Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määruse nr 42 “Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 46

Jõhvi Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määruse nr 42 “Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 28.02.2019 nr 47

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määrust nr 42 "Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ja kord" muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõna „viis” sõnaga „neliteist”;
  2) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse:
„Toetuse teine ja kolmas osa makstakse tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad, üksikvanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistrijärgselt katkematult Jõhvi valla elanikud alates lapse sünni registreerimisest kuni lapse kaheaastaseks saamiseni”;
  3) paragrahvi 18 lõikes 5 asendatakse sõna „viie” sõnaga „neliteist”.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2019.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Eduard East
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json