Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kõpu Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 44

Kõpu Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2020 nr 95

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kõpu Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) on Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav sotsiaalhoolekandeasutus.

  (2) Hooldekodu juriidiline aadress ja asukoht on Viljandi mnt 11, Kõpu alevik, 71201 Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

  (3) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Põhja-Sakala valla (edaspidi vald) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Hooldekodusse vastuvõtmise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

§ 2.   Hooldekodu sümboolika

  (1) Hooldekodu võib kasutada valla sümboolikat või luua oma nimetusega sümboolika.

  (2) Hooldekodu oma sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab hooldekodu juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

§ 3.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Hooldekodu tegevuse eesmärgiks on kvaliteetsete sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine ning turvalise elukeskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule (edaspidi klient), kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ei suuda kodus elades iseseisvalt hakkama saada.

  (2) Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks on hooldekodu ülesanneteks:
  1) sotsiaalteenuste (sealhulgas hooldusteenuste) koordineerimine, osutamine ja arendamine;
  2) toimetulekut soodustavate teenuste ja tegevuste võimaldamine ning igapäevaelu toimetuleku õpetamine, toetamine või säilitamine;
  3) klientidele turvaliste elamis- ja hooldamistingimuste loomine;
  4) võimaluse pakkumine sotsiaalseks suhtlemiseks, sihtgruppide enesealgatuse, koostöö ja initsiatiivi toetamine;
  5) huvi- ja ühistegevuste korraldamine;
  6) klientidele esmatasandi terviseabi või haiglasse paigutamise korraldamine;
  7) abivahendite soetamise korraldamine;
  8) toimetulekuks vajalike muude tugiteenuste osutamine ja korraldamine, sealhulgas ka väljaspool hooldekodu;
  9) koostöö sotsiaalosakonna, sotsiaalhoolekande-, haridus- ja tervishoiuasutuste, mittetulundusühingute, eakate ühenduste ning muude juriidiliste ja füüsiliste isikutega tegevuse eesmärkide täitmiseks;
  10) sotsiaalvõrgustikku kuuluvate isikute nõustamine ja informeerimine;
  11) eesmärgi täitmist soodustavate programmide ja projektide välja töötamine ja ellu viimine.

  (3) Hooldekodu osutab põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks üldjuhul tasulisi teenuseid. Teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (4) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohaks rahvastikuregistris on märgitud Põhja-Sakala vald. Teiste omavalitsuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

§ 4.   Vara, vahendid ja finantseerimine

  (1) Hooldekodu vara on talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Hooldekodu tagab oma vara ja talle teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt valdusesse ja kasutusse antud vara sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (4) Hooldekodu finantseeritakse riigieelarvest, valla eelarvest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, toetustest, annetustest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

  (5) Hooldekodul on oma eelarve valla eelarves, mille kinnitab Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (6) Hooldekodu eelarve eelnõu koostamine ja menetlemine toimub valla õigusaktides kehtestatud korras.

  (7) Hooldekodul on õigus:
  1) korraldada hooldekodu bilanssi kuuluvate või hooldekodule üürile antud hoonete, rajatiste ja seadmete haldamist ning remonti;
  2) sõlmida hooldekodu põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks ning eelarveliste vahendite olemasolul vajalike tööde teostamiseks ja teenuste osutamiseks lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

  (8) Hooldekodu raamatupidamist ning aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Hooldekodu tegevust juhib ja asutust esindab juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korra alusel.

  (3) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Lähtuvalt seadustest ja valla õigusaktidest juhataja:
  1) tagab kvaliteetjuhtimise põhimõtteid arvestades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) esindab hooldekodu oma pädevuse piires;
  3) korraldab hooldekodu tegevust ning tagab hooldekodu tulemusliku ja häireteta töö;
  4) kannab vastutust hooldekodu üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase, õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  5) esitab hooldekodu alaeelarve eelnõu ning eelarve täitmise aruande valla õigusaktides kehtestatud korra kohaselt;
  6) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu töötajate struktuuri, koosseisu ja palgamäärade eelnõu;
  7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  8) annab oma pädevuse piires hooldekodu töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist ning sõlmib lepinguid hooldekodu ülesannete täitmiseks;
  9) kinnitab hooldekodu arengusuunad, töökorralduse reeglid ning muud vajalikud eeskirjad ja juhendid ning tutvustab neid töötajatele ja teistele seotud osapooltele;
  10) tagab delikaatsete isikuandmete kaitse;
  11) korraldab hooldekodule saabunud kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;
  12) tagab õigusaktidega ning lepingutega ette nähtud dokumentide, aruannete, hooldusplaanide koostamise, esitamise ja vajadusel säilitamise;
  13) vastutab hooldekodu tuleohutus- ja sanitaareeskirjadest kinnipidamise eest;
  14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid sotsiaalteenuste laiendamise kohta ja hindade kehtestamiseks;
  15) korraldab hooldekodu tegevust nii põhimääruses reguleeritud kui ka reguleerimata küsimustes.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Järelevalvet hooldekodu tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktides ette nähtud korras ja tähtaegadel.

§ 7.   Ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkorraldamise, -kujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab ning põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kinnitab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus teavitab hooldekodu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest vastavaid asutusi.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kõpu vallavanema poolt 08.01.1996 kinnitatud „Kõpu valla Hooldekodu põhikiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json