ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 21

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kinnitamine

Vastu võetud 28.03.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 4 lõigete 1 ja 2 ning „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 27. veebruari 2014. aasta määrus nr 6 „Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees

Lisa  Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027