Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 36

  Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord

  Vastu võetud 27.02.2020 nr 86

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 5 ja 37 ning ehitusseadustiku § 94 alusel.

  § 1.   Reguleerimisala

    Käesolev erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord (edaspidi kord) sätestab Põhja-Sakala valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil asuvate erateede avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ja korra, samuti avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta talihoolduse teostamise tingimused ja korra.

  § 2.   Mõisted

    Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
    1) tee on rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Tee osaks loetakse tunnel, sild, viadukt ja muud liiklemiseks kasutatavad ning tee toimimiseks vajalikud rajatised;
    2) eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal ning mis pole kantud avalikult kasutatavate teede nimekirja. Eratee ei pea olema kantud teeregistrisse;
    3) avalikult kasutatav tee on riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides;
    4) kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee;
    5) kergliiklustee on jalgratta- ja jalgtee, mis on jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud;
    6) pinnastee on põllu-, metsa- või muu selline pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selleks kujunenud;
    7) teel on kaitsevöönd, kui tee on avalikult kasutatav. Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd on teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid. Kaitsevööndite ulatused kehtestatakse üldplaneeringuga.

  § 3.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused

    (1) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks, lähtudes avalikust huvist ning eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele.

    (2) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks, kui tee avalikes huvides omandamine ei ole võimalik, on raskendatud või ebaotstarbekas või on muul põhjusel välistatud.

    (3) Pinnasteid üldjuhul ei määrata avalikuks kasutamiseks.

    (4) Erateed saab määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
    1) eratee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatava terviktee marsruudist;
    2) eratee on ainukeseks mõistlikuks juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega kinnistule, sh kallasrajale;
    3) erateed pidi kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
    4) eratee on ühendustee tähtsusega avalikult kasutatavate teede vahel;
    5) eratee teenindab vähemalt kolme elamumaa kinnistut;
    6) esinevad muud asjaolud, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et eratee avalikuks kasutamiseks määrata.

    (5) Eratee avalikku kasutusse võtmisega ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi.

  § 4.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetlemine

    (1) Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetluse algatab Põhja-Sakala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) omal initsiatiivil või huvitatud isiku taotluse alusel.

    (2) Eratee avalikuks kasutamiseks määramine võib toimuda:
    1) kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmise teel, mis on haldusaktiga seatav avalik-õiguslik kitsendus, mille kohta ei kanta märget kinnistusraamatusse, kuid kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes;
    2) kokkuleppel teealuse maa kinnisasja omanikuga, kusjuures sõlmitakse notariaalne piiratud asjaõiguse leping, mille kohane märge kantakse kinnistusraamatusse ja kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes.

    (3) Sundvalduse seadmine algatatakse, kui kokkuleppe sõlmimine teealuse maa kinnisasja omanikuga on raskendatud, ei ole otstarbekas või kui teealuse maa kinnisasja omanik ei ole kokkuleppe sõlmimisega nõus.

    (4) Sundvalduse ala hõlmab teed ja teekaitsevööndit. Sundvalduse ulatus koos seda sisaldava teekaitsevööndiga määratakse igal konkreetsel juhul sundvalduse seadmise korraldusega.

    (5) Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav teenistuja, hinnanud eratee avaliku kasutuse vajadust vastavalt käesoleva määruse § 3 lõikes 4 toodud kriteeriumitele, teeb vallavalitsusele ettepaneku sundvalduse seadmiseks või mitteseadmiseks.

    (6) Pärast erateele sundvalduse või piiratud asjaõiguse seadmist määrab vallavalitsus oma korraldusega eratee avalikuks kasutamiseks ning seejärel esitab asjakohase info vastavatele riigiasutustele.

    (7) Kui käesoleva määruse § 3 lõikes 4 toodud kriteeriumile vastava tee osas on moodustatud omaette katastriüksus, tuleb eelistada piiratud asjaõiguse või sundvalduse seadmisele eratee katastriüksusest moodustatud kinnistu omandamist Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud korras.

  § 5.   Eratee avaliku kasutamise lõpetamine

    (1) Kui on ära langenud käesoleva määruse § 3 lõikes 4 toodud alused, tunnistab vallavalitsus kehtetuks varasema korralduse või tunnistab volikogu kehtetuks varasema otsuse eratee avalikuks kasutamiseks määramise kohta.

    (2) Pärast varasema korralduse või otsuse kehtetuks tunnistamist lõpetatakse piiratud asjaõigus või sundvaldus teealuse maa kasutamiseks.

  § 6.   Tasuta lumetõrje teostamine

    (1) Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ja mis vastavad järgmistele tingimustele:
    1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust vähemalt 1,5-meetri kõrguseid otsast helkurribaga teibaid;
    2) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast 1 meetri laiuselt mõlemalt poolt teed;
    3) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata;
    4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

    (2) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
    1) kui tee ei vasta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 toodud tingimustele;
    2) õuealal;
    3) kui see ei ole tehniliselt võimalik või on raskendatud;
    4) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara;
    5) kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

    (3) Tasuta lumetõrjet alustatakse koos või pärast piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist, kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm.

    (4) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitab huvitatud isik taotluse vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks. Isikud, kes on saanud eelmisel talvel tasuta lumetõrje teenust, ei pea taotlust esitama. Taotleja peab kasutama taotluses märgitud kinnistut alalise elukohana ja tema elukoht peab rahvastikuregistri andmete kohaselt olema registreeritud taotluses märgitud kinnistule.

  § 7.   Rakendussätted

    (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

    (2) Kehtetuks tunnistatakse:
    1) Kõpu Vallavolikogu 04.11.2004 määrus nr 4 „Kõpu valla teeregistri pidamise põhimäärus“ (RT IV, 28.09.2012, 25);
    2) Kõpu Vallavolikogu 21.12.2011 määrus nr 9 „Kõpu vallas teede ja tänavate kasutamise eeskiri“ (RT IV, 23.01.2016, 19);
    3) Suure-Jaani Vallavolikogu 25.05.2006 määrus nr 43 „Teede Suure-Jaani valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise eeskiri“ (RT IV, 14.12.2012, 27).

  Aino Viinapuu
  vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json