Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viljandi Noortevolikogu projektitoetuse andmise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2019, 75

Viljandi Noortevolikogu projektitoetuse andmise kord

Vastu võetud 28.02.2019 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viljandi Noortevolikogu (edaspidi VNV) projektitoetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab Viljandi linna (edaspidi linna) eelarvest korras sätestatud tegevustele toetuse andmise kriteeriumid ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (2) Määruse eesmärk on toetada linna eelarveliste vahendite abil noorte omaalgatuslikku tegevust linnas, kusjuures toetuse taotleja tegevus peab toimuma linnaelanike huvides.

§ 2.   Toetamise põhimõtted

  (1) Toetust saab taotleda Viljandi linnas või linnaelanike huvides tegutsev:
  1) juriidiline isik, kelle esindaja on kuni 26-aastane isik;
  2) füüsiline isik, kes on 14 kuni 26-aastane (alaealistelt on nõutav täisealise juhendaja kaaskiri);

  (2) Toetust ei saa taotleda isik:
  1) kellel on taotluse esitamise ajal või ka toetuse väljamaksmise ajal rahalisi võlgnevusi linna ees;
  2) kellel on taotluse esitamise ajal või ka toetuse väljamaksmise ajal Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlgnevusi või kelle maksuvõlad ei ole ajatatud;
  3) kellel on varasemate toetuste kasutamise aruanded linnale nõuetekohaselt esitamata.

  (3) Abikõlblikud on üksnes need tegevused ja kulud, mis on otseselt vajalikud taotluses nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (4) Abikõlblikud ei ole kulud:
  1) laenu- või liisingumaksete tasumiseks;
  2) projektijuhi tasustamiseks.

  (5) Korra alusel ei toetata linnavalitsuse ametiasutuse hallatavat asutust ega selle huvi- või spordiringi, kultuurikollektiivi, stuudiot, treeningrühma.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Projektitoetuse taotlusvoorude ajad kinnitab Viljandi Linnavalitsus VNV ettepanekul hiljemalt 11. märtsiks.

  (2) Projektitoetuse abikõlblik periood on rahastusotsuse teatavakstegemisest kuni jooksva kalendriaasta lõpuni.

  (3) Projektitoetusest kaetavate kulude eest tasumise hiliseim tähtpäev võib olla toetuse saamise kalendriaastale järgneva kalendriaasta 15. jaanuar.

  (4) Taotlusvoorus jagamata jäänud projektitoetuse vahendid suunatakse järgmisesse taotlusvooru.

  (5) Taotlus esitatakse VNV-le elektrooniliselt ja digiallkirjastatult aadressile [email protected] või paberkandjal allkirjastatult aadressile Linnu 2, Viljandi.

  (6) Taotluses või selle lisades tuleb esitada vähemalt järgmine informatsioon:
  1) andmed taotleja kohta;
  2) projekti või tegevuse toimumise aeg ja koht;
  3) projekti või tegevuse eesmärk, sihtgrupp, täpne kirjeldus;
  4) projekti või tegevuse eelarve, näidates muuhulgas ära omafinantseeringu ja kaasfinantseerijad ning linnalt taotletava summa kasutamise kuluread;
  5) taotleja kinnitus, et ta on teadlik toetuse taotlemise tingimustest ning vastab taotlejale esitatavatele nõuetele.

  (7) Üks taotleja võib kalendriaastas esitada mitu erinevat projektitoetuse taotlust.

  (8) Taotluste vormid kinnitab Viljandi linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Toetuse taotlusi menetleb VNV.

  (2) Menetlusse võetakse tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

  (3) VNV kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust ning esitatud andmete õigsust (edaspidi tehniline kontroll) 10 kalendripäeva jooksul taotluste esitamise lõpptähtajast. VNV-l on õigustehnilise kontrolli juurde kaasata eksperte.

  (4) Kui tehnilise kontrolli käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, antakse taotlejale viis tööpäeva aega puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, jätab VNV taotluse läbi vaatamata.

  (5) Varasemalt määratud projektitoetuse aruande esitamisega hilinenud taotleja projektitoetuste taotlused jäetakse VNV otsusel järgneva kuue kalendrikuu jooksul hilinenud aruande VNV-le esitamise kuupäevast loetuna läbi vaatamata.

  (6) Taotluse läbivaatamata jätmisest ning selle põhjustest teavitatakse taotlejat kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

§ 5.   Projektitoetuse taotluse hindamine

  (1) Projektitoetuse taotlusi hindab VNV, kes kaasab vajadusel oma töösse eksperte.

  (2) VNV liikmed peavad taotlusi hinnates kinni pidama korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangutest.

  (3) VNV liikmed lähtuvad hindamisel korra lisas 2 toodud hindamiskriteeriumitest.

  (4) VNV koosolekul vaadatakse läbi VNV liikmete individuaalsed hindamislehed (lisa 1) ja koostatakse nende põhjal taotlustest paremusjärjestus koondhindamislehel (lisa 3).

  (5) Taotluste rahuldamisel on koondhindamislehe paremusjärjestus VNV-le otsustamise aluseks.

  (6) VNV projektitoetuste hindamise koosoleku protokoll esitatakse linnavalitsusele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast vastava VNV koosoleku toimumist. Protokollile lisatakse antud hindepunktide põhjendused koondhindamislehel ja iga toetuse puhul toetuse eesmärgid, toetuse summa ning kulude abikõlblik periood.

§ 6.   Toetuse eraldamise otsustamine

  (1) Projektitoetuse eraldamise, osalise eraldamise või eraldamata jätmise otsustused kinnitab linnavalitsus VNV ettepanekul korraldusega 10 tööpäeva jooksul pärast §-s 5 viidatud VNV koosoleku protokolli saamist.

  (2) Linnavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) projekti nimi ja eesmärk;
  3) eraldatav summa või põhjus taotluse osalise või täieliku rahuldamata jätmise kohta;
  4) aruande esitamise viis ja tähtaeg;
  5) toetuse saaja kohustus toetuse kasutamisel teavitada avalikkust, et toetaja on Viljandi Linnavalitsus;
  6) toetuse tagasimaksmise kohustus juhtudel, mis on sätestatud käesoleva korra § 9 lõigetes 7 ja 8.

  (3) Linnavalitsuse korraldus toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta edastatakse taotlejale 3 tööpäeva jooksul korralduse vastuvõtmisest arvates.

§ 7.   Eraldatud toetuse kasutamisest loobumine

  (1) Toetuse saajal on õigustoetusest loobuda, kui ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda toetuse saajal toetust eesmärgipäraselt kasutada.

  (2) Toetusest loobumise kohta esitab toetuse saaja linnavalitsusele avalduse, milles märgitakse ära toetusest loobumise põhjus ning tagastatakse juba väljamakstud toetus kogu ulatuses.

§ 8.   Toetuse väljamaksmine ja järelevalve

  (1) Toetus kantakse linnavalitsuse korralduse alusel toetuse saaja arvelduskontole korralduses märgitud tähtajaks ja summas.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande toetust saanud tegevuse või sündmuse toimumisele järgneva 6 kuu jooksul.

  (3) Aruande vormi kinnitab linnavalitsus. Aruanne peab sisaldama toimunud projekti või tegevuse sisulist kirjeldust ning infot tulude ja kulude kohta vastavalt taotluses esitatud eelarvele. Kulude kohta esitatakse vormikohases tabelis vähemalt toetussumma ulatuses kuludokumendid.

  (4) Aruande menetlemisel kontrollitakse:
  1) kas tehtud kulutused on tegevuste ja kululiikide lõikes põhjendatud ning abikõlblikud;
  2) kas toetuse saaja tegevus vastab toetuse taotlusele ja toetuse eraldamise otsusele.

  (5) Toetuse sihipärast kasutamist kontrollib VNV, määrates järelevalvet teostama volitatud isikud, kellel on õigus:
  1) nõuda toetuse sihipärast kasutamist tõendavaid dokumente;
  2) kontrollida toetuse saajat tema poolt osutatud tegevuskohas;
  3) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  4) esitada VNV-le põhjendatud ettepanek toetussumma osaliseks või tervikuna tagasinõudmiseks toetuse saajast tulenevatel asjaoludel.

  (6) Kui aruanne sisaldab puudusi, antakse toetuse saajale tähtaeg kuni 10 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (7) Toetuse saaja on kohustatud tagastama projekti elluviimisel või tegevuse läbiviimisel kasutamata jäänud vahendid 10 kalendripäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande esitamisest. Juhul, kui toetusest jääb kasutamata vähem kui 10 eurot, ei pea taotleja kasutamata jäänud osa linnale tagastama.

  (8) Linnavalitsusel on õigus korralduse alusel nõuda toetuse tagasimaksmist kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihipäraselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati, ei toimunud;
  4) taotleja ei ole võimaldanud toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimist;
  5) taotleja ei ole tähtaegselt esitanud aruannet toetuse kasutamise kohta.

  (9) Kui toetuse saaja soovib muuta toetuse sihtotstarvet võrreldes taotluses (muutus on suurem kui 10% kogu eelarvest) näidatud sihtotstarbega, esitab toetuse saaja vastava põhjendatud taotluse VNV-le.

  (10) Sihtotstarbe muutmise otsustab linnavalitsus korraldusega VNV ettepanekul.

§ 9.   Lõppsätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

Lisa 1 Individuaalne hindamisleht

Lisa 2 Hindamiskriteeriumid, nende osakaalud ja hindepunktid

Lisa 3 Koondhindamisleht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json