HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasteaia Tõrutõnn põhimäärus

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 13

Lasteaia Tõrutõnn põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vinni Vallavalitsuse hallatava asutuse Pajusti Lasteaed Tõrutõnn nime muudetaks ning uueks nimeks on Lasteaed Tõrutõnn (edaspidi lasteaed).

  (2) Lasteaia aadress on Tartu mnt 9, Pajusti alevik Vinni vald, Lääne - Virumaa, sihtnumber
46603.

  (3) Lasteaial on kaks tegutsemiskohta:
  1) Pajusti alevikus, aadressil Tartu mnt 9;
  2) Ulvi külas, aadressil Antsu tee 9.

  (4) Lasteaed on Vinni Vallavalitsuse, kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

  (5) Lasteaed esindab oma ülesannete täitmisel Vinni valda.

  (6) Lasteaed tegutseb haridus- ja teadusministri poolt antud koolitusloa alusel.

  (7) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, Vinni Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

  (8) Lasteaial on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

  (9) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab vallavolikogu.

  (10) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab Vinni Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (11) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (12) Lasteaia lahtioleku aja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 2.   Struktuur

  (1) Lasteaed on lastele vanuses pooleteisest eluaastast kuni seitsmenda eluaastani (erandkorras ka noorematele ja koolivälise nõustamismeeskonna otsuse alusel ka vanematele lastele).

  (2) Lasteaia direktor moodustab vastavalt vajadusele lasteaias: sõimerühmad, lasteaiarühmad ja liitrühmad.

  (3) Vallavalitsus võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada lasteaias vajadusel sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega või erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

  (4) Vastuvõtt erirühma toimub koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel, haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras lapsevanema avalduse alusel.

  (5) Kooskõlastatult ametiasutusega ja kohalikest vajadustest lähtuvalt võib lasteaed osutada tasulisi teenuseid (laste õhtune hoid, lastevanemate koolitus jne). Teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (6) Lasteaias võib tööle rakendada erisuunitlusega rühmi vastavalt vanemate soovile (kunst, muusika jne) ning lastevanemate poolt tasustatavaid ringe lasteaialastele ja koolieelses eas olevatele kodustele lastele ning algkooli lastele.

  (7) Vastavalt vajadusele võivad lasteaias suvekuudel osavõtjate kulul töötada laagri- ja mängurühmad lastele ning suvekursused täiskasvanutele.

§ 3.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mille on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel välja töötanud lasteaia pedagoogiline nõukogu. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (2) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille kinnitab direktor.

  (3) Lasteaial on oma kodukord, mille koostab direktor ja kinnitab hoolekogu.

  (4) Lasteaed teeb koostööd lastevanematega, kutsudes vähemalt kord aastas kokku lastevanemate üldkoosoleku.

  (5) Laste ealisi, soolisi ja individuaalseid vajadusi ning iseärasusi arvestades ja lähtudes lasteaia õppekavast koostab iga rühm oma õppe- ja päevakava.

  (6) Lasteaia õpetajal on õigus valida alternatiivmetoodikate vahel pedagoogilise nõukogu loal.

  (7) Õppe- ja kasvatustööd juhib ja koordineerib pedagoogiline nõukogu, mille koosseisu kuuluvad lasteaia pedagoogid.

  (8) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteaed koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (9) Lasteaia õppe- kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord on sätestatud haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

  (10) Lasteaed korraldab või vahendab koolitusi pedagoogidele ja lapsevanematele.

§ 4.   Lapsed ja vanemad

  (1) Lapsel on lasteasutuses õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Lapsevanemal on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) osaleda lasteaia üldkoosolekutel ning olla valitud lasteaia hoolekogu liikmeks
  6) pöörduda vaidluste lahendamiseks ja oma õiguste kaitseks ettepanekutega lasteaia direktori, pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse, riikliku järelevalve teostaja või muu seaduses sätestatud pädeva institutsiooni poole.

  (3) Lapsevanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lapse tervise kaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) täitma lasteaia ja lapsevanema vahelise lepingu tingimusi ja kodukorra nõudeid;
  4) tasuma tähtaegselt lapse toidukulu ja lapsevanema osaluse kuludes;
  5) informeerima lasteaeda lapse puudumisest või lasteaia nimekirjast lahkumisest;
  6) tegema lasteaiaga koostööd lapse arengu soodustamiseks.

§ 5.   Personal

  (1) Lasteaia personaliks on pedagoogid, lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad. Lasteaia personali miinimumkoosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister, millest lähtuvalt määrab lasteaia personali koosseisu lasteaia direktor.

  (2) Töölepingud lasteaia personaliga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles lasteaia direktor vastavuses kehtiva tööseadusandlusega.

  (3) Õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab lasteaia hoolekogu direktori ettepanekul.

  (4) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine, mille tingimused ja kord on sätestatud haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

  (5) Lasteaia personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Lasteaia töötajate õigused ja kohustused:
  1) lasteaia töötajate tööülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus on määratud töölepingute, ametijuhendite, töökorralduse reeglitega ning muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  2) pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias;
  3) pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) lasteaia majandamist tagavate töötajate ning õpetajaid abistavate töötajate ülesandeks on tagada lasteaia häireteta töö, heaperemehelik majandamine, lasteaia vara korrasolek ning majanduslik teenindamine;
  5) lasteaia personal on kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd lasteheaoluspetsialisti või teiste lapsega töötavate isikutega. Lapse abivajaduse ilmnemisel või selle kohta teate saamisel peab lapsega töötav isik viivitamata teavitama sellest last kasvatavat isikut. Abivajav on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

§ 6.   Direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor.

  (2) Direktor on lasteaia seaduslik esindaja. Direktor tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhtimise koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Direktori kinnitab ja vabastab ametist vallavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem.

  (4) Lasteaia direktor:
  1) juhib lasteaia tegevust koosõlas seadustega jm õigusaktidega ning käesoleva põhimäärusega;
  2) vastutab lasteaia tegevuse eest (s.h töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse eest);
  3) esindab lasteaeda suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) määrab kindlaks töötajate töökohustused, kinnitab ametijuhendid ja töökorra;
  5) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks lasteaia eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  6) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt volikogu poolt kehtestatud vallavara eeskirjale;
  7) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid, sh töölepinguid;
  8) annab lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  9) koostab lasteaia eelarve projekti ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  10) koostab koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava projekti ja vastutab arengukava täitmise eest;
  11) vastutab lasteaia nõuetekohase teabehalduse korraldamise eest;

  (5) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori poolt määratud isik. Juhul, kui direktoril ei ole võimalik asendajat määrata, otsustab asendaja määramise vallavanem.

§ 7.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestvus:
  1) hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja;
  2) lasteaia õpetajate esindaja valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel;
  3) rühma vanemate esindaja valitakse hääletamise teel lihthäälteenamuse alusel. Lasteaia erinevate rühmade vanemaid ei või esindada üks ja sama isik;
  4) vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu vallavalitsuse esindaja.
  5) hoolekogu moodustab ja koosseisu kinnitab vallavalitsus üheks õppeaastaks. Hoolekogu volitused kestavad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Hoolekogu töökord:
  1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe;
  2) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogu koosolekud protokollitakse;
  3) Hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Hoolekogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamuse teel.

  (4) Hoolekogu pädevus on sätestatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lg 3.

§ 8.   Lasteaia vara ja finantseerimine

  (1) Lasteaia kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavalitsuse või teiste isikute ja asutuste poolt lasteaiale sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt vallavolikogu kehtestatud vallavara eeskirjale.

  (3) Lasteaial on Vinni valla eelarves iseseisev alaeelarve.

  (4) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu.

§ 9.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostatakse haldusjärelevalvet haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse ning valla vara kasutamise sihipärasuse üle teostab vallavalitsus ja volikogu alatine revisjonikomisjon.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 10.   Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamisel lähtutakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 ja § 34.

§ 11.   Põhimääruse muutmise kord

  Põhimääruse muutmine toimub volikogu kehtestatud korras. Põhimääruse muudatused kehtestab vallavolikogu.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub 01.07.2020

  (2) Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavolikogu 26.11.2015 määrus nr 21 „ Pajusti Lasteaia Tõrutõnn põhimääruse kinnitamine“.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json