SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 9

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord

Vastu võetud 26.02.2020 nr 96

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 20 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (edaspidi teenus) korraldamist ja rahastamist Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) eelarvest.

  (2) Teenuse eesmärk on turvalise hoolduse tagamine Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi vallas elavatele isikutele, kes vajavad east või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik ning seda ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  (3) Määrus ei reguleeri teenuse korraldamist ja finantseerimist, kui teenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustusega isik on võimeline teenuse kohamaksu ise täies mahus rahastama.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – ööpäevaringselt hoolekandeasutuses elavate isikute nende eale ja seisundile vastav hooldamine, järelevalve, põetus, esmatasandi arstiabi korraldamine ning teiste hoolekandeasutuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine;
  2) hoolekandeasutus - juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse hallatav asutus, kes osutab üldhooldusteenust;
  3) päevahoiuteenus - ajutiselt hoolekandeasutuses osutatav päevane üldhooldusteenus;
  4) intervallhooldusteenus - ajutiselt hoolekandeasutuses osutatav ööpäevaringne üldhooldus-teenus;
  5) teenuse taotleja - isik, kes taotleb endale või enda lähedasele üldhooldusteenust;
  6) teenust vajav isik - eakas või puudega isik, kes vajab ööpäevaselt hooldust/põetust, kõrvalabi ja järelevalvet;
  7) kohamaks - hoolekandeasutuse hinnakirja alusel teenust vajava isiku ülalpidamiseks kuluv summa kalendrikuus;
  8) ülalpidamiskohustusega isik - seadusjärgne ülalpidaja perekonnaseaduse § 96 mõistes: abivajava isiku täisealised esimese ja teise astme ülenejad (vanemad ja vanavanemad) ja alanejad sugulased (lapsed ja lapselapsed);
  9) maksevõimekuse hinnang - kalkulatsioon, mis sisaldab isiku sissetuleku ja varalise võimekuse analüüsi ning mille alusel selgub, millises ulatuses on teenust vajav isik ise või ülalpidamiskohustusega isik(ud) võimelised teenuse kohamaksu tasuma;
  10) sotsiaaltöö spetsialist - Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) haridus-, kultuuri-, noorsootöö-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna ametnik.

§ 3.   Teenuse kohamaksu osalise rahastamise taotlemine

  (1) Teenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Kui teenuse saajal puuduvad rahalised vahendid ja/või varad või neist ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kui isikul on ülalpidamiskohustusega isik(ud), tasuvad teenuse eest teenuse saaja koos ülalpidamiskohustusega isiku(te)ga.

  (2) Valla eelarvest rahastatakse teenuse maksumuse see osa, mis jääks tasumata, kui teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustusega isik(ud) on tasunud teenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale, vastavalt ametiasutuse poolt läbi viidud maksevõimekuse hindamisele.

  (3) Teenuse osalise rahastuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik taotlus. Kui hooldust vajav isik ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline taotlust esitama, võib taotluse esitada seadus- või lepingujärgne ülalpidaja, hooldaja, sotsiaaltöö spetsialist või muu isik.

  (4) Taotluses märgitakse vähemalt:
  1) hooldust vajava isiku ees- ja perekonnanimi, Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht ja viibimiskoht, isikukood, telefoni number, igakuiste sissetulekute suurused;
  2) teenuse osutaja andmed ning teenuse kohamaks ühes kalendrikuus;
  3) teenuse vajaduse ning selle Viljandi valla eelarvest osalise rahastamise taotlemise põhjendus;
  4) ülalpidamiskohustusega isiku(te) olemasolu korral nende isiku- ja kontaktandmed;

  (5) Taotlusele lisatakse sotsiaaltöö spetsialisti nõudmisel järgmised dokumendid:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia (teenuse osutaja jaoks);
  2) tervishoiuasutuse väljavõte ravi- ja haigusloost;
  3) hooldust vajava isiku sissetulekut ja varalist seisundit (kinnis- ja vallasvara, väärtpaberid, aktsiad jms) kirjeldavad dokumendid, sh arvelduskontode viimase 6 kuu väljavõtted jm tõendid;
  4) andmed ülalpidamiskohustusega isiku(te) sissetulekute ja varalise seisundi (kinnisvara, väärtpaberid, aktsiad, arvelduskontode viimase 6 kuu väljavõtted jms) kohta (v.a juhul, kui isik või tema ülalpidamiskohustusega isik(ud) maksavad kogu kohamaksu).

  (6) Sotsiaaltöö spetsialistil on vajadusel õigus ja kohustus nõuda täiendavaid dokumente.

  (7) Olemasolu korral lisatakse taotlusele kohtu otsus ülalpidamist andma õigustatud isiku või isikute ülalpidamise kohustuse täitmisest vabastamise või täitmise ajalise piiramise kohta.

  (8) Teenuse vajaduse kindlakstegemiseks viib sotsiaaltöö spetsialist koostöös teenust taotleva isiku ja vajadusel tema lähedastega läbi teenuse taotleja esmase abivajaduse hindamise.

  (9) Isikut abistatakse tema vajadusele, arusaamisele ja huvile vastava toetuse või teenuse taotluse esitamisel või toimingu tegemisel, kui ilma abistamata jääksid tema õigused teostamata.

  (10) Teenuse taotlemisel peab isik ise aitama igakülgselt kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele menetlusele.

§ 4.   Teenuse osaline rahastamine

  (1) Teenuse osalise rahastamise, sellest keeldumise, muutmise ja lõpetamise otsustab Viljandi Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni (edaspidi sotsiaalkomisjon) ettepanekul Viljandi Vallavalitus (edaspidi vallavalitsus). Tähtajaks nõutud dokumentide mitteesitamisel on õigus jätta taotlus läbi vaatamata.

  (2) Teenust võib rahastada tähtajaliselt või tähtajatult.

  (3) Teenuse rahastamise kohustuse võtavad enda kanda teenust vajav isik, tema ülalpidajad ja ametiasutus järgmiselt:
  1) teenust vajav isik tasub teenuse eest kuni 100% oma igakuisest sissetulekust;
  2) teenust vajava isiku ülalpidamiskohustusega isiku(d) maksavad teenust vajava isiku enda poolt tasutud kohamaksu täissummast puudujääva osa, mis on ametiasutusega kokku lepitud ja mille aluseks on ülalpidamiskohustusega isiku(te) maksevõimekuse hinnang;
  3) ametiasutus rahastab hoolekandeteenuse maksumuse selle osa, mis jääks katmata, kui isik ise ja tema ülalpidamiskohustusega isik(ud) on tasunud teenuse eest vastavalt nende varalisele olukorrale.

  (4) Teenuse rahastamisel võetakse arvesse:
  1) isiku esmast vastutust teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul;
  2) perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustuse täitmisega seonduvaid põhimõtteid;
  3) hooldust vajava isiku ja tema ülalpidajate sissetulekuid ja vara, igakuiseid väljaminekuid ja väljaminekute põhjendatust.

  (5) Maksevõimekuse hindamise ja arvestamise aluseks võib võtta Viljandi Vallavolikogu 27.06.2018. a määruses nr 36 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ sätestatud põhimõtted sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kohta.

  (6) Kui teenust vajaval isikul on ülalpidamiskohustusega isiku(d), on ametiasutus õigustatud nõudma neilt valla eelarvest tasutud teenuse kulud sisse ulatuses, millest nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisel.

§ 5.   Erandid teenuse osalisel rahastamisel valla eelarvest

  (1) Juhul, kui isik vajab teenust viivitamatult, tasub ametiasutus isiku eest puudujääva osa, kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustusega isiku(te) varalise olukorra väljaselgitamiseni.

  (2) Kui teenust vajaval isikul ja/või tema ülalpidajatel ei ole rahalisi vahendeid teenuse kohamaksu tasumiseks kuid on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib ametiasutus tasuda teenuse kohamaksu osas, milleks isikul endal hetkel rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Ametiasutus on õigustatud nõudma teenuse kohamaksu hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

  (3) Kui teenust vajavale isikule teenuse osutamiseks on tema ülalpidamiskohustusega isiku(d) sõlminud teenuse osutajaga lepingu, kuid ei täida lepingust tulenevat tasu maksmise kohustust ja teenuse osutaja on pöördunud ametiasutuse poole teenuse osutamisega seonduva kohamaksu hüvitamise taotlusega ja teenust vajavale isikule on teenus vajalik, siis asub ametiasutus ülalpidamiskohustusega isiku(d) eest käsundita asjaajamise korras täitma tema kohustusi, tasudes valla eelarvest teenuse kohamaksust puudujääva osa.

  (4) Kui teenust vajava isiku ja tema ülalpidamiskohustusega isiku(te) vahel on kohtuvaidlus ülalpidamiskohustuse täitmise või ülalpidamiskohustuse mahu üle, siis tasub ametiasutus puudujääva osa kuni kohtuotsuse jõustumiseni teenust vajava isiku ja tema ülalpidaja(te) eest käsundita asjaajamise korras.

  (5) Kui teenust vajav isik ja/või ülalpidamiskohustusega isik(ud) jätavad maksmata vallavalitsusega kokkulepitud osa teenuse kohamaksust, milleks nad on maksevõimekuse hindamise tulemusena võimelised, siis on ametiasutusel käsundita asjaajajana tegutsemise sätete alusel õigus maksmata jäänud osa sisse nõuda.

  (6) Vallavalitsus võib sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul teenust vajava isiku ülalpidamiskohustusega isik(ud) nende vähekindlustatuse tõttu või muul ülalpidaja poolt tõendatud mõjuval põhjusel vabastada kohamaksu osalisest tasumisest ning tasuda puudujääva osa valla eelarvest.

  (7) Päevahoiu- ja intervallhooldust osutatakse vabade kohtade olemasolul teenust vajava isiku või teenuse taotleja avalduse alusel hoolekandeasutuse juhataja ettepanekul kooskõlastatult ametiasutusega.

§ 6.   Teenuse rahastamisest keeldumine

  Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
  1) hooldust vajaval isikul on ülalpidamiskohustusega isik(ud), keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud;
  2) hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teiste sotsiaalteenustega (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms);
  3) maksevõimekuse hindamise alusel on kohamaksu võimalik tasuda ülalpidamiskohustusega isiku(te) poolt;
  4) teenust vajav isik või ülalpidamiskohustusega isik(ud) jätavad ametiasutusele täiendavalt nõutud dokumendid esitamata;
  5) hooldust vajaval isikul on rahalised vahendid või vara, kuid isik keeldub tasumast kohamaksu täies ulatuses või osa sellest.
  6) muul põhjendatud juhul.

§ 7.   Teenuse rahastamise lõpetamine

  (1) Teenuse rahastamine lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse (sh teenust vajanud isiku surma korral) või rahastamise vajaduse lõppemisel;
  2) teenust vajava isiku või tema lähedase/ülalpidamiskohustusega isiku(te) avalduse alusel;
  3) kui teenuse eest on võimalik täielikult tasuda teenust vajaval isikul endal või tema ülalpidamiskohustusega isiku(te)l;
  4) kui teenuse osutaja lõpetab teenust vajavale isikule teenuse osutamise.

  (2) Teenuse osutamine võidakse lõpetada ka juhul, kui teenust vajav isik või tema ülalpidamiskohustus ega isik(ud) keelduvad põhjendamatult tasumast nende rahastada jäävat osa kohamaksust.

  (3) Hoolekandeasutus on kohustatud koheselt teavitama ametiasutust, kui teenust vajav isik või ülalpidamiskohustusega isik(ud) on jätnud teenuse eest tasumata või teenust vajav isik lahkub hoolekandeasutusest.

§ 8.   Teenuse korraldamine

  (1) Ametiasutuse hallatavasse hoolekandeasutusse teenusele suunamine toimub ametiasutuse sotsiaalvaldkonna kaudu, kellel on kohustus hinnata isiku sobivust teenusele ja pakkuda sotsiaalnõustamise teenust.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi korras otsustab teenusele määramise sotsiaaltöö spetsialist, kes korraldab isikule teenuse osutamise. Sel juhul vormistatakse vallavalitsuse haldusakt pärast isikule teenuse osutamise alustamist.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kolga-Jaani Vallavolikogu 24.09.2010 määrus nr 14 „Kolga-Jaani Hooldekodusse suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning kohamaksu tasumise eeskiri“;
  2) Kolga-Jaani Vallavolikogu 26.01.2017 määruse nr 1 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 16, § 22 punkt 4 ja § 40;
  3) Tarvastu Vallavolikogu 30.03.2016 määrus nr 9 „Väljaspool kodu osutatavale üldhooldamisteenusele suunamise ja Tarvastu valla eelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord“;
  4) Viljandi Vallavolikogu 17.06.2015 määrus nr 80 „Hoolekandeasutusse ööpäevaringsele hooldamisele suunamise ja Viljandi vallaeelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord“;

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva korra jõustumist määratud hooldusteenuse osaluse kinnitamise ja osalise finantseerimise korraldused kehtivad kuni korralduses sätestatud tähtaja lõpuni.

  (2) Vallavalitsus kinnitab:
  1) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osalise rahastamise taotluse;
  2) Üldhooldusteenuse vajaduse hindamise küsimustiku.

  (3) Määrus jõustub 01.04.2020.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json