Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Alutaguse valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Alutaguse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 26

Alutaguse valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 21.02.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 3² lõike 5 punkti 5 ja Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 17 „Veeseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjaga (edaspidi eeskiri) reguleeritakse Alutaguse valla haldusterritooriumil reovee kohtkäitlust, äravedu kogumismahutitest ja transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Eeskirjas reovee käitluse kohta sätestatut kohaldatakse ka käimlajäätmete ja omapuhasti reoveesette käitlusele.

  (4) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktides esitatud mõistete tähenduses, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) imbsüsteem – süsteem, mille kaudu majapidamise reovesi immutatakse pinnasesse;
  2) kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis reovee ja käimlajäätmete ajutiseks hoidmiseks;
  3) kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine tekkekoha kinnistu piires, sealhulgas käimlajäätmete kogumine;
  4) kohtkäitlussüsteem – reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee ja käimlajäätmete kogumiseks, puhastamiseks või maapinda immutamiseks;
  5) kuja – kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust;
  6) omapuhasti – rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti;
  7) purgimine – reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee, -sette või käimlajäätmete eemaldamine ja äravedamine ning selle väljutamine spetsiaalsesse purgimiskohta;
  8) purgimiskoht – koht, mis on määratud Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  9) purgimisteenus – reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või -sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  10) reovee bioloogiline puhastamine – reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel, mille tulemusena heitvesi vastab Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määruses nr 99 “Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise hapnikutarbe, heljuvaine ja keemilise hapnikutarbe osas;
  11) reoveekogumisala – ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks;
  12) septik – pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
  13) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  14) purgimissõiduk – mahutiga auto, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide (edaspidi kohtkäitlussüsteem) kasutamine on lubatud olmereovee tekkekohas nendel maa-aladel, mis Alutaguse vallas kehtiva(te) üldplaneeringu(te) ja kehtiva(te) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava(de) kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (2) Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel on lubatud immutada ainult bioloogiliselt puhastatud reovett.

  (3) Alutaguse valla alevikes ja teistes kompaktse asustusega keskustes on heitvee pinnasesse immutamine keelatud.

  (4) Reoveekogumisalal asuva kinnistu omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, on kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas märgitud tähtaja jooksul, kui selleks on vee-ettevõtja välja ehitanud nõuetekohase liitumispunkti ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi.

  (5) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe olemasolul.

§ 4.   Nõuded kohtkäitlussüsteemidele

  (1) Kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (2) Paigaldada on lubatud vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit, septikut ja omapuhastit või omapuhastit, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

  (3) Kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (4) Kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist kohtkäitlussüsteemi.

  (5) Mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (6) Reovee omapuhasti peab olema ventileeritav.

  (7) Kohtkäitlussüsteemile peab olema tagatud purgimissõiduki aastaringne hõlbus juurdepääs.

§ 5.   Reovee kogumismahuti, septiku ja omapuhasti ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel ehitusprojekti alusel tuleb lahendada kohtkäitlussüsteem koos hoone ehitusprojektiga.

  (2) Olemasoleva hoone juurde reovee kogumismahuti, septiku või omapuhasti rajamine, reovee kogumismahuti väljavahetamine või asendamine, samuti ehitiste kasutuselevõtt toimub ehitusseadustikus sätestatu kohaselt.

  (3) Omapuhasti rajamisel tuleb lähtuda veeseaduses, ehitusseadustikus ja nende alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetest kanalisatsiooniehitisele, reovee puhastamisele ning heit- ja sademevee suublasse juhtimisele.

  (4) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti, septiku või omapuhasti (jõudlus alla 5 m3 ööpäevas) paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks tuleb Alutaguse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitada 10 päeva enne kohtkäitlussüsteemi paigaldamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis. Ehitusteatisele tuleb lisada järgnev info:
  1) kinnistu maapinna kõrgusandmetega geodeetiline alusplaan;
  2) hinnang kinnistu geoloogilise sobivuse kohta kogumismahuti, septiku, omapuhasti rajamiseks;
  3) kogumismahuti, septiku, omapuhasti parim võimalik asukoht (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes).

  (5) Septiku kuja peab olema vähemalt 5 m. Septiku imbväljaku kuja on veekogust 30 m ja kaevust 35m.

  (6) Reovee kogumismahuti või septik ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas (10-200 m) või puur- ega salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust).

  (7) Vallavalitsus võib vajadusel kogumismahuti, septiku või omapuhasti ehitamiseks esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks nõuda pädeva isiku koostatud eksperthinnangut ning õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti, septiku või omapuhasti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Kohtkäitlussüsteemi kasutamine ja hooldamine

  (1) Kohtkäitlussüsteemi kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (2) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti seisukorda tuleb kontrollida ja seda hooldada vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile.

  (3) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada kuid mitte harvemini kui kaks kord aastas ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimiskohta.

  (4) Jaotuskaevu kogunenud sete tuleb eemaldada samal ajal septiku tühjendamisega.

  (5) Vähemalt üks kord aastas tuleb kontrollida jaotuskaevus vee jaotumist imbtorudesse. Juhul, kui jaotumine on ebaühtlane, tuleb seda reguleerida vooluregulaatoriga.

  (6) Kontrollida tuleb heitvee imendumist pinnasesse. Imbtorusid on vajalik puhastada vastavalt vajadusele aga mitte harvem kui kord kümne aasta jooksul.

  (7) Septiku ja imbsüsteemi peal ei tohi mootorsõidukitega liigelda.

  (8) Kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti, septiku või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (9) Omapuhasti seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui 1 kord 6 kuu jooksul. Kontrolli tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis peetavasse hoolduspäevikusse.

  (10) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigus tekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

  (11) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (12) Kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid ettevõtjalt, kes vastab käesoleva määruse paragrahvis 7 sätestatud tingimustele.

  (13) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on alevikes ja kompaktse asustusega keskustes keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta peale komposti valmimist väetamiseks kasutada järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 7.   Reovee purgimisteenuse osutamine ja purgimine

  (1) Purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema äriregistris registreeritud ning tema põhi- või lisategevusalaks peab olema registreeritud EMTAK koodiga 37001 kanalisatsioon ja heitveekäitlus.

  (2) Purgimisteenust tohib osutada purgimissõidukiga, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad.

  (3) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Alutaguse valla purgimiskohad on toodud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas.

  (4) Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (5) Ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse. Lepingus määratakse ära purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused, selle reostusaste ja muud füüsikalis-keemilised näitajad ning purgitava reovee koguse arvestuse pidamise ja purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord.

  (6) Purgimisteenuse osutamisel on ettevõtja kohustatud väljastama teenuse tellijale dokumendi (kviitungi), kus on märgitud vähemalt ettevõtja nimi, registrikood, teenuse lühikirjeldus ja osutamise aadress, vastu võetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

  (7) Kohtkäitlussüsteemi nõuetekohase kasutamise tõendamiseks peab kohtkäitlussüsteemi omanik säilitama dokumendid purgimisteenuse osutaja tehtud tööde kohta vähemalt kaks aastat.

§ 8.   Kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) Kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus ning järgida ehitusseadustikus sätestatut.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist tühjendada vastavalt nõuetele;
  2) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  3) tühjendatud reovee kogumismahutit, mida ei kasutata reovee kohtkäitlussüsteemina võib kasutada sademevee kogumismahutina;
  4) likvideerimise käigustekkivad ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

  (3) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) uue reovee kohtkäitlussüsteemi rajamisel – hiljemalt 3 kuud peale uue reovee kogumismahuti paigaldamist või omapuhasti rajamist.

§ 9.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostab järelevalvet vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist. Rajatise kontrolli korral peab järelevalve teostaja teatama rajatise omanikule viis tööpäeva kohtkäitlussüsteemi kontrollist ette, kus toob välja kas on vajalik kohtkäitlussüsteemi tühjendamine. Juhul, kui kohtkäitlussüsteemi tühjendamine on vajalik, tellib kohtkäitlussüsteemi omanik omal kulul kontrolli teostamise ajaks ettevõtja, kes tühjendab kohtkäitlussüsteemi.

  (3) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on vallavalitsusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

  (4) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja vallavalitsuse ettekirjutusi. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni igast avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (5) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Iisaku Vallavalitsuse 18.05.2016 määrus nr 4 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Lehti Targijainen
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json