Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord - sisukord
Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.03.2020, 60

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Vastu võetud 22.11.2018 nr 61
RT IV, 05.12.2018, 31
jõustumine 08.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2020RT IV, 06.03.2020, 3709.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põhja-Sakala vallas antavate tunnustuste liigid ja tingimused.

§ 2.   Tunnustuse liigid

  Tunnustuse liigid on:
  1) Põhja-Sakala valla aukodanik;
  2) Põhja-Sakala valla hariduspreemiad;
  3) Põhja-Sakala valla spordipreemiad;
  4) Põhja-Sakala valla kultuuripreemiad;
  5) Põhja-Sakala valla ettevõtlusauhinnad;
  6) Põhja-Sakala valla konkursi „Kaunis Kodu” preemiad;
  7) Põhja-Sakala valla kodanikupreemiad;
  8) Põhja-Sakala valla sotsiaaltööpreemiad;
  9) Põhja-Sakala valla tänuvastuvõtt;
  10) Põhja-Sakala Vallavalitsuse tänukiri;
  11) Põhja-Sakala valla põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajate preemiad.

§ 3.   Kandidaatide esitamine

  (1) Tunnustuse andmise taotluse võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud, Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad asutused ning isikute ühendused.

  (2) Taotlus peab olema põhjendatud ja see esitatakse kirjalikult vallavalitsusele iga konkreetse tunnustuse peatükis määratud tähtajaks. Kui tähtaega ei ole määratud, võib taotlusi esitada aastaringselt.

  (3) Teave preemiate ja auhindade kandidaatide esitamise võimaluse ja tähtaja kohta avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne esitamise tähtaega valla kodulehel ja ajalehes.

§ 4.   Komisjoni moodustamine, preemiate ja auhindade määramise otsustamine

  (1) Kandidaatide vastavust esitatud nõuetele hindab vallavalitsuse nimetatud viieliikmeline komisjon, mille koosseisu kuuluvad:
  1) vallavolikogu vastava valdkonna komisjoni esimees;
  2) vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist;
  3) kolm vallavalitsuse määratud esindajat.

  (2) Komisjon esitab haridus-, spordi-, kultuuri-, konkursi “Kaunis Kodu”, kodaniku- ja sotsiaaltöö preemiate ning ettevõtlusauhinna saajateks välja valitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (3) Sobivate kandidaatide puudumisel võib mõnes kategoorias jätta preemia või auhinna välja andmata, preemiad või auhinnad ümber jaotada või anda välja ergutus või/ja eripreemiaid.

  (4) Rahaliste preemiate suurused otsustatakse volikogu poolt.

§ 5.   Tunnustuste üleandmine

  (1) Valla aukodanikule antakse vastav tunnistus ja hinnaline kingitus.
Haridus-, spordi-, kultuuri-, kodaniku- ja sotsiaaltöö preemia saajatele antakse vastav tunnistus ja preemia.

  (2) Valla ettevõtlusauhinna saajale antakse vastav tunnistus ja meene.

  (3) Konkursi „Kaunis Kodu” preemia saajale antakse vastav tunnistus ja preemia, esimese koha saajale lisaks konkursi tunnusmärk „Põhja-Sakala Kaunis Kodu”.

  (4) Tunnustused ja preemiad antakse üle valla pidulikel tunnustusüritustel.

  (5) Tunnustuste saajad avalikustatakse.

2. peatükk PÕHJA-SAKALA VALLA AUKODANIK 

§ 6.   Põhja-Sakala valla aukodaniku nimetuse eesmärk

  Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) aukodaniku nimetuse andmise eesmärgiks on avaldada austust vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

§ 7.   Aukodaniku nimetuse andmine

  (1) Vallavalitsus arutab esitatud taotluse läbi ja teeb vallavolikogule ettepaneku aukodaniku nimetuse omistamiseks.

  (2) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu.

3. peatükk PÕHJA-SAKALA VALLA HARIDUSPREEMIAD 

§ 8.   Hariduspreemiate määramise eesmärk

  Põhja-Sakala valla hariduspreemiate määramise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli, tuua esile valla haridusasutusi, pedagoogilisi töötajaid ja isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Põhja-Sakala valla hariduselu.

§ 9.   Põhja-Sakala valla hariduspreemiad

  Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) hariduspreemiad on:
  1) aastate õpetaja preemia;
  2) hariduse aastapreemia;
  3) aasta alushariduse õpetaja preemia;
  4) aasta õpetaja preemia;
  5) aasta huviharidustöötaja preemia;
  6) aasta noorsootöötaja preemia.

§ 10.   Kandidaatide esitamise tähtaeg

  Taotlused hariduspreemiate määramiseks esitatakse vallavalitsusele 5. septembriks.

§ 11.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Aastate õpetaja preemia antakse isikule, kes on aastate jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi valla, maakonna või üleriigilisel tasandil.

  (2) Hariduse aastapreemia antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või isikute ühendusele, kes eelmise õppeaasta jooksul on oma tegevusega saavutanud silmapaistvaid ja vallale olulise tähtsusega tulemusi hariduse valdkonnas.

  (3) Aasta õpetaja ja aasta alushariduse õpetaja preemia antakse isikutele, kes on eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi valla, maakonna või üleriigilisel tasandil.

  (4) Aasta huviharidustöötaja preemia antakse isikule, kes on eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi valla, maakonna või üleriigilisel tasandil.

  (5) Aasta noorsootöötaja preemia antakse isikule, kes on eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi valla, maakonna või üleriigilisel tasandil.

§ 12.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks ja teeb ettepaneku preemia suuruse määramiseks ning maksmiseks hiljemalt 20. septembriks.

4. peatükk PÕHJA-SAKALA VALLA SPORDIPREEMIAD 

§ 13.   Spordipreemiate määramise eesmärk

  Põhja-Sakala valla spordipreemiate määramise eesmärgiks on propageerida sportlikke eluviise, tuua esile ja seada eeskujuks valla sportlaste ning treenerite väljapaistvaid sportlikke tulemusi.

§ 14.   Põhja-Sakala valla spordipreemiad

  (1) Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) spordipreemiad on:
  1) aasta parima meessportlase preemia;
  2) aasta parima naissportlase preemia;
  3) aasta parima noore sportlase preemia;
  4) aasta parima võistkonna preemia;
  5) aasta parima treeneri preemia;
  6) spordiedendaja preemia;
  7) aasta parima meesveteransportlase preemia;
[RT IV, 06.03.2020, 37 - jõust. 09.03.2020]
  8) aasta parima naisveteransportlase preemia.
[RT IV, 06.03.2020, 37 - jõust. 09.03.2020]

  (2) Erakordsete sportlike saavutuste eest tunnustatakse koheselt pärast tiitli (OM, MM, EM vms) saavutamist.

  (3) Lisaks tunnustatakse spordialade parimaid.

§ 15.   Kandidaatide esitamise tähtaeg

  Taotlused spordipreemiate määramiseks esitatakse vallavalitsusele 10. jaanuariks.

§ 16.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Aasta parima meessportlase preemia antakse isikule, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

  (2) Aasta parima naissportlase preemia antakse isikule, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

  (3) Aasta parima noore sportlase preemia antakse kahele kuni 18-aastasele isikule (ühele noormehele ja ühele neiule), kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

  (4) Aasta parima võistkonna preemia antakse võistkonnale, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

  (5) Aasta parima treeneri preemia antakse treenerile, kes on treeninud sportlast või võistkonda, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

  (6) Spordiedendaja preemia antakse isikule, kes on aastaid panustanud piirkonna spordielu edendamisesse, kelle tegemisi on märgatud ning peetakse tunnustamise vääriliseks.

  (7) Aasta parima veteransportlase preemia antakse kahele isikule (ühele üle 40-aastasele mehele ja ühele üle 35-aastasele naisele), kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.
[RT IV, 06.03.2020, 37 - jõust. 09.03.2020]

§ 17.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks ja ettepaneku preemia suuruse määramiseks ning maksmiseks hiljemalt 20. jaanuariks.

5. peatükk PÕHJA-SAKALA VALLA KULTUURIPREEMIAD 

§ 18.   Kultuuripreemiate määramise eesmärk

  Põhja-Sakala valla kultuuripreemiate määramise eesmärgiks on tähtsustada rahvakultuuri ja kunstide rolli ning tunnustada neid, kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Põhja-Sakala valla kultuurielu.

§ 19.   Põhja-Sakala valla kultuuripreemiad

  Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) kultuuripreemiad on:
  1) kultuurielutöö preemia;
  2) neli kultuuri aastapreemiat.

§ 20.   Kandidaatide esitamise tähtaeg

  Taotlused kultuuripreemiate määramiseks esitatakse vallavalitsusele 10. jaanuariks.

§ 21.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Kultuurielutöö preemia antakse isikule, kes on aastaid panustanud kultuurielu edendamisesse, kelle tegemisi on märgatud ning peetakse tunnustamise vääriliseks.

  (2) Kultuuri aastapreemia antakse isikule või isikute ühendustele, kelle tegevus kultuuri valdkonnas on eelmisel aastal silma paistnud.

§ 22.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid ja ettepaneku preemia suuruse määramiseks ning maksmiseks vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 20. jaanuariks.

6. peatükk PÕHJA-SAKALA VALLA ETTEVÕTLUSAUHINNAD 

§ 23.   Ettevõtlusauhindade määramise eesmärk

  Põhja-Sakala valla ettevõtlusauhindade määramise eesmärgiks on innustada inimesi ettevõtlusega tegelema ning tuua esile vallas tegutsevaid ettevõtjaid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud piirkonna arengut, siinset elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja valla tuntust.

§ 24.   Põhja-Sakala valla ettevõtlusauhinnad

  Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) ettevõtlusauhinnad on:
  1) aasta ettevõtja auhind;
  2) aasta väikeettevõtja auhind.

§ 25.   Kandidaatide esitamise tähtaeg

  Taotlused ettevõtlusauhindade määramiseks esitatakse vallavalitsusele 5. märtsiks.

§ 26.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Aasta ettevõtja auhind antakse ettevõtjale, kes on tegutsenud vähemalt kaks aastat, eelnenud aastal enim mõjutanud kohalikku arengut, loonud töökohti ja olnud eeskujuks ning kellel ei ole Maksu- ja Tolliameti kodulehe andmetel maksuvõlgnevusi.

  (2) Aasta väikeettevõtja auhind ettevõtjale, kelle ettevõttes on kuni 10 töötajat, kes on tegutsenud vähemalt kaks aastat, arenenud ja olnud eeskujuks ning kellel ei ole Maksu- ja Tolliameti kodulehe andmetel maksuvõlgnevusi.

§ 27.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 20. märtsiks.

7. peatükk PÕHJA-SAKALA VALLA KONKURSI „KAUNIS KODU” PREEMIAD 

§ 28.   Konkursi „Kaunis Kodu” preemiate määramise eesmärk ja põhimõte

  (1) Põhja-Sakala valla konkursi „Kaunis Kodu” preemiate määramise eesmärgiks on heakorrastatuse tõstmine, elukeskkonna kaunimaks ja puhtamaks muutmine ning ilu väärtustamine.

  (2) Konkurss toimub Eesti Vabariigi Kodukaunistamise Peakogu poolt heaks kiidetud põhimõtete alusel.

§ 29.   Põhja-Sakala valla konkursi „Kaunis Kodu” preemiad

  (1) Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) konkursi „Kaunis Kodu” hindamisrühmad on:
  1) elamud kompaktse hoonestusega alal;
  2) elamud hajaasustusega alal;
  3) maakodud ja tootmistalud;
  4) korterelamud (4 korterit ja rohkem), äri- ja ühiskondlikud hooned.

  (2) Igas hindamisrühmas antakse välja 1., 2. ja 3. preemia.

  (3) Antakse välja eripreemia „Lilled valda”.

§ 30.   Kandidaatide esitamise tähtaeg

  Kandidaadid esitatakse vallavalitsusele 30. aprilliks.

§ 31.   Hindamise alused

  Hindamine toimub visuaalse vaatluse kaudu järgmistes teemaringides:
  1) terviklik ruumimõju (ansamblilisus, harmoonilisus ja kontrastsus, lahenduse idee originaalsus, tsoneerimisoskus, koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine);
  2) heakord (ansamblis olevate hoonete korrastatus, teede seisund ja sobivus, jäätmeveo korraldus, heakord väljaspool krundi piiret);
  3) haljastus (muru, lilled, ilupuud ja -põõsad);
  4) väikevormid (skulptuurid, lipuvarras, piirded, väravad, väikehooned, lehtlad, mööbel, viidad, sildid, mänguväljak, bassein, välisvalgustus).

§ 32.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  (1) Komisjon vaatab kõik kinnistud omaniku nõusolekul üle kahel korral: 30. juuniks ja 15. septembriks.

  (2) Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid vallavalitsusele kinnitamiseks ning ettepaneku preemia suuruse määramiseks ja maksmiseks hiljemalt 30. septembriks.

8. peatükk PÕHJA-SAKALA VALLA KODANIKUPREEMIAD 

§ 33.   Kodanikupreemiate määramise eesmärk

  Põhja-Sakala valla kodanikupreemiate määramise eesmärgiks on tunnustada vallas edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi ja nende poolt ellu viidud mõjukaid projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Tunnustusega soovitakse teadvustada inimestele vabatahtliku tegevuse ja kodanikuühiskonna olulisust ning tunnustada vabatahtlike ja ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse.

§ 34.   Põhja-Sakala valla kodanikupreemiad

  Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) kodanikupreemiad on:
  1) aasta sädeinimene;
  2) aasta kodanikuühendus;
  3) aasta kodanikuühenduse tegu;
  4) aasta kodanikuühenduse toetaja;
  5) aasta vabatahtlik.

§ 35.   Kandidaatide esitamise tähtaeg

  Taotlused kodanikupreemiate määramiseks esitatakse vallavalitsusele 15. oktoobriks.

§ 36.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Aasta sädeinimese preemiaga tunnustatakse inimest, kes on oma tegevusega eriliselt silma paistnud maa- ja külaelu eestvedamisel ning aidanud oma tegevusega kaasa piirkonna positiivsele arengule. Sädeinimene on ühiskondlikult aktiivne piirkonna inimene, kes osaleb aktiivselt kogukonna tegemistes, panustab kogukonna tegemistesse vabatahtlikult, on kaasamisvõimega eestvedaja ning ideede generaator.

  (2) Aasta kodanikuühenduse preemiaga tunnustatakse vähemalt kaks aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsusega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.

  (3) Aasta kodanikuühenduse teo preemiaga tunnustatakse märkimisväärset üritust või projekti. Tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile või piirkonnale.

  (4) Aasta kodanikuühenduse toetaja preemiaga tunnustatakse vallas kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, ettevõtet, eraisikut, kes on eelneva aasta jooksul eriliselt panustanud kodanikuühiskonna arendusse.

  (5) Aasta vabatahtliku preemiaga tunnustatakse isikut või isikuid, kes on oma panusega eelneva aasta jooksul silma paistnud väljaspool oma töökohustusi. Tegevusel on olnud oluline mõju organisatsiooni, piirkonna vabatahtliku tegevuse arengule.

§ 37.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid ja ettepaneku preemia suuruse määramiseks ning maksmiseks vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 05. novembriks.

9. peatükk PÕHJA-SAKALA VALLA SOTSIAALTÖÖ PREEMIAD 

§ 38.   Põhja-Sakala valla sotsiaaltöö preemiate määramise eesmärk

  Põhja-Sakala valla sotsiaaltöö preemiate määramise eesmärgiks on tähtsustada sotsiaaltöötaja rolli ja tuua esile sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid inimesi.

§ 39.   Põhja-Sakala valla sotsiaaltöö preemiad

  Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) sotsiaaltöö preemiad on:
  1) sotsiaalvaldkonna elutöö preemia;
  2) aasta sotsiaaltöötaja;
  3) aasta Hea Haldja preemia.

§ 40.   Kandidaatide esitamise tähtaeg

  Taotlused sotsiaaltöö preemiate määramiseks esitatakse vallavalitsusele 10. veebruariks.

§ 41.   Kandidaatidele esitatavad nõuded

  (1) Sotsiaalvaldkonna elutöö preemia antakse isikule, kes on aastate (vähemalt 15 aasta) jooksul oma tegevusega saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma töövaldkonnas ning on tulemuslikult kaasa aidanud valla sotsiaalvaldkonna arengule ja/või inimeste heaolu tõusule.

  (2) Aasta sotsiaaltöötaja preemia antakse isikule, kes on eelneva aasta jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi sotsiaalvaldkonnas asutuse, valla, maakonna ja/või üleriigilisel tasandil.

  (3) Aasta Hea Haldja preemia antakse isikule, kes on vabatahtlikult panustanud inimeste heaolu parandamisse ja toimetuleku toetamisse.

§ 42.   Vallavalitsusele ettepaneku esitamise tähtaeg

  Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid ja ettepaneku preemia suuruse määramiseks ning maksmiseks vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 1. märtsiks.

10. peatükk PÕHJA-SAKALA VALLA TÄNUVASTUVÕTT 

§ 43.   Põhja-Sakala valla tänuvastuvõtt

  Vallavalitsusel on õigus korraldada tänuvastuvõtte ja -üritusi valda esindanud, sündmusi korraldanud või toetanud, silmapaistvaid tulemusi saavutanud või muul viisil vallale olulisi teeneid osutanud isikutele.

11. peatükk PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUSE TÄNUKIRI 

§ 44.   Põhja-Sakala Vallavalitsuse tänukiri

  (1) Vallavalitsusel on õigus välja anda tänukirju isikutele või kollektiividele, kes on valda esindanud, sündmusi korraldanud või toetanud, silmapaistvaid tulemusi saavutanud, oma igapäevasel tegevusalal silmapaistvalt hästi või pikaaegselt tegutsenud või seoses tähtpäevadega.

  (2) Vallavalitsuse tänukirjaga võib kaasneda meene.

12. peatükk PÕHIKOOLI, GÜMNAASIUMI JA KUTSEÕPPEASUTUSE LÕPETAJATE PREEMIAD 

§ 45.   Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajate preemiad

  (1) Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajate tunnustamise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja motiveerida õpilasi saavutama õppetöös silmapaistvaid tulemusi.

  (2) Tunnustatakse õpilasi, kelle elukohaks rahvastikuregistris on kantud Põhja-Sakala vald või kes lõpetavad Põhja-Sakala valla kooli.

  (3) Preemia määratakse:
  1) gümnaasiumi lõpetamisel kuldmedaliga;
  2) gümnaasiumi lõpetamisel hõbemedaliga;
  3) kutseõppeasutuse lõpetamisel kiitusega;
  4) põhikooli lõpetamisel kiitusega lõputunnistusel.

  (4) Preemia makstakse Eesti Hariduse Infosüsteemis kontrollitud andmete põhjal Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse alusel kas tunnustuse saaja või tema seadusliku esindaja pangakontole.

13. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 46.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json