HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja eraspordiklubides

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 3

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja eraspordiklubides

Vastu võetud 27.02.2020 nr 7
jõustumine 01.09.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse toetuste maksmise alused, toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse määramise ja maksmise kord ning järelevalve kord toetuse kasutamise üle.

  (2) Määruse eesmärk on soodustada Saue valla laste ja noorte huvi- ja sporditegevust, võimaldades erahuvikoolidel ja -spordiklubidel, kes pakuvad huviharidust Saue valla lastele ja noortele, taotleda oma tegevuskulude osalist katmist vallaeelarvest.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Saue valla laps on üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppiv kuni 19-aastane laps või noor, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald;
  2) huvitegevuse toetus on sihtotstarbeline eraldis Saue valla eelarvest Saue valla laste huvitegevuse koolituskulude osaliseks katmiseks lapsevanema eest erahuvikoolis või - spordiklubis;
  3) baastoetus on eraldis Saue valla eelarvest Saue valla laste huvitegevuse kulude osaliseks katmiseks erahuvikoolis või -spordiklubis;
  4) huvikool on erahuvikool või -spordiklubi, mis tegutseb mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isikuna;
  5) Saue valla territooriumil tegutsev huvikool on erahuvikool või -spordiklubi, mille tegevus või gruppide tegevus toimub vähemalt 50 protsendi ulatuses Saue valla territooriumil;
  6) Saue Vallavalitsus on Saue valla ametiasutus;
  7) Saue vallavalitsus on Saue valla kollegiaalne täitevorgan;
  8) ARNO – Saue valla haridusasutuste haldamise infosüsteem ARNO;
  9) üldkehtiv hinnakiri – huvikoolis kinnitatud huvitegevuse tasu ilma mistahes soodustusteta.

§ 3.   Huvitegevuse toetuse maksmise alused

  (1) Huvitegevuse toetust makstakse huvikoolile huvitegevuses osaleva Saue valla lapse eest, kelle elukoht toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga koos vähemalt ühe vanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas.

  (2) Huvitegevuse toetust on õigus saada huvikoolil, kelle õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis või kes on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige ning kes pakub lastele ja noortele võimalust osaleda huvi- ja sporditegevuses.

  (3) Huvitegevuse toetust ei ole õigust saada huvikoolil, kelle tegevust toetab Saue vald läbi oma eelarve.

  (4) Huvitegevuse toetuse suurus on 20 eurot lapse kohta kuus, kuid mitte rohkem kui tegelik lapsevanema poolt tasutav õppetasu kuus.

  (5) Käesoleva määruse alusel toetatakse Saue valla lapse huvi- või sporditegevust ainult ühes huvikoolis ühel huvialal.

  (6) Huvitegevuse toetuse saaja kohustub kasutama toetust sihtotstarbeliselt õppemaksu katteks ja vähendama kogu huvitegevuse toetuse suuruse võrra lapsevanema poolt üldkehtiva hinnakirja alusel tasutavat õppemaksu.

  (7) Huvitegevuse toetust makstakse huvikoolile 12 kuud aastas.

  (8) Huvitegevuse toetust makstakse huvikoolile sagedusega üks kord kuus toetuse saaja poolt esitatud korrektse arve alusel sellel näidatud arvelduskontole 14 kalendripäeva jooksul arve esitamisest kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (9) Toetuse saaja kannab ARNOsse lapse huvikoolis õppimise ja lapsevanemaga sõlmitud lepingu andmed koheselt pärast lepingu sõlmimist ning määrab lapse huviringi.

  (10) Huvitegevuse toetust makstakse huvikoolile, kes määras lapse huviringi esimesena.

  (11) Juhul, kui laps käib korraga mitmes huvikoolis ja lapsevanem soovib muuta huvitegevuse toetust saavat huvikooli, märgib lapsevanem ARNOs hiljemalt toetuse saamise kuule eelneva kuu viimaseks kuupäevaks, millise huvikooli eest huvitegevuse toetust makstakse.

  (12) Laste nimekiri, kelle eest huvitegevuse toetust makstakse, fikseeritakse ARNOs toetuse saamise kuu 1. kuupäeval.

  (13) Huvitegevuse toetust makstakse huvikoolile Saue valla lapse eest toetuse maksmise perioodil lapse huvikoolis õppima asumisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast.

  (14) Toetuse maksmine lõpeb lapse huviringis õppimiseks lapsevanemaga sõlmitud lepingu lõppemise kuule järgnevast kuust. Toetuse saaja kohustub viivitamatult lapse ringist välja arvama kui leping toetuse saaja ja lapsevanema vahel on lõppenud.

  (15) Huvitegevuse toetuse saaja kohustub:
  1) kasutama toetust vaid sihtotstarbeliselt;
  2) viivitamata teatama Saue Vallavalitsusele riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest;
  3) viivitamata teatama Saue Vallavalitsusele muudatustest § 3 lõikes 2 toodud asjaoludes;
  4) esitama Saue Vallavalitsusele hiljemalt 30. novembriks vormikohase aruande huvitegevuse toetuse kasutamise kohta jooksval kalendriaastal;
  5) Saue Vallavalitsuse nõudmisel võimaldama kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust;
  6) Saue Vallavalitsuse kirjalikul nõudmisel tagasi maksma makstud toetuse vastavas nõudes esitatud tähtaja jooksul, kui ilmneb, et toetuse saajal ei olnud alust toetuse saamiseks;
  7) maksma Saue Vallavalitsusele sellekohases nõudes esitatud tähtaja jooksul tagasi toetuse, mille puhul ilmneb, et seda ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt.

  (16) Saue Vallavalitsusel on õigus peatada toetuse maksmine juhul kui:
  1) ilmneb, et toetuse saajal puudub alus toetuse saamiseks;
  2) toetuse saaja on kasutanud toetust mittesihipäraselt;
  3) toetuse saaja keeldub võimaldamast kontrollida toetuse sihipärast kasutamist;
  4) toetuse saaja jätab põhjendamatult täitmata järelevalvet teostatavate ametiisikute poolt koostatud ettekirjutused;
  5) toetuse saaja lõpetab tegevuse.

§ 4.   Saue valla territooriumil tegutsevate huvikoolide baastoetus

  (1) Saue valla territooriumil tegutsevad huvikoolid saavad taotleda laste ja noorte huvi- või sporditegevuste läbiviimiseks baastoetust.

  (2) Baastoetust on õigus saada huvikoolil, kelle õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis või kes on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige ning kes pakub lastele ja noortele võimalust osaleda huvi- ja sporditegevuses.

  (3) Baastoetus määratakse vastavalt huvi- või sporditegevuses osalevate Eesti rahvastikuregistris Saue valda registreeritud Saue valla laste arvule toetuse saamisele eelneva aasta 1. novembri seisuga järgmistes määrades:
  1) 1-20 osalejat, toetus 400 eurot aastas;
  2) 21 -50 osalejat, toetus 800 eurot aastas;
  3) 51-100 osalejat, toetus 1600 eurot aastas;
  4) 101 ja rohkem osalejat, toetus 3200 eurot aastas.

  (4) Omavalitsus kannab baastoetuse üle toetuse saaja poolt näidatud arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul peale korralduse vastuvõtmist.

  (5) Baastoetuse saaja kohustub:
  1) viivitamata teatama Saue Vallavalitsusele riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest;
  2) viivitamata teatama Saue Vallavalitsust muudatustest § 3 lõikes 2 toodud asjaoludes;
  3) Saue Vallavalitsuse kirjalikul nõudmisel tagasi maksma makstud toetuse vastavas nõudes esitatud tähtaja jooksul, kui ilmneb, et toetuse saajal ei olnud alust toetuse saamiseks;
  4) esitama Saue Vallavalitsusele hiljemalt 30. novembriks vormikohase aruande baastoetuse kasutamise kohta jooksval kalendriaastal.

  (6) Saue Vallavalitsusel on õigus peatada toetuse maksmine juhul kui ilmneb, et toetuse saajal puudub alus toetuse saamiseks.

§ 5.   Huvitegevuse toetuse ja baastoetuse taotlemine

  (1) Huvitegevuse toetuse ja/või baastoetuse saamiseks järgmisel kalendriaastal esitab huvikool 1.-30. novembrini Saue Vallavalitsusele taotlused Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU.

  (2) Saue Vallavalitsus kontrollib huvitegevuse toetuse ja/või baastoetuste taotlusi ning neis esitatud andmete vastavust määruse nõuetele ning küsib vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Puuduste esinemisel taotluses, dokumentides või andmetes annab Saue Vallavalitsus taotlejale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Huvitegevuse toetuse ja/või baastoetuse eraldamise või mitteeraldamise huvikoolile otsustab Saue vallavalitsus korraldusega 30 päeva jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi esitamisest.

  (4) Saue vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui:
  1) huvikoolil ei ole õigust toetusele käesoleva määruse alusel;
  2) huvikool ei kõrvalda taotluses esinevaid puudusi määratud täiendava tähtaja jooksul;
  3) huvikool on taotluses esitanud valeandmeid;
  4) huvikoolil on võlgnevus kohaliku omavalitsuse või riigi ees;
  5) huvikool ei ole eelneva toetuse kasutamise perioodi kohta esitanud vallavalitsusele nõuetekohast toetuse kasutamise aruannet.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmisest ning selle põhjustest teavitab Saue Vallavalitsus huvikooli kirjalikult.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Kontrolli huvitegevuse toetuse kasutamise sihtotstarbelise kasutamise üle teostab Saue Vallavalitsus, kellel on õigus kontrolli teostamise käigus nõuda huvikoolilt toetuse kasutamise kohta kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (2) Saue Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada huvitegevuse toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) huvikool lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
  4) muudel Saue Vallavalitsuse poolt huvikoolile huvitegevuse toetuse ja/või baastoetuse määramiseks antud korralduses sätestatud juhtudel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 27.12.2018 a määrus nr 56 „Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja –spordiklubides“.

  (2) Määrus jõustub alates 1. septembrist 2020.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json