Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saaremaa valla 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 68

Saaremaa valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 28.02.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Saaremaa valla 2019. aasta eelarve


Saaremaa valla 2019. aasta eelarve kogumaht on 62 829 411 eurot vastavalt käesoleva määruse lisadele 1 - 2.

§ 2.  Kohustuste võtmine

 (1) Lubada Saaremaa Vallavalitsusel rahavoogude juhtimise eesmärgil võtta lühiajalist laenu kuni 1 500 000 eurot. Lühiajaline laen peab olema tagasi makstud eelarveaasta lõpuks.

 (2) Lubada Saaremaa Vallavalitsusel võtta investeerimislaenu kuni 10 300 000 eurot.

§ 3.  Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine


Lubada Saaremaa Vallavalitsusel kinnitada alaeelarvetega struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, tululiikide ja kuluobjektide järgi.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Investeerimistegevuse kulud