Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise kord

Vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 34

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 28.06.2018 nr 25
RT IV, 10.07.2018, 4
jõustumine 13.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2020RT IV, 06.03.2020, 1109.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) reguleerib Järva valla (edaspidi vald) omanduses oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemist.

  (2) Korras sätestatut ei kohaldata vallavara suhtes, mille valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks on Eesti Vabariigi või Järva valla õigusaktidega kehtestatud muu kord.

  (3) Korras sätestamata juhtudel otsustab vallavaraga toimingute tegemise Järva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Vallavara mõiste

  (1) Vallavara on vallale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

  (2) Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadav tulu kuulub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või lepingutest ei tulene teisiti.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 3.   Vallavara valitsemine ja kasutamine

  (1) Vallavara valitsemine on valitseja õigus ja kohustus valla nimel ja oma pädevuse piirides korraldada vallavara valdamist, käsutamist ja kasutamist.

  (2) Vallavara valitsejad on:
  1) Järva Vallavalitsus ametiasutusena (edaspidi ametiasutus);
  2) ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi asutus);
  3) eraõiguslik juriidiline isik.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (3) Vallavara kasutajaks võib olla kolmas isik.

  (4) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende valitsemisel olevat või kasutusse antud vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

  (5) Vallavara valitseja korraldab tema valitsemisel oleva vallavara asutusesisest kasutamist ja määrab vallavara eest varaliselt vastutavad isikud. Kui vallavara eest varaliselt vastutavat isikut ei ole määratud, siis on selle vallavara eest varaliselt vastutav asutuse juht.

  (6) Vallavara majandamisega seotud kommunaalteenuste osutamise lepingud (elektri-, sooja-, veevarustus-, valve-, prügiveo, puhastus-, tehnosüsteemide hoolduslepingud jms) sõlmib vallavanem või tema volitatud isik, kui korrast, Järva Vallavolikogu (edaspidi volikogu) või vallavalitsuse õigusaktidest või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

  (7) Vallavanem võib valla nimel volikogu nõusolekuta sõlmida eelarveaastat ületavaid lepinguid aastase maksumusega kuni riigihangete seaduses toodud siseriikliku piirmäärani järgmiselt:
  1) teenuste osutamise lepingud vallavara majandamiseks;
  2) kestvuslepingud infotehnoloogia valdkonnas;
  3) lepingud muude kohalikule omavalitsusele seadusega pandud kohustuste, mis ei ole seotud eelarveaastaga, täitmiseks.

§ 4.   Vallavara üleandmine ja jaotus

  (1) Vallavara üleandmise ja jaotuse valitsejate vahel otsustab üldjuhul vallavalitsus.

  (2) Vallavara, mis ei ole kinnisvara ning mille soetusmaksumus on alla 5000 euro, antakse ühelt valitsejalt teisele üle vastavate valitsejate kokkuleppel.

  (3) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel.

  (4) Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja, vallavara koosseisu, bilansilise väärtuse ning üleandmise õigusliku aluse kohta.

  (5) Üleandmise-vastuvõtmise akt säilitatakse valla dokumendihaldussüsteemis Delta. Aktile lisatakse üleantava vallavaraga seotud dokumentatsioon.

§ 5.   Vallavara arvestus

  (1) Vallavara registrit peab ametiasutus raamatupidamise seaduse ja rahandusministri poolt kehtestatud ning ametiasutuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras.

  (2) Vallavara arvestuse pidamise kohustus lasub vallavara valitsejal. Asutus esitab regulaarselt ametiasutusele nõutavad andmed tema valitsemisel oleva vallavara kohta.

  (3) Vallavara valitseja vastutab andmete õigsuse eest. Ametiasutusel on õigus kontrollida asutuse andmete õigsust.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA RAHALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 6.   Vallavara omandamine

  (1) Vallavara omandatakse avalikuks otstarbeks, kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks või tulu saamiseks.

  (2) Vallavara omandamisel peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt, peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise ning järgima riigihangete seaduses sätestatut.

  (3) Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise otsustab:
  1) vallavara valitseja jooksva aasta eelarves ettenähtud vahendite piires seadusega pandud ülesannete täitmiseks või volikogu poolt antud ülesannete täitmiseks vajalike asjade ostmiseks või teenuste ja ehitustööde tellimiseks;
  2) volikogu, kui omandatakse kinnisvara või kui vara soetamisega võetakse vallale varalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves või eelarvestrateegias.

  (4) Vallale seadusega pandud ülesannete täitmiseks või volikogu poolt antud ülesannete täitmiseks vajalike asjade ostmisel või teenuste ja ehitustööde tellimiseks korraldatavatel riigihangetel tuleb järgida Järva valla hankekorda ja riigihangete seadust.

  (5) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub asutuse pädevusse, sõlmib lepingu asutuse juht.

§ 7.   Ostueesõiguse kasutamine

  (1) Kui ostueesõiguse kasutamisel võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves, otsustab ostueesõiguse kasutamise volikogu.

  (2) Ostueesõiguse kasutamise käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata juhtudel või ostueesõigusest loobumise otsustab vallavalitsus.

§ 8.   Pärandi ja kingi vastuvõtmine

  (1) Pärandi või kingi vastuvõtmise ning leiu omandamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Volikogu otsustab pärandi või kingi vastuvõtmise, kui pärandi või kingiga kaasnevad varalised õigused on väiksemad, kui sellega kaasnevad kohustused või kui pärandi või kingi vastuvõtmisega kaasnevad väljaminekud tulevastel eelarveaastatel.

  (3) Seadusjärgse pärimise korral korraldab pärimisega seotud toimingud ametiasutus.

§ 9.   Peremehetu ehitise hõivamine

  Peremehetu ehitise hõivamise ja ehitise peremehetuse tuvastamise otsustab volikogu.

§ 10.   Piiratud asjaõiguse omandamine

  Valla kasuks teise isiku kinnisasjale piiratud asjaõiguse omandamise otsustab vallavalitsus, kui asjaõiguse tasu aastas on kuni 500 eurot. Kui aastane tasu ületab 500 eurot, otsustab piiratud asjaõiguse omandamise volikogu.

§ 11.   Laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab volikogu.

  (2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab ametiasutus.

  (3) Muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmise otsustab:
  1) volikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves või eelarvestrateegias;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (4) Laenulepingu või muu rahaliselt hinnatavat kohustust sisaldava lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

4. peatükk VALLAVARA KASUTAMINE 

§ 12.   Vallavara kasutamise põhimõtted

  (1) Vallavara kasutamine on vallavara kasulike omaduste tarbimine, samuti valla kasuks seatud servituutide ja reaalkoormatiste teostamine.

  (2) Vallavara kasutatakse:
  1) avalikuks otstarbeks;
  2) valitsemise otstarbeks;
  3) tulu saamiseks.

§ 13.   Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara

  (1) Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara on vara, mis oma ühiskondliku olemuse tõttu on kasutatav igaühe poolt (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, supluskohad jne).

  (2) Volikogu või tema ülesandel vallavalitsus võib kinnitada avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutuseeskirjad, seada selle kasutamise piiranguid, muuta kasutamise eesmärki või kehtestada tasu selle kasutamise eest.

  (3) Ametiasutus tagab avalikul otstarbel kasutatava vallavara kohta sätestatud kasutamise tingimuste ja piirangute avalikustamise.

§ 14.   Valitsemiseks kasutatav vallavara

  (1) Valitsemise otstarbel kasutatakse vallavara, mis on vajalik volikogule, vallavalitsusele, ametiasutusele ning asutusele nende põhimäärustest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (2) Vallavara valitsemise otstarbel kasutamise vajaduse lõppemisel teatab vallavara valdaja sellest vallavalitsusele kirjalikult. Vara edasise kasutuse otsustab vallavalitsus.

§ 15.   Tulu saamiseks kasutatav vallavara

  (1) Vallavara, mida ei kasutata avalikul ega valitsemise otstarbel ja mida ei ole otsustatud võõrandada, võib anda kasutusse tulu saamise eesmärgil.

  (2) Tulu saamiseks võib vallavara anda kasutusvaldusesse, rendile või üürile.

5. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 16.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kolmandatele isikutele kasutusse:
  1) tasu eest enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras;
  2) tasuta eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras;
  3) tasu eest või tasuta ühekordseks või korduvaks lühiajaliseks kasutamiseks otsustuskorras.

  (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavara valitseja, kui kasutusse antakse väheväärtuslikku inventari või vastava vallavara valitseja kasutuses olevaid ruume või põhivara kasutamiseks väljaspool ametlikku tööaega, ühekordsete ürituste korraldamiseks, kuid mitte kauemaks kui 48 tunniks.

  (3) Vallavara kasutusse andmise otsustab volikogu, kui:
  1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle viie aasta;
  2) vallavara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega.

  (4) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus:
  1) kui üürilepingu esemeks on elu- või mitteeluruum;
  2) käesolevas paragrahvis nimetamata juhtudel.

  (5) Eluruumide üüri piirmäärad kehtestab volikogu.

  (6) Vallavara üüri- või renditasu suuruse kinnitab vallavalitsus, kes peab tasu määramisel arvestama samas piirkonnas, samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatava vara tasumäärasid. Isikutele, kellel on õigus saada vallalt eluruumi tagamise teenust, võib rakendada madalamat üüritasu.

  (7) Vallavara tasu eest lühiajalisse kasutusse andmise tasude hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (8) Vallavara võib tasuta või alla turuhinna kasutusse anda ainult lähtudes avalikest huvidest. Vallavara kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

  (9) Vallavara antakse kasutusse tähtaega määramata seaduses ettenähtud juhul või kui on tõenäoline, et vallavara on vallale vajalik muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta võimalus leping omal äranägemisel lõpetada.

  (10) Vallavara kasutusse andmise otsustaja määrab:
  1) vara kasutusse andmise viisi;
  2) kasutusse andmise tähtaja;
  3) alghinna või vara kasutamise tasu suuruse;
  4) vara kasutamise (kasutuslepingu) tingimused;
  5) osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
  6) vara tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusse andmise põhjenduse;
  7) muud vajaliku tingimused.

  (11) Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub asutuse pädevusse, sõlmib vallavara kasutusse andmise lepingu asutuse juht.

  (12) Vallavara kasutusse andmise tingimused, mis ei tulene käesolevast korrast või muudest valla õigusaktidest, määrab vallavara kasutusse andmise otsuses kindlaks vallavara kasutusse andmise otsustaja.

  (13) Vallavara kasutamisest saadav tulu laekub valla eelarvesse.

§ 17.   Vallavara kasutusleping

  (1) Vallavalitsus võib kinnitada kasutuslepingute tüüpvormid.

  (2) Kasutusele antava vara üleandmine kasutajale ning vara tagastamine fikseeritakse kahepoolse vara üleandmis-vastuvõtuaktiga, milles fikseeritakse andmed vara koosseisu ja seisukorra kohta. Aktile lisatakse fotod.

  (3) Vallavara valitseja kontrollib kasutusse andmise lepingu täitmist ja on kohustatud võtma tarvitusele kõik seaduslikud meetmed vältimaks vallale kahju tekitamist.

§ 18.   Kasutusse antud vallavarale tehtud kulutused

  (1) Vallavara kasutaja võib kasutusse andmise lepingu alusel kasutatavale vallavarale teha parendusi või muudatusi ainult vallavalitsuse eelneval kirjalikul nõusolekul.

  (2) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab vallavalitsus enne vastavate töödega alustamist, näidates ära, millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning näidates vajadusel tehtavate parenduste tasaarvelduse perioodi.

2. jagu Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras 

§ 19.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
  1) mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  2) valla osalusega äriühingutele;
  3) kolmandatele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
  4) ühekordseks või korduvaks lühiajaliseks kasutamiseks;
  5) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud;
  6) kui antakse üürile eluruum või mitteeluruum;
  7) isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara kasutuslepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist;
  8) kui enampakkumise korraldamine ei ole majanduslikult tulutoov ja mõistlik;
  9) muudel juhtudel volikogu otsusel.

§ 20.   Munitsipaalmaadel asuvate aiamaade kasutamisse andmine

  (1) Munitsipaalmaal asuvaid aiamaid (edaspidi aiamaa) antakse kasutusse tasu eest otsustuskorras.

  (2) Aiamaa kasutusse andmise otsustab ametiasutus.

  (3) Aiamaa renditasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Aiamaa antakse kasutusse üldjuhul tähtajatult.

  (5) Aiamaa kasutusse andmise lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

§ 21.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras tasuta või tavalisest väiksema tasu eest

  (1) Vallavara võib lähtudes avalikust huvist anda kasutusse tasuta või tavalisest väiksema tasu eest.

  (2) Vallavara kasutusse andja peab lõikes 1 nimetatud avalikku huvi põhjendama.

§ 22.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras pideva avaliku teavitamisega

  (1) Kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud rohkem kui korra, siis võib vallavalitsus vallavara kasutusse andmise kuulutuse avaldada alaliselt avalikus interneti portaalis ja valla veebilehel, st pideva avaliku teavitamisega.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul on vallavara kasutusse andmise tingimused samad, mis algses kasutusse andmise otsuses. Kasutusse andmise konkreetsele isikule kinnitab vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

3. jagu Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras 

§ 23.   Vallavara enampakkumise korras kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kasutusse avaliku enampakkumise korras, kui ei ole alust anda vallavara kasutusse otsustuskorras ega eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (2) Enampakkumine käesoleva korra tähenduses on vallavara kasutusse andmise viis, kus vara kasutamise leping sõlmitakse isikuga, kes nõustub kehtestatud lisatingimustega ja on pakkunud kõige kõrgema kasutustasu.

  (3) Enampakkumise viisid on suuline enampakkumine ja kirjalik enampakkumine.

  (4) Enampakkumise korraldab vallavalitsus.

§ 24.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus määrab vallavalitsus:
  1) enampakkumise viisi ja muud enampakkumise läbiviimisega seotud tingimused;
  2) vähemalt 3-liikmelise enampakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe;
  3) vajadusel muud tingimused.

  (2) Enampakkumise läbiviimise teade avaldatakse valla veebilehel. Teate võib avaldada ka interneti portaalis. Teade avaldatakse vähemalt 14 päeva enne enampakkumise läbiviimist. Teistkordsel enampakkumisel võib teate avaldamise tähtaeg olla lühem. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) enampakkumise korraldaja;
  2) andmed kasutusse antava vara kohta (nimetus, asukoht ja kasutusotstarve);
  3) enampakkumise läbiviimise aeg ja koht;
  4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik); kirjaliku pakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg, koht ja e-posti aadress; pakkumisele märgitav märgusõna ning pakkumiste avamise aeg ja koht;
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  5) üüri või rendi alghind;
  6) osavõtutasu ja tagatisraha ning nende tasumise tähtaeg ja viis;
  7) enampakkumise ja kasutuslepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole ära näidatud kuulutuses.

§ 25.   Alghind, osavõtutasu ja tagatisraha

  (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks:
  1) vara senisest kasutamisest saadud tulu;
  2) samalaadse vara kasutamise eest saadud tulu;
  3) muud asjaolud, mida alghinna määraja peab oluliseks.

  (2) Alghinda ei pea määrama, kui kasutusse antava vara suhtes on enampakkumine eelnevalt juba toimunud ning alghinna määramise korral võib põhjendatult eeldada enampakkumise nurjumist.

  (3) Alghinna, osavõtutasu ja tagatisraha määrab vallavara kasutusse andmise otsustaja. Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise kulude katteks ja see ei kuulu tagastamisele.

  (4) Tagatisraha suurus on üldjuhul 10% alghinnast. Kui alghind on väiksem kui 10 eurot või alghinda ei määrata, otsustab tagatisraha ära jätmise või selle suuruse vallavara kasutusse andmise otsustaja.

§ 26.   Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

  (1) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kelle osavõtt enampakkumisest ei ole tulenevalt seadustest ning käesolevast korrast keelatud.

  (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isikud, kes on maksuvõlglased riiklike maksude osas, isikud, kellel on valla ees lepingute rikkumisest tulenevad rahalised kohustused ja muud isikud, kelle vara kasutusse andmise otsustaja välistab vara kasutusse andmise otsuses.

§ 27.   Suulise enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Enampakkumise läbiviimise komisjoni esimees, kuulutades suulise enampakkumise määratud ajal ja kohas avatuks, tutvustab komisjoni liikmeid ja enampakkumise läbiviijat, teeb enampakkumise ruumis kohalviibijatele ettepaneku registreerida end pakkujatena. Pakkujate nimed ning elu- või asukohad protokollitakse. Pakkujad või neid esindavad isikud esitavad isikut tõendava dokumendi, pakkuja esindajal tuleb lisaks esitada volitusi tõendav dokument.

  (2) Enne enampakkumise alustamist annavad kõik pakkujatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise ja kasutuslepingute tingimustest, ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud osavõtumaksu ja tagatisraha. Isikuid, kes ei nõustu andma käesolevas lõikes ettenähtud allkirja või ei esita tõendeid osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta, enampakkumisest osa võtta ei lubata.

  (3) Kui pakkuja on täitnud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 talle esitatud nõuded, väljastatakse talle registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ning kuulutab välja enampakkumise alghinna ja pakkujad.

  (4) Kui enampakkumisele ei registreerita ühtegi pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, fikseerib enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks tunnistamise.

  (5) Pärast lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud toimingute tegemist ning enampakkumise läbiviija vastavat korraldust (esimest haamrilööki) alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Kui enampakkumisel on määratud alghind, alustatakse pakkumistega alghinnast. Kui enampakkumine toimub alghinda määramata, alustatakse pakkumist hinnast, mida esimesena pakutakse. Osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt vastava loa. Enampakkumise sammu suuruse kehtestab ja avalikustab enne pakkumiste alustamist enampakkumise läbiviija. Pakkumise kuulutab enampakkumise läbiviija haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud kasutustasu kolmekordset teatamist.

  (6) Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohal viibinud komisjoni liikmed.

  (7) Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi vallavalitsusele kolme tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

  (8) Pakkuja, kelle pakkumine on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist kehtestatud korras. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele ning talle ei tagastata tagatisraha. Sellise keeldumise korral võib enampakkumise läbiviija teha osavõtjatele teatavaks, et vara antakse kasutusse pakkujale, kes on teinud suuruselt järgmise pakkumise. Kui ka teine pakkuja keeldub allkirja andmast, kaotab ta õiguse tagasi saada tagatisraha ning enampakkumine tunnistatakse nurjunuks.

  (9) Pakkujatele, kellele ei laiene käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatu, tagastatakse tagatisraha kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist. Osavõtumaksu osavõtjatele ei tagastata.

§ 28.   Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Kirjaliku enampakkumise korral tuleb pakkumine esitada enampakkumise teates märgitud tähtajaks märgusõna kandvas kinnises ümbrikus teates märgitud kohta või saata digitaalselt allkirjastatult teates märgitud e-posti aadressile.

  (2) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumise esitaja allkiri;
  6) esindaja volitusi tõendav dokument.

  (3) Pakkumised avatakse nende laekumise järjekorras ning kontrollitakse nende vastavust esitatud nõuetele. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nõuetele, enampakkumises ei osale.

  (4) Ühe pakkuja esitatud mitme pakkumise puhul võetakse arvesse neist kõrgeima summaga pakkumine.

  (5) Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on esitanud võrdse summaga pakkumise, mis on parim pakkumine, korraldatakse nende vahel pakkumiste avamisest viie tööpäeva jooksul täiendav kirjalik enampakkumise voor.

  (6) Enampakkumise komisjon koostab enampakkumise protokolli, kuhu kantakse pakkumiste avamise aeg ja koht, pakkujate nimed ja pakkumiste summad, nõuetele vastavad ja mittevastavad pakkumised ning parim pakkuja. Protokoll koostatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pakkumiste avamisest arvates. Protokolli allkirjastavad kõik pakkumiste avamisel osalenud komisjoni liikmed.

  (7) Kui enampakkumise teates märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või kui ükski pakkumine ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada enampakkumine nurjunuks.

  (8) Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel, tutvuda pakkumiste avamise protokolliga ning esitada kaebusi või proteste enampakkumise läbiviimise kohta käesoleva korra § 27 lõikes 7 sätestatud korras.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 29.   Kirjaliku enampakkumise korraldamine elektroonilise oksjonina

  (1) Kirjaliku enampakkumise võib läbi viia elektroonilise oksjonina selleks ette nähtud interneti portaali kaudu.

  (2) Kirjaliku enampakkumise korraldamisel elektroonilise oksjonina viib vallavalitsus enampakkumise läbi konkreetse interneti portaali kasutustingimustel, lähtudes käesolevas korras sätestatust ulatuses, mis ei ole vastuolus elektroonilise oksjoni mõttega ja oksjoni läbiviimiseks kasutatava interneti portaali kasutustingimustega.

  (3) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib vallavalitsus jätta enampakkumise läbiviimise komisjoni määramata. Kui komisjoni ei ole määratud, täidab korraga määratud komisjoni ülesandeid vallavalitsuse poolt selleks volitatud isik.

  (4) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib vallavalitsus anda kokkuleppega enampakkumise protokolli koostamise kohustuse üle kolmandale isikule.

§ 30.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab või jätab kinnitamata vallavalitsus hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise protokolli koostamise päevast.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (2) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks.

  (3) Enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, kui:
  1) enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti käesolevat korda;
  2) enampakkumisel ei osalenud nõutud arv osalejaid;
  3) osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku;
  4) enampakkumise võitjaks osutub isik, kelle osavõtt enampakkumisest vastavalt käesoleva korra §-le 26 ei ole lubatud ning suuruselt teise pakkumise teinud isik ei ole enam huvitatud lepingu sõlmimisest või vallavalitsus ei soovi sellist ettepanekut teha;
  5) esinevad muud käesolevas määruses nimetatud enampakkumise nurjumise alused.

  (4) Vallavalitsus vormistab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise korraldusega, tuues ära kinnitamata jätmise põhjused, ning teeb enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise teatavaks kõigile enampakkumises osalenud isikutele.

  (5) Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise, tagatisraha ei tagastata.

  (6) Enampakkumise nurjumisel vallavalitsuse või enampakkumise läbiviija süül tagastatakse enampakkujale tema poolt tasutud tagatisraha ja osavõtutasu täies ulatuses.

  (7) Enampakkumise võitjale saadetakse teade enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta koos teatega lepingu sõlmimise tähtaja kohta tähitud postiga, väljastatakse allkirja vastu või edastatakse elektrooniliselt e-postiga. Elektroonilise edastamise korral loetakse teade kättesaaduks pärast võitja poolt vastava kinnituse tagasisaatmist või hiljemalt pärast kahe tööpäeva möödumist otsuse saatmisest.

  (8) Kui enampakkumise võitja sõlmib lepingu, siis muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks. Teistele enampakkumises osalenutele tagastatakse tagatisraha enampakkumise tingimustes ettenähtud viisil ja korras.

  (9) Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima lepingu talle enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta saadetud teates märgitud tähtaja jooksul. Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

4. jagu Kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 31.   Vallavara eelläbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajaliselt teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  3) vallavara kasutusse andja poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise korraldab vallavalitsus.

§ 32.   Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise käigus määrab vallavalitsus vähemalt kolmeliikmelise eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimisest annab vallavalitsus teada vastava teate kaudu vastavalt § 24 lõikes 2 sätestatule, arvestades erisusena, et eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks käesoleva korra § 24 lõikes 2 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused.

  (3) Alghinna, tagatisraha ning osalustasu osas lähtutakse korra §-s 25 sätestatust.

§ 33.   Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise osavõtvate isikute ringi määramisel lähtutakse korra § 26 arvestades, et eelläbirääkimistega pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii tasu kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

  (2) Pakkumised tuleb esitada eelläbirääkimistega pakkumise teates märgitud tähtajaks märgusõna kandvas kinnises ümbrikus teates märgitud kohta või saata digitaalselt allkirjastatult teates märgitud e-posti aadressile.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (3) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumine lisatingimuste kohta;
  6) pakkumise esitaja allkiri;
  7) esindaja volitusi tõendav dokument.

  (4) Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjon avab pakkumised pakkumise teates nimetatud ajal ja kohas. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll hiljemalt viie tööpäeva jooksul pakkumiste avamisest arvates. Protokolli allkirjastavad kõik pakkumiste avamisel osalenud komisjoni liikmed.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (5) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata ning eelläbirääkimistele kutsutakse ainult nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

  (6) Sobivate pakkumiste puudumisel või kui pakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise läbiviija eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

  (7) Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, kuid avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele.

  (8) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara kasutamise tasu ja kõigi lisatingimuste kohta või teatab pakkumisest loobumisest.

  (9) Lõplike pakkumiste kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad komisjoni liikmed. Komisjon hindab lõplikke pakkumisi ja reastab need paremusjärjekorras. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (10) Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on komisjon hinnanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud tasu.

  (11) Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse ning leping sõlmitakse vastavalt §-s 30 sätestatule arvestades käesolevast jaost tulenevate erisustega.

6. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 34.   Vallavara võõrandamise põhimõtted

  (1) Võõrandamise all mõistetakse käesolevas korras vallavara tasu eest või tasuta andmist kolmanda isiku omandisse.

  (2) Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega valla valitsemiseks;
  2) muudel seaduses või volikogu poolt ettenähtud juhtudel.

  (3) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alandatud hinna eest;
  2) enampakkumise korras;
  3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (4) Vallavara võõrandatakse üldjuhul avaliku enampakkumise korras.

  (5) Vallavara võõrandamine otsustuskorras enampakkumist või eelläbirääkimistega pakkumist korraldamata võib toimuda, kui:
  1) võõrandatav vara võib laguneda või hävida enne enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimist;
  2) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
  3) kui vara võõrandatakse valla osalusega juriidilistele isikutele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  4) müüdavat vara kasutatakse pikaajalise üüri- või rendilepingu alusel ja kasutaja soovib seda omandada;
  5) võõrandatakse vara, mille vald omandas peremehetu ehitise hõivamise korras ning vara võõrandatakse sellise vara heausksele kasutajale või hooldajale;
  6) kui vallavara omamine ei ole majanduslikult otstarbekas;
  7) see on vajalik lähtudes avalikest huvidest;
  8) muudel juhtudel volikogu otsusel.

  (6) Vallavara võib tasuta või alla harilikku väärtust võõrandada, kui:
  1) vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) võõrandamine on ette nähtud seaduses sätestatud korras;
  3) vara võõrandatakse tervishoiu, hariduse, hoolekande või muudel avalikust huvist lähtuvatel eesmärkidel;
  4) vara on füüsiliselt ja moraalselt vananenud, väärtus on tühine ning sellise ettepaneku teeb vallavalitsus.

  (7) Vallavara tasuta või alla turuväärtuse võõrandamise põhjendus peab sisalduma võõrandamisotsuses.

§ 35.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras pideva avaliku teavitamisega

  (1) Kui vallavara võõrandamine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud rohkem kui korra, siis võib vallavalitsus vallavara võõrandamise kuulutuse avaldada alaliselt avalikus interneti portaalis ja valla veebilehel, st pideva avaliku teavitamisega.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul on vallavara võõrandamise tingimused samad, mis algses võõrandamise otsuses. Võõrandamise konkreetsele isikule kinnitab vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 36.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab volikogu, kui võõrandatakse kinnisasi või vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid või võõrandatava vallavara turuväärtus on suurem kui 10 000 eurot.

  (2) Lõikes 1 nimetamata juhtudel otsustab vallavara võõrandamise vallavalitsus.

  (3) Vallavara võõrandamise lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

  (4) Vallavara võõrandamise otsuses peab olema ära näidatud:
  1) võõrandatava vallavara nimetus, asukoht ja põhinäitajad, aktsiate ja osade müügi korral müüdavate aktsiate arv ja nimiväärtus ning osa suurust iseloomustavad andmed;
  2) vallavara võõrandamise viis;
  3) vallavara müügihind või alghind;
  4) osavõtutasu ja tagatisraha suurus;
  5) vallavara tasuta või alandatud hinna eest võõrandamisel põhjendus;
  6) makse- ja muud olulised võõrandamislepingu tingimused.

2. jagu Võõrandamine enampakkumise korras 

§ 37.   Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

  (1) Enampakkumine käesoleva korra tähenduses on vallavara võõrandamise viis, kus müügileping sõlmitakse isikuga, kes nõustub kehtestatud lisatingimustega, kui need on kehtestatud, ja on pakkunud kõige kõrgema ostuhinna.

  (2) Enampakkumise viisid on suuline enampakkumine ja kirjalik enampakkumine.

  (3) Enampakkumise korraldab vallavalitsus.

§ 38.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus määrab vallavalitsus:
  1) enampakkumise viisi ja muud enampakkumise läbiviimisega seotud tingimused;
  2) vähemalt 3-liikmelise enampakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe;
  3) vajadusel muud tingimused.

  (2) Enampakkumise läbiviimisest teatab enampakkumise korraldaja vastava teate kaudu valla veebilehel. Teate võib avaldada ka interneti portaalis. Teade avaldatakse hiljemalt 14 päeva enne enampakkumise läbiviimise päeva. Teistkordsel enampakkumisel võib teate avaldamise tähtaeg olla lühem. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) enampakkumise korraldaja;
  2) olulised andmed võõrandamisele kuuluva vallavara kohta (nimetus, asukoht jms), kinnisasja puhul maatüki katastritunnus, suurus ja sihtotstarve. Vara täpsem kirjeldus ei ole vajalik, kui kuulutuses teatatakse pakkujatele võimalusest tutvuda võõrandatava varaga kuulutuses nimetatud kohas ja ajal;
  3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
  4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik); kirjaliku pakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg, koht ja e-posti aadress; pakkumisele märgitav märgusõna ning pakkumiste avamise aeg ja koht;
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  5) alghind ja enampakkumise osavõtumaksu ning tagatisraha suurused ja nende tasumise tähtaeg ja viis;
  6) müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtaeg, ostuhinna järelmaksuga tasumisel lepingu täitmise tagatised ning võõrandamise lisatingimused juhul, kui need on sätestatud. Käesolevas punktis nimetatud andmeid võib mitte avaldada, kui kuulutus sisaldab enampakkumise ja müügilepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud kohta ja aega.

§ 39.   Alghind, osavõtutasu ja tagatisraha

  (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks:
  1) eksperdi hinnang või
  2) vara eeldatav turuväärtus või
  3) vara erilised omadused.

  (2) Alghinda ei pea määrama, kui on alust arvata, et selle määramisel võib enampakkumine jääda tagajärjetuks ning seetõttu võib vara laguneda, hävineda, selle väärtus muul viisil väheneda või kui selline sunnitud viivitus oleks valla seisukohast kahjulik. Alghinna määramata jätmise otsus peab olema põhjendatud.

  (3) Alghinna, osavõtutasu ja tagatisraha määrab vallavara võõrandamise otsustaja. Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise kulude katteks ja see ei kuulu tagastamisele.

  (4) Tagatisraha suurus on üldjuhul 10% alghinnast. Kui alghind on väiksem kui 10 eurot või alghinda ei kehtestata, otsustab tagatisraha ära jätmise või selle suuruse vallavara võõrandamise otsustaja.

§ 40.   Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

  (1) Enampakkumine on avalik ning selles võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, arvestades seadustega ettenähtud piiranguid.

  (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isikud, kelle vara võõrandamise otsustaja välistab vara võõrandamise otsuses.

§ 41.   Enampakkumise läbiviimine

  Enampakkumine viiakse läbi vastavalt käesoleva korra paragrahvides 27, 28, 29 sätestatule, arvestades käesolevast peatükist tulenevate erisustega sh, et enampakkumise esemeks on vallavara müügihind.

§ 42.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja müügilepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab või jätab kinnitamata vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise protokolli koostamise päevast.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (2) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks.

  (3) Enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, kui:
  1) enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevat korda;
  2) enampakkumisel ei osalenud nõutud arv osalejaid;
  3) osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku;
  4) enampakkumise võitjal puudus õigus osaleda enampakkumises ning suuruselt teise pakkumise teinud isik ei ole enam huvitatud lepingu sõlmimisest või enampakkumise korraldaja ei soovi sellist ettepanekut teha;
  5) esinevad muud käesolevas määruses nimetatud enampakkumise nurjumise alused.

  (4) Vallavalitsus vormistab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise korraldusega, tuues ära kinnitamata jätmise põhjused, ning teeb enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise teatavaks kõigile enampakkumises osalenud isikutele.

  (5) Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise, tagatisraha ei tagastata.

  (6) Enampakkumise nurjumisel vallavalitsuse või enampakkumise läbiviija süül tagastatakse enampakkujale tema poolt tasutud tagatisraha ja osavõtutasu täies ulatuses.

  (7) Enampakkumise võitjale saadetakse teade enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta koos teatega lepingu sõlmimise tähtaja kohta tähitud postiga, väljastatakse allkirja vastu või edastatakse elektrooniliselt e-postiga. Elektroonilise edastamise korral loetakse teade kättesaaduks pärast võitja poolt vastava kinnituse tagasisaatmist või hiljemalt pärast kahe tööpäeva möödumist otsuse saatmisest.

  (8) Kui enampakkumise võitja sõlmib lepingu, siis muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks. Teistele enampakkumises osalenutele tagastatakse tagatisraha enampakkumise tingimustes ettenähtud viisil ja korras.

  (9) Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima lepingu talle enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta saadetud teates märgitud tähtaja jooksul. Enne müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist on enampakkumise võitja kohustatud esitama kõik nõutavad müügilepingu täitmise tagatised.

  (10) Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

3. jagu Vara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 43.   Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara võõrandamise viis, mis valitakse võõrandamise otsustaja poolt juhul, kui teatud lisatingimuste täitmine vallavara võõrandamisel on olulisem laekuvast müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise või tegevusalase kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  4) muud võõrandamise otsustaja poolt kehtestatud tingimused.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise korraldab vallavalitsus.

§ 44.   Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise käigus määrab vallavalitsus vähemalt kolmeliikmelise eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimisest annab vallavalitsus teada teate kaudu vastavalt § 38 lõikes 2 sätestatule, arvestades erisusena, et eelläbirääkimistega pakkumise teatesse märgitakse lisaks käesoleva korra § 38 lõikes 2 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused.

  (3) Alghinna, tagatisraha ning osalustasu osas lähtutakse korra §-s 39 sätestatust.

§ 45.   Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise osavõtvate isikute ringi määramisel lähtutakse korra §-st 40 arvestades, et eelläbirääkimistega pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii müügihinna kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

  (2) Pakkumised tuleb esitada eelläbirääkimiste pakkumise teates märgitud tähtajaks märgusõna kandvas kinnises ümbrikus teates märgitud kohta või saata digitaalselt allkirjastatult teates märgitud e-posti aadressile.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (3) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumine lisatingimuste kohta;
  6) pakkumise esitaja allkiri;
  7) esindaja volitusi tõendav dokument.

  (4) Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjon avab pakkumised pakkumise teates nimetatud ajal. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll hiljemalt viie tööpäeva jooksul pakkumiste avamisest arvates. Protokolli allkirjastavad kõik pakkumiste avamisel osalenud komisjoni liikmed.
[RT IV, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (5) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata ning eelläbirääkimistele kutsutakse ainult nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

  (6) Sobivate pakkumiste puudumisel või kui pakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise läbiviija eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

  (7) Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, kuid avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele.

  (8) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara müügihinna ja kõigi lisatingimuste kohta või teatab pakkumisest loobumisest.

  (9) Lõplike pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed. Komisjon hindab lõplikke pakkumisi ja reastab need paremusjärjekorras. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada.

  (10) Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on komisjon hinnanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud müügihinda.

  (11) Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse ning leping sõlmitakse vastavalt §-s 42 sätestatule arvestades käesolevast jaost tulenevate erisustega.

7. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 46.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamine on valla omandis olevale kinnisasjale kolmanda isiku kasuks asjaõigusseaduse mõistes piiratud asjaõiguse seadmine.

  (2) Vallavara on lubatud koormata, kui:
  1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides;
  3) vallavara koormatakse valla osalusega eraõigusliku juriidilise isiku kasuks tema seadusest tulenevate ja põhikirjaliste ülesannete täitmiseks;
  4) muudel juhtudel volikogu otsuse alusel.

  (3) Valla omandis oleva kinnisasja koormamise, välja arvatud isikliku kasutusõiguse seadmine vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või –rajatise omaniku kasuks, otsustab volikogu.

  (4) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või –rajatise omaniku kasuks otsustab vallavalitsus.

  (5) Vallavara koormamise lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik.

§ 47.   Vallavara koormamise tasu

  (1) Vallavara koormatakse tasu eest või tasuta.

  (2) Koormamise tasu suuruse määrab kindlaks koormamise otsustaja.

  (3) Vallavara võib koormata tasuta:
  1) seaduses sätestatud juhtudel;
  2) avalikest huvidest lähtuvalt;
  3) muudel juhtudel volikogu otsuse alusel.

§ 48.   Hoonestusõiguse seadmine

  (1) Hoonestusõiguse seab volikogu kuni 50 aastaks.

  (2) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

  (3) Hoonestusõiguse võib otsustuskorras seada:
  1) valla osalusega juriidilise isiku kasuks;
  2) valla asutatud sihtasutus kasuks
  3) mittetulundusühingu, sihtasutuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku kasuks;
  4) munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks;
  5) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

§ 49.   Hoonestusõiguse seadmise tingimused

  (1) Hoonestusõiguse seadmise otsus peab sisaldama järgnevat:
  1) hoonestusõigusega koormatava maa asukoht, katastriüksuse sihtotstarve, katastritunnus ja kinnistu registriosa number;
  2) hoonestusõiguse tähtaeg, selle pikendamise tingimused;
  3) hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
  4) hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rikkumise eest;
  5) maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise tasumise teostamise kohustus;
  6) kindlustamiskohustus (vajadusel);
  7) kokkulepe ostueesõiguse seadmiseks, mille kohaselt on hoonestusõiguse võõrandamisel vallal ostueesõigus;
  8) tingimus, et hoonestusõiguse võõrandamiseks või koormamiseks asjaõigusega on vajalik volikogu nõusolek;
  9) lepingu täitmise tagatised;
  10) muud vajalikud tingimused.

  (2) Hoonestajale hoonestusõiguse võõrandamiseks loa andmise otsustab volikogu.

8. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA LOOTUSETUTE VÕLGADE KUSTUTAMINE 

§ 50.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kantakse maha, kui see ei ole enam vajalik avalikuks või valla valitsemise otstarbeks või seda ei ole võimalik võõrandada ega kasutada tulu saamise otstarbel või selle säilitamine on ebaotstarbekas või kui vara enam ei eksisteeri (on hävitatud või hävinud, kadunud vms).

  (2) Vallavara mahakandmise otsustab:
  1) volikogu, kui vallavara väärtus on suurem kui 10 000 eurot;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (3) Vallavara mahakandmine toimub vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras.

§ 51.   Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõuded võlgniku suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras ametiasutus.

  (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olnud dokumendid on puudulikud, võib nõude esitamisest, hagist või sissenõude pööramisest loobumise otsustada:
  1) volikogu, kui nõue on suurem kui 10 000 eurot;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 52.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 53.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json