Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 25

Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2020 nr 93

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võhma Vaba Aja Keskus (edaspidi keskus) on Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse juriidiline aadress on Kauba tn 1, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandi maakond.

  (3) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Põhja-Sakala valla (edaspidi vald) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Keskuse tegevust koordineerib vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist.

§ 2.   Keskuse sümboolika

  (1) Keskus võib kasutada valla sümboolikat või luua oma nimetusega sümboolika.

  (2) Keskuse oma sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab keskuse juhataja (edaspidi juhataja) käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

2. peatükk KESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 3.   Keskuse tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Keskuse tegevuse eesmärk on luua elanikele vaba aja veetmise võimalusi, koordineerida kultuuri- ja huvitegevust, rahuldada elanike kultuuri-, isetegevus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi, säilitada ja arendada rahvakultuuri, korraldada autorite loomingu avalikke esitusi ning kontserte, etendusi ja näitusi.

  (2) Keskus korraldab ülesannete täitmiseks ise või tellib kultuuriüritusi ning loob isikute huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest lähtuvalt võimaluse huviringide tegutsemiseks.

  (3) Huviringide tegevuse lepib juhataja kokku huviringide juhendajatega igaks hooajaks. Huviringi juhendajaga sõlmitakse leping.

  (4) Keskus võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid ning müüa meeneid. Tasulised teenused ja teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 4.   Keskuse ülesanded

  (1) Keskuse ülesanded on:
  1) rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ja edendamine;
  2) elanike erinevatele vanusegruppidele suunatud aktiivse kultuuri- ja seltsielu, sündmuste ning võimalikult mitmekesise huvitegevuse järjepidev korraldamine (s.h huviringid);
  3) professionaalse ja isetegevusliku kunsti ja kultuuri (seal hulgas filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti) eksponeerimine ja vahendamine avalikkusele;
  4) valla, maakondlike ja vabariiklike sündmuste korraldamisele kaasaaitamine;
  5) piirkonnas asuvate kultuuri- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja ühendustega koostöö tegemine;
  6) mitmekülgse õppe ja enesetäiendamise võimaluse pakkumine;
  7) keskuses toimuvatest sündmustest ja tegevustest erinevate kanalite (plakatite, veebilehtede, meedia jne) kaudu kajastamine ja avalikkuse informeerimine;
  8) erinevate kultuuriühenduste koostöös osalemine;
  9) kultuurisidemete loomine ja arendamine;
  10) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

  (2) Järjepidevaks funktsioneerimiseks tagab keskus oma haldusalasse jäävate ruumide, territooriumi, vahendite ja rajatiste hoolduse ja korrashoiu ning selleks vajaliku varustatuse, leides võimalusi uuendusteks ja täiendusteks.

  (3) Ülesannete täitmiseks võib juhataja tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid.

3. peatükk KESKUSE JUHTIMINE 

§ 5.   Keskuse juhtimise korraldus

  (1) Keskuse tööd juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korra alusel.

  (3) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 6.   Juhataja

  Juhataja:
  1) esindab keskust ja tegutseb keskuse nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  2) tagab keskuse põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust keskuse üldseisundi, rahaliste vahendite ja keskuse kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;
  3) tagab keskuse tulemusliku ja häireteta töö;
  4) algatab või osaleb keskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja keskuse põhimääruse eelnõu koostamisel, täiendamisel või muutmisel ning esitab need vastuvõtmiseks, kinnitamiseks või kehtestamiseks vallavalitsusele ja vallavolikogule;
  5) koostab keskuse eelarve eelnõu ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest, esitab vajadusel muudatusettepanekuid vallavalitsusele eelarve muutmiseks ning juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest keskuse majandus- ja finantstegevust;
  6) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid keskuse töötajatega, kinnitab käskkirjaga ametijuhendid ning kohaldab ergutusi ja hoiatusi;
  7) sõlmib keskuse töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid, annab välja käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  8) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu- ja tööohutus nõuete täitmise;
  9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid keskuse töö paremaks korraldamiseks;
  11) otsib eelarvevälise rahastamise taotlemise võimalusi ürituste korraldamiseks või vahendite (inventari) soetamiseks sihtprogrammidest, fondidest jne;
  12) täidab muid keskuse tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

§ 7.   Keskuse töötajad

  (1) Keskuse töötajateks on loomingulised, tehnilised ja teised töötajad.

  (2) Keskuse töötajate koosseisu ja palgaastmed kinnitab juhataja käskkirjaga kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

4. peatükk VARA, VAHENDID JA FINANTSEERIMINE 

§ 8.   Keskuse vara

  (1) Keskuse vara on talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud korras.

  (3) Keskus tagab oma vara ja talle teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt valdusesse ja kasutusesse antud vara sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

§ 9.   Keskuse rahalised vahendid ja finantseerimine

  (1) Keskusel on oma eelarve valla eelarves, mille kinnitab vallavolikogu ja täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Keskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Keskust finantseeritakse valla eelarvest, riigieelarvest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, toetustest, annetustest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

5. peatükk ARUANDLUS, JÄRELEVALVE 

§ 10.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Järelevalvet keskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Keskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 11.   Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab ning tema põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kinnitab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Vallavalitsus teavitab keskuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest vastavaid asutusi ja keskuse töötajaid õigusaktides sätestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Võhma Linnavolikogu 19.02.2014 määruse nr 2 „Võhma linnavalitsuse hallatava asutuse Võhma Kultuurikeskuse tegevuse ümberkorraldamine Võhma Vaba Aja Keskuseks ja Võhma Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine“ § 2 ja sellega kehtestatud määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json