Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitise maksmise kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 57

Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitise maksmise kord

Vastu võetud 22.11.2017 nr 2
RT IV, 30.11.2017, 25
jõustumine 03.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2018RT IV, 03.02.2018, 4306.02.2018, rakendatakse 01.01.2018
25.04.2018RT IV, 05.05.2018, 2808.05.2018, rakendatakse 01.01.2018
30.01.2019RT IV, 15.02.2019, 118.02.2019, rakendatakse 01.02.2019
26.02.2020RT IV, 06.03.2020, 4009.03.2020, rakendatakse 01.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 21 ja 22, Narva-Jõesuu linna põhimääruse § 6 lõike 4, Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” alusel.

§ 1.   Üldsätted

Käesolev kord reguleerib Narva-Jõesuu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) tööst osavõtu eest makstava tasu suurust ja korda ning hüvitise määramist volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest. Korraga sätestatakse tasu maksmine ka neile volikogu komisjoni liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed.

§ 2.   Tasu suurus

  (1) Volikogu maksab volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste ning volikogu tööst osavõtu eest tasu ja tööst osavõtu eest hüvitist linnaeelarves selleks ettenähtud summade ulatuses.

  (2) Volikogu esimehe tasu suurus on 1 100 eurot kuus.
[RT IV, 06.03.2020, 40 - jõust. 09.03.2020, rakendatakse 01.03.2020]

  (3) Volikogu aseesimeeste tasu suuruseks on 700 eurot kuus.

  (4) Volikogu liikme tasu suuruseks on 200 eurot kuus.

  (41) [Kehtetu - RT IV, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019, rakendatakse 01.02.2019]

  (5) Volikogu alatise komisjoni esimehe tasu suuruseks on 100 eurot kuus. Alatise komisjoni esimehele makstakse komisjoni koosoleku läbiviimise eest tasu 100 eurot kuus.
[RT IV, 05.05.2018, 28 - jõust. 08.05.2018, rakendatakse 01.01.2018]

  (6) Volikogu alatise komisjoni aseesimehe tasu suuruseks on 50 eurot kuus. Alatise komisjoni aseesimehele makstakse komisjoni koosolekul osalemise eest tasu 50 eurot kuus.
[RT IV, 05.05.2018, 28 - jõust. 08.05.2018, rakendatakse 01.01.2018]

  (7) Volikogu alatise komisjoni liikme tasu suuruseks on 50 eurot kuus koosolekul osalemise korral.
[RT IV, 05.05.2018, 28 - jõust. 08.05.2018, rakendatakse 01.01.2018]

  (8) Volikogu esimees ja aseesimees ei saa lisaks määratud tasule volikogu liikme tasu, volikogu komisjoni esimehe tasu ega volikogu komisjoni aseesimehe tasu.
[RT IV, 06.03.2020, 40 - jõust. 09.03.2020, rakendatakse 01.03.2020]

§ 3.   Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine

  Volikogu esimehe isikliku sõiduauto kasutamise kulud hüvitatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määrusega nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” kehtestatud korras ja maksuvabadele piirmääradele.
[RT IV, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019, rakendatakse 01.02.2019]

§ 4.   Muude kulude hüvitamine

  Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutustest hüvitatakse lähetused, saamata jäänud töötasu, täienduskoolituse õppe- ja ööbimiskulud, ühissõiduki sõidukulud, isikliku sõiduauto kasutamise, kirjavahetuse jms kulud.

§ 5.   Tasu ja hüvitise väljamaksmine

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 5, 6 ja 7 ning § 4 nimetatud tasu ja hüvituse väljamaksmiseks esitavad volikogu liikmed ja komisjonide esimehed volikogu esimehele kinnitamiseks:
  1) komisjoni koosolekust osavõtu tabeli;
  2) kirjaliku aruande koos kuludokumentidega, sõidukulude hüvitamiseks teekonnalehe;
  3) tõendi põhitöökohal saamata jäänud töötasu kohta.

  (2) Volikogu esimees edastab kinnitatud kuludokumendid igakuiselt linnavalitsuse rahandusosakonnale.

  (3) Linnavalitsuse rahandusosakond maksab hüvitised välja hiljemalt järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks pangaarvele kandmisega.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 27. oktoobrist 2017.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json