Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 38

Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2020 nr 92

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vastemõisa Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Rahvamaja juriidiline aadress on Vastemõisa rahvamaja, Vastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, 71301 Viljandi maakond.

  (3) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Põhja-Sakala valla (edaspidi vald) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Rahvamaja tegevust koordineerib vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist.

§ 2.   Rahvamaja sümboolika

  (1) Rahvamaja võib kasutada valla sümboolikat või luua oma nimetusega sümboolika.

  (2) Rahvamaja oma sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab rahvamaja juhataja (edaspidi juhataja) käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

2. peatükk RAHVAMAJA TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 3.   Rahvamaja tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Rahvamaja tegevuse eesmärk on luua elanikele vaba aja veetmise võimalusi, koordineerida kultuuri- ja huvitegevust, rahuldada elanike kultuuri-, isetegevus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi, säilitada ja arendada rahvakultuuri, korraldada autorite loomingu avalikke esitusi ning kontserte, etendusi ja näitusi.

  (2) Rahvamaja korraldab ülesannete täitmiseks ise või tellib kultuuriüritusi ning loob isikute huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest lähtuvalt võimaluse huviringide tegutsemiseks.

  (3) Huviringide tegevuse lepib juhataja kokku huviringide juhendajatega igaks hooajaks. Huviringi juhendajaga sõlmitakse leping.

  (4) Rahvamaja võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid ning müüa meeneid. Tasulised teenused ja teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 4.   Rahvamaja ülesanded

  (1) Rahvamaja ülesanded on:
  1) rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ja edendamine;
  2) elanike erinevatele vanusegruppidele suunatud aktiivse kultuuri- ja seltsielu, sündmuste ning võimalikult mitmekesise huvitegevuse järjepidev korraldamine (s.h huviringid);
  3) professionaalse ja isetegevusliku kunsti ja kultuuri (s.h filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti) eksponeerimine ja vahendamine avalikkusele;
  4) valla, maakondlike ja vabariiklike sündmuste korraldamisele kaasaaitamine;
  5) piirkonnas asuvate kultuuri- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja ühendustega koostöö tegemine;
  6) mitmekülgse õppe ja enesetäiendamise võimaluse pakkumine;
  7) rahvamajas toimuvatest sündmustest ja tegevustest erinevate kanalite (plakatite, veebilehtede, meedia jne) kaudu kajastamine ja avalikkuse informeerimine;
  8) erinevate kultuuriühenduste koostöös osalemine;
  9) kultuurisidemete loomine ja arendamine;
  10) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

  (2) Järjepidevaks funktsioneerimiseks tagab rahvamaja oma haldusalasse jäävate ruumide, territooriumi, vahendite ja rajatiste hoolduse ja korrashoiu ning selleks vajaliku varustatuse, leides omakorda võimalusi uuendusteks ja täiendusteks.

  (3) Ülesannete täitmiseks võib juhataja tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid.

3. peatükk RAHVAMAJA JUHTIMINE 

§ 5.   Rahvamaja juhtimise korraldus

  (1) Rahvamaja tööd juhib ja korraldab rahvamaja juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korra alusel.

  (3) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 6.   Juhataja

  Juhataja:
  1) esindab rahvamaja ja tegutseb rahvamaja nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  2) tagab rahvamaja põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust rahvamaja üldseisundi, rahaliste vahendite ja rahvamaja kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;
  3) tagab rahvamaja tulemusliku ja häireteta töö;
  4) algatab või osaleb rahvamaja tegevust reguleerivate õigusaktide ja rahvamaja põhimääruse eelnõu koostamisel, täiendamisel või muutmisel ning esitab need vastuvõtmiseks, kinnitamiseks või kehtestamiseks vallavalitsusele ja vallavolikogule;
  5) koostab rahvamaja eelarve eelnõu ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest, esitab vajadusel muudatusettepanekuid vallavalitsusele eelarve muutmiseks ning juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest rahvamaja majandus- ja finantstegevust;
  6) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid rahvamaja töötajatega, kinnitab käskkirjaga ametijuhendid ning kohaldab ergutusi ja hoiatusi;
  7) sõlmib rahvamaja töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid, annab välja käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  8) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu- ja tööohutus nõuete täitmise;
  9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid rahvamaja töö paremaks korraldamiseks;
  11) otsib eelarvevälise rahastamise taotlemise võimalusi ürituste korraldamiseks või vahendite (inventari) soetamiseks sihtprogrammidest, fondidest jne;
  12) täidab muid rahvamaja tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

§ 7.   Rahvamaja töötajad

  (1) Rahvamaja töötajateks on loomingulised, tehnilised ja teised töötajad.

  (2) Rahvamaja töötajate koosseisu ja palgaastmed kinnitab juhataja käskkirjaga kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

4. peatükk VARA, VAHENDID JA FINANTSEERIMINE 

§ 8.   Rahvamaja vara

  (1) Rahvamaja vara on talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud korras.

  (3) Rahvamaja tagab oma vara ja talle teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt valdusesse ja kasutusesse antud vara sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

§ 9.   Rahvamaja rahalised vahendid ja finantseerimine

  (1) Rahvamajal on oma eelarve valla eelarves, mille kinnitab edaspidi vallavolikogu ja täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Rahvamaja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Rahvamaja finantseeritakse valla eelarvest, riigieelarvest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, toetustest, annetustest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

5. peatükk ARUANDLUS, JÄRELEVALVE 

§ 10.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Järelevalvet rahvamaja tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 11.   Rahvamaja ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Rahvamaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab ning tema põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kinnitab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Vallavalitsus teavitab rahvamaja ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest vastavaid asutusi ja rahvamaja töötajaid õigusaktides sätestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Suure-Jaani Vallavolikogu 26.01.2012 määrus nr 71 „Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json