Teksti suurus:

Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“ muutmine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 51

Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“ muutmine

Vastu võetud 25.02.2019 nr 74

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Elva Vallavolikogu 19. detsembri 2017. a määruses nr 7 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas" tehakse järgmised muudatused:

 (1) paragrahvi 7 lõikes 2, paragrahvi 14, paragrahvi 18 lõikes 1, paragrahvis 22, paragrahvis 26, paragrahvis 31, paragrahvis 46, paragrahvis 51, paragrahvis 55, paragrahvi 65 lõikes 1, paragrahvi 73 lõikes 1, paragrahvi 77 lõikes 1, paragrahvi 80 lõikes 1, paragrahvi 82 lõikes 1, paragrahvi 85 lõikes 1, paragrahvi 87 lõikes 1, paragrahvi 89 lõikes 1, paragrahvi 92 lõikes 1, paragrahvis 97, paragrahvis 101 jäetakse ära sõna „ vormikohase“;

 (2) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.“;

 (3) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Hooldajaks ei määrata isikut, kellel on raske või sügav puue.“;

 (4) paragrahvi 28 lõikes 1 asendatakse number „7“ numbriga „8“;

 (5) paragrahvi 28 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni abivajaduse äralangemiseni.“;

 (6) paragrahvi 28 lõikes 4 asendatakse sõnad „hooldatava isiku“ sõnaga „hooldaja“;

 (7) paragrahvi 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „Teenuse taotlemiseks esitatakse taotlus“;

 (8) paragrahvi 78 lõikes 1 asendatakse number „77“ numbriga „76“;

 (9) paragrahv 81 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: „Matusetoetust makstakse matuse korraldajale selle isiku matuse kulude katmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel Elva vallas.“;

 (10) paragrahvi 81 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:
 1) lõige 3 „Matusetoetust makstakse matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Elva vallas ja kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel lahkunu elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest.“
 2) lõige 4 „Vallavalitsus ei maksa isiku abivajadust hindamata matusetoetust, kui isikule on makstud matusetoetust teisest kohaliku omavalitsuse üksusest.“;

 (11) paragrahvi 105 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 105 Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitiseks eraldatud vahendite kasutamine
Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitiseks eraldatud vahendeid kasutab Vallavalitsus alljärgnevalt:
1) sotsiaaltöötajate koolituskuludeks;
2) sotsiaaltöötajatele vajalike töövahendite ja inventari soetamiseks;
3) sotsiaaltöötajate täiendavate teenistusülesannete täitmise hüvitamiseks.“

§ 2.  Määrus jõustub 01.03.2019. a.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json