Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 32 „Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 1

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 32 „Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.02.2020 nr 10
jõustumine 01.09.2020

Määruse kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määrust nr 32 "Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord" muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(1) Osalustasu soodustused lasteasutuses juhul, kui lapse, kes on saanud jooksva õppeaasta 30. septembriks (kaasa arvatud) 3-aastaseks ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on järgnevad:
1) 50 % lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu 3-8-aastase lapse eest 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
2) kui perekonnas on kaks 3-8-aastast last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise 3-8-aastase lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
3) kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus kõigi 3-8-aastaste lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus.“;
  2) paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud osalustasu soodustus kehtib vastavalt Saue Vallavalitsuse ja Saku Vallavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingutele kohta kasutava 3-8-aastase lapse vanemale, juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikud.“
  3) paragrahvi 4 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(4) Lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud soodustused rakenduvad soodustuse saamise õigusega isikutele ilma täiendava avalduse esitamiseta. Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust, samuti lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul, on isik kohustatud soodustuse saamiseks esitama avalduse Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO.“
  4) paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 ja sõnastatakse järgmiselt:
(21) Määruse § 4 toodud soodustused jäävad kehtima lastele, kes ei ole saanud jooksva õppeaasta 30. septembriks (kaasa arvatud) 3-aastaseks, kuid kes kasutasid kohta Saue valla munitsipaallasteasutuses enne 1. märtsi 2020.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. septembril 2020.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json