Teksti suurus:

Võhma Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 46

Võhma Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2020 nr 97

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võhma Päevakeskus (edaspidi päevakeskus) on Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav segatüüpi sotsiaalhoolekandeasutus.

  (2) Päevakeskuse juriidiline aadress on Veski 11, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 71503 Viljandi maakond.

  (3) Päevakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Põhja-Sakala valla (edaspidi vald) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Päevakeskuse sümboolika

  (1) Päevakeskus võib kasutada valla sümboolikat või luua oma nimetusega sümboolika.

  (2) Päevakeskuse oma sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab päevakeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

§ 3.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on Põhja-Sakala valla abivajavatele inimestele isikukesksete sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine ja arendamine, soodustades ja säilitades nende paremat igapäevast iseseisvat toimetulekut ning võimaluste loomine huvi- ja vaba aja tegevusteks.

  (2) Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks on päevakeskuse ülesanneteks:
  1) sotsiaalteenuste koordineerimine, osutamine ja arendamine erinevatele sihtgruppidele (puuetega inimesed, psüühikahäirega inimesed, eakad, pered ja teised abivajavad isikud);
  2) toimetulekuraskustes inimestele toimetulekut soodustavate teenuste ja tegevuste võimaldamine ning igapäevaelu toimetuleku õpetamine;
  3) võimaluse pakkumine sotsiaalseks suhtlemiseks ja ühisürituste korraldamiseks, sihtgruppide enesealgatuse, koostöö ja initsiatiivi toetamine, eneseabigruppide tekke võimaldamine ja toetamine;
  4) toimetulekuks vajalike muude tugiteenuste osutamine ja korraldamine (pesupesemine, kogu keha pesemisvõimaluste loomine, kohanemis- ja toimetulekutreeningud, infotehnoloogia kasutamise õpetamine, käeline tegevus, üritused jms);
  5) parima võimaliku toimetuleku võimaldamine kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad (tavapärases keskkonnas iseseisval elamisel);
  6) koostöö sotsiaalhoolekande-, haridus- ja tervishoiuasutuste, mittetulundusühingute, eakate ühenduste ning muude juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  7) sotsiaalvõrgustikku kuuluvate isikute nõustamine ja informeerimine;
  8) kaasamine töösarnasesse tegevusse;
  9) erinevate sotsiaalsete riskigruppide arengut ja toimetulekut toetavate programmide ja projektide välja töötamine ja ellu viimine.

  (3) Päevakeskus võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid ning müüa meeneid. Teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 4.   Teenused

  Päevakeskus võib osutada oma eesmärkide täitmiseks järgmisi teenuseid:
  1) erihoolekandeteenused;
  2) kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused (koduteenus, tugiisikuteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamise teenus jt);
  3) pikaajalise kaitstud töö teenus;
  4) vaba aja sisustamine, huvitegevus ja ühistegevused;
  5) nõustamisteenused;
  6) muud sotsiaal- ja tugiteenused.

§ 5.   Vara, vahendid ja finantseerimine

  (1) Päevakeskuse vara on talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Päevakeskus tagab oma vara ja talle teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt valdusesse ja kasutusse antud vara sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (4) Päevakeskust finantseeritakse riigieelarvest, valla eelarvest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, toetustest, annetustest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

  (5) Päevakeskusel on oma eelarve valla eelarves, mille kinnitab Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (6) Päevakeskus eelarve eelnõu koostamine ja menetlemine toimub valla õigusaktides kehtestatud korras.

  (7) Päevakeskusel on õigus:
  1) korraldada päevakeskuse bilanssi kuuluvate või päevakeskusele üürile antud hoonete, rajatiste ja seadmete haldamist ning remonti;
  2) sõlmida päevakeskuse põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks ning eelarveliste vahendite olemasolul vajalike tööde teostamiseks ja teenuste osutamiseks lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

  (8) Päevakeskuse raamatupidamist ning aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Päevakeskuse tegevust juhib ja asutust esindab juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korra alusel.

  (3) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Lähtuvalt seadustest ja valla õigusaktidest juhataja:
  1) tagab kvaliteetjuhtimise põhimõtteid arvestades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) esindab päevakeskust oma pädevuse piires;
  3) tagab päevakeskuse tulemusliku ja häireteta töö;
  4) kannab vastutust päevakeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase, õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  5) esitab päevakeskuse alaeelarve eelnõu ning eelarve täitmise aruande valla õigusaktides kehtestatud korra kohaselt;
  6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  7) annab oma pädevuse piires päevakeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8) kinnitab päevakeskuse arengusuunad ja koostab päevakeskuse tegevuskava igaks aastaks;
  9) kinnitab päevakeskuse töökorralduse reeglid ning muud vajalikud eeskirjad ja juhendid ning tutvustab neid töötajatele ja teistele seotud osapooltele;
  10) tagab delikaatsete isikuandmete kaitse;
  11) korraldab päevakeskusele saabunud kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;
  12) tagab õigusaktidega ning lepingutega ette nähtud dokumentide, aruannete koostamise ja esitamise, sealhulgas esitab andmed sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse;
  13) kooskõlastab sotsiaalteenuste osutamise sotsiaalosakonna juhatajaga ning täidab sotsiaalosakonna juhataja antud tööülesandeid;
  14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid sotsiaalteenuste laiendamise kohta ja hindade kehtestamiseks;
  15) korraldab päevakeskuse tegevust nii põhimääruses reguleeritud kui ka reguleerimata küsimustes.

  (5) Päevakeskuse juhataja vastutab kogu päevakeskuse tegevuse eest.

  (6) Päevakeskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab päevakeskuse juhataja ettepanekul vallavalitsus.

§ 7.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Järelevalvet päevakeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Päevakeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktides ette nähtud korras ja tähtaegadel.

§ 8.   Ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Päevakeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab ning põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kinnitab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus teavitab päevakeskuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest vastavaid asutusi.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võhma Linnavolikogu 22.02.2017 määrus nr 2 „Võhma Päevakeskuse põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json