HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 47

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Vastu võetud 27.02.2020 nr 98

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning noorsootöö seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Põhja-Sakala valla eelarvest eraldatava huvihariduse või -tegevuse (edaspidi huvitegevus) toetuse taotlemise kord.

  (2) Huvitegevuse toetusfondi (edaspidi fond) loomise eesmärgiks on toetada Põhja-Sakala valla noorte osalemist huvitegevuses.

§ 2.   Toetuse suurus ja toetatavad tegevused

  (1) Ühe noore kohta on võimalik toetust taotleda kuni 300 eurot aastas. Taotluste arv ei ole piiratud. Toetusi rahastatakse valla eelarvest selleks eraldatud vahendite olemasolul.

  (2) Toetust saab taotleda huvitegevuses osalemiseks vajalike vahendite soetamiseks, osalemiseks huvitegevusalastes projektides, laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel, õpilasvahetuse programmides ning transpordiks, et osaleda üleriigilistel või rahvusvahelistel laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel ja sarnastel huvitegevusega seotud üritustel.

§ 3.   Toetuse saaja ja taotluse esitamine

  (1) Fondist on võimalik toetust taotleda rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vallas elavatele noortele vanuses 7-19 aastat.

  (2) Taotluse saab esitada selle paragrahvi lõikes 1 nimetatud noor või tema seaduslik esindaja (edaspidi taotleja).

  (3) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (4) Taotluse võib esitada ka juba toimunud huvitegevuse toetamiseks. Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada tõend osalemise kohta ning kuludokumendid.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus vaatab 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul läbi esitatud taotluse, kontrollib dokumentide vastavust ja õigsust ning hindab taotluse vastavust toetuse eraldamise põhimõtetele ja tingimustele.

  (2) Puuduste esinemisel taotluses informeerib vallavalitsus sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 10 (kümme) kalendripäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, tagastatakse taotlejale esitatud dokumendid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (3) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 5.   Toetuse eraldamise otsus ja maksmine

  (1) Toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega ühe kalendrikuu jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Vallavalitsus teavitab taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, toetuse eraldamata jätmisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul selle paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmisest.

  (3) Toetus makstakse taotleja poolt taotluses märgitud arvelduskontole 10 (kümne) tööpäeva jooksul toetuse eraldamise otsuse tegemise päevast.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json