapäevaeluga toimetuleku ja hoolduse.

§ 6.   Hoolekandekeskuse ülesanded

  Hoolekandekeskuse ülesanded:
  1) pikaajalise ööpäevaringse hooldusteenuse osutamine;
  2) ajutise ööpäevaringse hooldusteenuse osutamine;
  3) hoolealuste eale ja seisundile vastava hoolduse tagamine, juhendamine ja kõrvalabi osutamine;
  4) hooldusplaanide koostamine;
  5) toitlustuse tagamine vähemalt kolm korda päevas;
  6) koostöö korraldamine tervishoiuteenuse osutajaga;
  7) hoolealuste lähedaste informeerimine ja nõustamine;
  8) hoolealustele iseseisva toimetuleku, funktsionaalse võimekuse ja elukvaliteedi toetamine ning turvalise elukeskkonna loomine hoolekandekeskuse territooriumil;
  9) huvi- ja ühistegevuste korraldamine hoolealustele;
  10) lähedase või seadusliku esindaja puudumisel hoolealuse matuse korraldamine;
  11) koostöö arendamine teiste hoolekandeasutuste ja- organisatsioonidega;
  12) muude toimetulekut toetavate toimingute ja teenuste tagamine.

§ 7.   Tegevuse põhimõtted

  (1) Hoolekandekeskus osutab teenuseid eelkõige inimestele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Mulgi vald. Teiste kohalike omavalitsuste inimesi võetakse hoolekandekeskusesse vabade kohtade olemasolul.

  (2) Hoolekandekeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kehtestab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Hoolekandekeskusesse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise korra kinnitab vallavalitsus.

3. peatükk HOOLEKANDEKESKUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 8.   Hoolekandekeskuse tegevuse korraldamine

  (1) Hoolekandekeskuse tegevust juhib ja korraldab hoolekandekesksuse juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Hoolekandekeskuse tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat ametiasutus.

  (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

§ 9.   Juhataja

  Juhataja:
  1) tagab põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning hoolekandekeskuse tulemusliku tegutsemise ja arengu;
  2) esindab hoolekandekeskust ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades hoolekandekeskuse ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
  3) vastutab hoolekandekeskuse üldseisundi, rahaliste vahendite õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest;
  4) vastutab hoolekandekeskusele kasutada antud vallavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  5) teeb ettepaneku hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamiseks vallavalitsusele;
  6) kinnitab hooldekodu töökorralduse reeglid;
  7) tagab hoolekandekeskuses tööohutuse ning tervishoiu alaste nõuete täitmise;
  8) kinnitab hoolekandekeskuse töötajate ametijuhendid ning täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
  9) korraldab hoolekandekeskuse eelarve eelnõu koostamise ja tagab selle esitamise vallavalitsusele;
  10) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid hoolekandekeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  12) täidab muid vallavalitsuse antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 10.   Juhataja asendamine

  Juhatajat asendab juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 11.   Hoolekandekeskuse töötajad

  Hoolekandekeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Hoolekandekeskuse vara

  (1) Hoolekandekeskuse vara moodustavad hoolekandekeskusele sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud varad (maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar jm).

  (2) Hoolekandekeskuse valduses olev vara on Mulgi valla omand.

  (3) Hoolekandekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt riigi ja Mulgi valla õigusaktidele arvestades käesolevas põhimääruses nimetatud tingimusi.

§ 13.   Hoolekandekeskuse finantseerimine

  (1) Hoolekandekeskusel on Mulgi valla eelarves alaeelarvena oma eelarve, mille kinnitab Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Hoolekandekeskust finantseeritakse:
  1) valla eelarvest;
  2) toetustest, annetustest;
  3) juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest;
  4) tasulistelt teenustest.

  (3) Hoolekandekeskusel on õigus võtta vastu sihtannetusi ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

  (4) Hoolekandekeskuse raamatupidamisarvestust korraldab ametiasutus.

§ 14.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet hoolekandekeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

  (2) Hoolekandekeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 15.   Hoolekandekeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Hoolekandekeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Hoolekandekeskuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb hoolekandekeskuse ühinemises või jagunemises. Hoolekandekeskus ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) hoolekandekeskus ühendatakse teise hoolekandeasutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus hoolekandeasutus;
  2) hoolekandekeskuse liidetakse teise hoolekandeasutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) hoolekandekeskus jaotatakse vähemalt kaheks hoolekandeasutuseks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Hoolekandekeskuse ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Hoolekandekeskuse tegevus lõpetatakse:
  1) kui järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui hoolekandekeskust ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Hoolekandekeskuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Hoolekandekeskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 17.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 27. septembri 2012 määruse nr 17 „Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimäärus“.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json