Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Valga Sport põhimäärus

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 23

Valga Sport põhimäärus

Vastu võetud 28.02.2020 nr 101

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus ja asukoht

  (1) Asutuse nimetus on Valga Sport (edaspidi spordikeskus).

  (2) Spordikeskus on Valga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Spordikeskuse postiaadress on J. Kuperjanovi tänav 36, Valga vald, Valga linn, sihtnumber 68207.

§ 2.   Haldusala

  (1) Spordikeskuse tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsus.

  (2) Spordikeskus lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, Valga Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, Eesti Vabariigi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 3.   Sümboolika

  (1) Spordikeskusel on oma koduleht, pitsat ja sümboolika.

  (2) Spordikeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab spordikeskuse juhataja kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk Tegevus ja ülesanded 

§ 4.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Spordikeskuse tegevuse eesmärk on spordirajatiste haldamine ja arendamine eesmärgiga tagada aastaringselt igas vanuses Valga valla elanikele ja külalistele võimalused kehalise ja vaimse vormi saavutamiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, sportlikuks eneseteostuseks ning vaatemängulise spordielamuse saavutamiseks.

  (2) Seatud eesmärkide saavutamiseks täidab spordikeskus järgmisi ülesanded:
  1) valitseb ja arendab tema bilansis olevat või tema kasutusse antud vara;
  2) korraldab terviseliikumise- ja aktiivse puhkuse teenust, spordi-, meelelahutus- ja heategevusüritusi ning osutab nende korraldamisega seotud teenuseid;
  3) kogub ja edastab Valga valla elanikkonnale informatsiooni Valga spordibaaside kasutamise ja spordisündmuste toimumise kohta.

  (3) Spordikeskusel on õigustegelda:
  1) sporditöö kvaliteedi tõstmiseks ja tegevuse laiendamiseks projektitööga;
  2) põhimäärusest tulenevate eesmärkide täitmiseks, sporditöö kvaliteedi tõstmiseks ja selle laiendamiseks kaubandustegevusega.

3. peatükk Juhtimine 

§ 5.   Juhtimine

  (1) Spordikeskuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus ja kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud isik.

  (2) Juhatajale määrab töötasu, lisatasud, preemiad ja ühekordsed toetused vallavanem.

  (3) Juhataja ülesanne on tagada spordikeskusele pandud ülesannete ja kohustuste õiguspärane ning otstarbekas täitmine.

  (4) Spordikeskuse juhataja:
  1) tagab spordikeskuse põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust spordikeskuse arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) on spordikeskuse seaduslik esindaja, korraldab spordikeskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  3) tagab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;
  4) valitseb spordikeskuse vara õigusaktidega kehtestatud korras;
  5) töötab välja ja kinnitab spordikeskuse töökorralduse reeglid, töökaitsealased juhendid ja hädaolukorra plaani;
  6) kinnitab spordikeskuse tegevusplaanid, töötasustamise süsteemi ja palgad;
  7) kinnitab töötajate ametijuhendid;
  8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud spordikeskuse töötajatega;
  9) esitab eelarve projekti vallavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;
  10) täidab töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevaid nõudeid;
  11) annab spordikeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja teeb korraldusi spordikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks.

  (5) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 6.   Töötajad

  (1) Spordikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (2) Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega, töökorralduse reeglitega, töötajate ametijuhendite, töölepingute ning teiste töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab juhataja.

  (4) Töötajatel on õigus esitada juhatajale ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 7.   Eelarve ja raamatupidamine

  (1) Spordikeskusel on oma eelarve, mis on vallaeelarve üheks osaks ja milles kajastatakse kõik tulud ja kulud.

  (2) Spordikeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsuse rahandusteenistus vastavalt vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjadele.

§ 8.   Vara

  (1) Spordikeskuse kasutuses oleva vara moodustab tema bilansis olev vara, mis on temale vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliselt valitsemiseks antud (maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara).

  (2) Spordikeskus valitseb valla vara õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 9.   Kulud ja tulud

  (1) Spordikeskuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

  (2) Spordikeskuse tuludeks on:
  1) eraldised vallaeelarvest;
  2) laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  3) põhitegevusega seotud tasulised teenused;
  4) annetused füüsiliselt ja juriidilistelt isikutelt;
  5) muud seadusega lubatud laekumised.

  (3) Spordikeskus võib osutada tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 10.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Spordikeskusele pandud ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Järelevalvet spordikeskuse ja selle juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadel.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 11.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Spordikeskuse tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsusel.

  (2) Spordikeskuse tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud juhtudel.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Valga Linnavolikogu 2. septembri 2016 määrus nr 53 „Valga Sport põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres IIllak
Aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json