Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 26

Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 28.01.2010 nr 4
jõustumine 01.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.10.201101.01.2012
29.03.201202.04.2012
27.09.201205.10.2012
27.02.2014RT IV, 05.03.2014, 2008.03.2014
27.11.2014RT IV, 04.12.2014, 707.12.2014
26.02.2015RT IV, 04.03.2015, 1101.06.2015
28.03.2016RT IV, 06.04.2016, 409.04.2016, määruses on läbivalt asendatud sõnad "eelarve- ja raamatupidamisosakond" sõnaga "rahandusosakond" vastavas käändes

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, „Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse“ § 15 punkti 2 ning „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.
[RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

28.04.2017 09:20
Veaparandus. Preambuli tekst viidud vastavusse muutva määrusega Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Määruse eesmärk on kehtestada sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Saue vallas ning seeläbi suurendada inimeste iseseisvat toimetulekut, soodustada vähekindlustatud ja/või toimetulekuraskustega perede toimetulekut ning luua laste arenguks võrdsed võimalused.
[RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

 (2) Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Saue valla eelarvest ja riigieelarvest vallale sotsiaaltoetuse ja -teenuste osutamise toetuseks eraldatud vahenditest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemise tingimusi ja korda Saue vallas.
[RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

 (3) Määrusega sätestatud toetuste ja menetlusele kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust. Vastuolu korral määruse ja sotsiaalseadustiku üldosa seaduse vahel kohaldatakse seaduses sätestatut.
[RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

§ 2.  Toetuste liigid ja määrad

 (1) Eraldatavad sotsiaaltoetused on perekonna sissetulekust sõltuvad ja mittesõltuvad.

 (2) Sotsiaaltoetuste suurused kehtestab Saue Vallavolikogu eraldi määrusega, kui määrusega ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.  Toetuse subjekt

  Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on olnud Saue vald vähemalt kuus kuud enne toetuse taotlemist, va määruses sätestatud erandid.

§ 4.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Saue valla elanik – isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald;
 2) üksikvanem – vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.
[RT IV, 05.03.2014, 20 - jõust. 08.03.2014]
 3) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks Saue valla eelarvelistest vahenditest antav rahaline toetus;
 4) sotsiaalkomisjon – Saue Vallavolikogu sotsiaalkomisjon;
 5) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev Saue vallavalitsuse ametnik või töölepinguline töötaja;
 6) (lapse)vanem – lapse vanem või muu isik, kes on lapse seaduslik esindaja.
[Paragrahv 4 punkt 6 lisatud vastavalt vastavalt Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.]

§ 41.  Ülesannete delegeerimine

 (1) Delegeerida "Sotsiaalhoolekande seaduse" §-des 10,11, 70, 111, 112, 119, 121, 127, 129, 130, 134, 135, 136, 138, 139, 142, 143, 144 ja 146 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded Saue Vallavalitsusele.

 (2) Saue Vallavalitsusel on õigus määrata "Haldusmenetluse seaduse" § 8 lõike 2 alusel struktruuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine, kui see ei ole määratud volikogu määrusega.
[RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

2. peatükk Toetuste taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 5.  Toetuse taotlemine

 (1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele järgmised dokumendid:
 1) vormikohane allkirjastatud avaldus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud avaldus elektrooniliselt;
 2) taotleja ja taotluse esitaja isikut tõendav dokument; digitaalselt allkirjastatud avalduse puhul ei ole vaja esitada isikut tõendavat dokumenti avalduse allkirjastajal;
 3) sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemisel andmed leibkonna sissetulekute kohta (palgatõend, pangaväljavõte vms);
 4) kulutusi tõendavad dokumendid hüvitiste saamiseks.
[Paragrahv 5 lõike 1 sõnastust muudetud vastavalt Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.]

 (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente ning andmeid taotleja ja tema pereliikmete kohta avalduse lahendamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta.

 (3) Toetust ei saa taotleda tagasiulatuvalt.

§ 6.  Toetuse määramine

 (1) Toetuse määramise otsustab isiku avalduse alusel vallavalitsus, va käesolevas määruses sätestatud erandid, järgmiselt:
 1) 3. peatükis sätestatud toetused, toimetulekutoetus ja vajaduspõhine peretoetus makstakse välja vallavalitsuse sotsiaalvaldkonda juhtiva abivallavanema poolt kinnitatud nimekirja alusel;
[RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]
 2) 4. peatükis sätestatud toetused makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel.

 (2) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel teha erandeid määrusega kehtestatud toetuse maksmise tingimustest. Erandi tegemise otsustab vallavalitsus põhjendatud korraldusega.

 (3) Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) taotleja ei paranda avalduses esinevaid puudusi vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul;
 3) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
 4) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul vallavalitsus leiab, et taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 5) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
 6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
 7) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid;
 8) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Saue valla ees;
 9) taotleja sureb enne taotluse rahuldamist.
[Paragrahv 6 lõiget 3 täiendati punktidega 8 ja 9 vastavalt Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.]

 (4) Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumise otsustab vallavalitsus põhjendatud korraldusega, mis tehakse taotlejale teatavaks seaduses sätestatud korras.

 (5) Toetuse taotluse menetlemisel lähtutakse õigusaktides sätestatud tähtaegadest.
[RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

§ 7.  Toetuse maksmine

 (1) Eraldatud toetuse maksab paragrahv 6 lõikes 1 sätestatud dokumendi alusel välja rahandusosakond toetuse saaja arvelduskontole või sularahas vallavalitsuse kassast.

 (2) Taotleja nõusolekul võib Saue Vallavalitsus korralduse alusel makstava toetuse välja maksta taotleja poolt volitatud isiku arvelduskontole, teenust osutanud asutusele või muule isikule.

§ 8.  Toetuse tagasinõudmine

 (1) Kui isik on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, siis tagastab isik saadu vabatahtlikult.

 (2) Kui isik keeldub saadut vabatahtlikult hüvitamast, võib vallavalitsus teha isikule ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 (3) Kui toetus tuleb tagasi maksta, siis tagasimakstava toetuse suuruse määramisel arvestatakse vajadusel välja toetuse suurus ühes kalendripäevas.

3. peatükk Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused 

§ 9.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest, kui täidetud on järgmised tingimused:
 1) laps registreeritakse sündimisel Saue valla elanikuks;
 2) mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud lapse sünni hetkel ja toetuse taotlemisel;
 3) mõlemad lapse vanemad on toetuse väljamaksmise hetkel Saue valla elanikud olnud vähemalt toetuse väljamaksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

 (2) Kui Saue valla elanik on ainult üks lapse vanematest, siis makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.

 (3) Üksikvanemal, kes vastab lõikes 1 toodud tingimustele on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses.

 (4) Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud tingimustele.

 (5) Sünnitoetust makstakse lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

 (6) Sünnitoetust makstakse välja kahes osas: pool peale lapse sündi ning teine pool aasta möödumisel toetuse esimese osa väljamaksmisest. Teine poolt toetust makstakse välja tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam Saue valla elanik, siis makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on ennast Saue valda sisse kirjutanud mõlemad lapse vanemad, siis ei muudeta väljamaksmisele kuuluva toetuse teise osa suurust.

 (7) Sünnitoetust on õigus taotleda kuni kuus kuud peale lapse sündi.
[RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

 (8) Sünnitoetuse maksab välja rahandusosakond vallavalitsusele esitatud vormikohase sünnitoetuse avalduse alusel.

§ 10.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust makstakse Saue valla elaniku surma korral isikule, kes esitab vallavalitsusele surmatõendi originaali, olenemata taotleja elukohast.

 (2) Matusetoetust on õigus taotleda kuni üks kuu peale isiku surma.

 (3) Matusetoetuse maksab välja rahandusosakond vormikohase avalduse, isikut tõendava dokumendi, surmatõendi originaali ja Eesti rahvastikuregistri väljavõtte alusel.

§ 11.  Esmakordselt koolimineva lapse toetus

 (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse vanemale tingimusel, et laps ja lapse vanemad on Saue valla elanikud ning mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud olnud lapse kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembril. Kui Saue valla elanik on kooliminemise hetkel ja kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembril ainult üks lapse vanematest, siis makstakse toetust pool toetusmäärast. Eelnimetatud tingimustele vastaval üksikvanemal on õigus saada toetust kogu toetusmäära ulatuses.
[Paragrahv 11 lõike 1 sõnastust muudetud vastavalt Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.]

 (2) Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase avalduse alusel. Toetust on õigus taotleda alates 1. augustist kuni 30. novembrini.
[Paragrahv 11 lõike 2 sõnastust muudetud vastavalt Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.]

 (3) Esmakordselt koolimineva lapse toetus makstakse lapse kooli minemise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

 (4) [Kehtetu - RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

§ 12.  Kasuperetoetus

 (1) Kasuperetoetust makstakse isikule, kellega vallavalitsus on sõlminud perekonnas hooldamise lepingu Saue valla elanikuks oleva hooldust vajava lapse perekonnas hooldamiseks. Kasuperetoetuse taotlemiseks ei pea isik olema Saue valla elanik.

 (2) Kasuperetoetust makstakse üks kord kuus perekonnas hooldamise lepingu alusel.

§ 13.  Koduse lapse toetus

 (1) Lapsehoiutoetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud ja laps ei ole kantud ühegi koolieelse lasteasutuse nimekirja. Kui Saue valla elanik on ainult üks lapse vanematest, siis makstakse toetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada toetust kogu toetusmäära ulatuses. Koduse lapse toetust on õigus taotleda ka nendel isikutel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald olnud vähem kui kuus kuud.

 (2) Õigustaotleda ja saada toetust tekib pärast lapse 1,5 aastaseks saamist ning lõppeb lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse või 30. juunil enne esmakordselt üldhariduskooli õppima asumist.

 (3) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele isikut tõendava dokumendi, va kui avaldus on allkirjastatud digitaalselt ja vormikohase avalduse.

 (4) [Kehtetu - RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

 (5) Toetust makstakse taotleja avalduse rahuldamise korral alates nõuetekohase avalduse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast. Toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses näidatud arvelduskontole iga kalendrikuu 15. kuupäevaks eelmise kuu eest. Toetust ei maksta juuli kuu eest.

 (6) Kui muutub väljamakstava toetuse suuruse aluseks olev asjaolu – üks lapsevanem registreerib ennast elama teise omavalitsuse territooriumile või teine lapsevanem registreerib ennast Saue valla elanikuks, siis makstakse koduse lapse toetust muutunud summas alates sellest kalendrikuust, mil muutus toetuse suuruse aluseks olev asjaolu.

 (7) Koduse lapse toetuse maksmine lõpetatakse abivallavanema kinnitatud nimekirja alusel, kui on langenud ära toetuse maksmise aluseks olevad asjaolud - toetuse saaja ja/või laps registreerivad ennast elama teise omavalitsusüksuse territooriumile või laps hakkab käima koolieelses lasteasutuses või üldhariduskoolis.

 (8) Koduse lapse toetuse maksmine lõpetatakse alates sellest kalendrikuust, mil tekkis toetuse maksmise lõpetamise alus - toetuse maksmise lõpetamise kuu eest toetust ei maksta.
[Paragrahv 13 sõnastus muudetud Saue Vallavolikogu 29.03.2012 määrusega nr 8.]

§ 14.  Ravimitoetus

 (1) Ravimitoetust makstakse:
 1) riiklikku pensioni (va toitjakaotuspensioni) saavale isikule retseptiravimite kompenseerimiseks tingimusel, et isik on Saue valla elanik ega teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
[Paragrahv 14 lõike 1 punkti 1 sõnastust muudetud vastavalt Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.]
 2) lapsevanemale puudega lapse retseptiravimite kompenseerimiseks tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud.

 (2) Ravimitoetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse, millele on lisatud kuludokumendid.
[Paragrahv 14 lõike 2 sõnastust muudetud vastavalt Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.]

 (3) Toetust on õigus taotleda üks kord kalendriaastas kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini.
[Paragrahv 14 lõike 3 sõnastust muudetud vastavalt Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.]

 (4) Ravimitoetust makstakse üks kord kalendriaastas vallavolikogu poolt kehtestatud ravimitoetuse piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal. Raske ja sügava puudega isikutele makstakse ravimitoetust kahekordse piirsumma ulatuses.
[RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

 (5) [Kehtetu - RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

§ 15.  Taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetus

 (1) Toetust makstakse abi-, hooldus- ja rehabilitatsioonivahendite ostmiseks ning taastusravi eest tasumiseks:
 1) riiklikku pensioni saavale Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puuet omavale Saue valla elanikule või vanaduspensioni saavale isiklikku abivahendi kaarti omavale Saue valla elanikule, kes ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
[RT IV, 04.03.2015, 11 - jõust. 01.06.2015]
 2) puudega lapse vanemale tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud.

 (2) Taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetust makstakse puude raskusastet omavale isikule rehabilitatsiooniplaani kohase taastusravi kompenseerimiseks, kui mitte rohkem kui 50% omaosaluse maksumusest.

 (3) Toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase avalduse alusel, millele on lisatud Sotsiaalkindlustusameti poolne puude, selle raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus, arsti ettekirjutus või rehabilitatsiooniplaan, kuludokumendid või abivahendi rentimist tõendavad dokumendid.
[RT IV, 04.03.2015, 11 - jõust. 01.06.2015]

 (4) Toetust on õigus taotleda üks kord kalendriaastas kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini.
[Paragrahv 15 lõike 4 sõnastust muudetakse vastavalt Saue Vallvolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.]

 (5) Taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud taastusravi- ja rehabilitatsioonitoetus piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.
[Paragrahv 15 lõike 5 sõnastust muudetakse vastavalt Saue Vallvolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.]

 (6) [Kehtetu - RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

§ 16.  Viipekeele tõlketeenuse toetus

 (1) Toetust makstakse viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks:
 1) Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puuet omavale isikule, kes on Saue valla elanik;
[RT IV, 04.03.2015, 11 - jõust. 01.06.2015]
 2) puudega lapse vanemale tingimusel, et vanem ja laps on Saue valla elanikud.

 (2) Toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase avalduse alusel, millele on lisatud Sotsiaalkindlustusameti poolne puude, selle raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ja kuludokumendid.
[RT IV, 04.03.2015, 11 - jõust. 01.06.2015]

 (3) Toetust on õigus taotleda kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini.

 (4) Toetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

 (5) [Kehtetu - RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

§ 161.  Invatranspordi toetus

 (1) Toetust makstakse raviasutustesse sõitmiseks kasutatud invatranspordi teenuste eest tasumiseks:
 1) Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puuet omavale isikule, kes on Saue valla elanik;
[RT IV, 04.03.2015, 11 - jõust. 01.06.2015]
 2) puudega lapse vanemale tingimusel, et vanem ja laps on Saue valla elanikud.

 (2) Toetust makstakse taotleja poolt esitatud vormikohase avalduse alusel, millele on lisatud Sotsiaalkindlustusameti poolne puude, selle raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus, kuludokumendid ja raviasutuses viibimist tõendavad dokumendid.
[RT IV, 04.03.2015, 11 - jõust. 01.06.2015]

 (3) Isikliku transpordi kasutamisel hüvitatakse läbitud kilomeetrid volikogu poolt kehtestatud koefitsiendi alusel.

 (4) Toetust on õigus taotleda kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini.

 (5) Toetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

 (6) [Kehtetu - RT IV, 06.04.2016, 4 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016]

§ 162.  Koolilõpu medali toetus

 (1) Koolilõpu medali toetust makstakse Saue valla elanikule, kes lõpetab gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga.

 (2) Toetuse saajate nimekirja kinnitab vallavalitsus ning teavitab toetuse saajaid neile määratud toetusest.

 (3) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja vallavalitsuse rahandusosakonnale isikut tõendava dokumendi.

§ 163.  Eestkostetava toetus

 (1) Toetust makstakse Saue valla eestkostel oleva isiku ülalpidamis-, koolitus- või muude kulude katmiseks hoolekande- või õppeasutuse või hooldaja avalduse alusel või vallavalitsuse algatusel.

 (2) Toetuse suuruse ja väljamaksmise otsustab vallavalitsus korraldusega, lähtudes volikogu poolt kehtestatud piirmäärast.
[Paragrahvid 161, 162 ja 163 lisatud vastavalt Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11. Muudatus jõustus 1. jaanuaril 2012.]

§ 164.  Asenduskoduteenuse toetus
[RT IV, 05.03.2014, 20 - jõust. 08.03.2014]

 (1) Asenduskoduteenuse toetust makstakse Saue valla eestkostel oleva ja asenduskoduteenusele suunatud lapse eest, et kompenseerida asenduskoduteenuse tegeliku maksumuse ja riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse vahet lapse kohta.

 (2) Asenduskoduteenuse teotuse maksmise ning toetuse suuruse iga lapse kohta otsustab vallavalitsus korraldusega volikogu poolt kehtestatud toetuse piirmäära ulatuses. Asenduskoduteenuse toetuse suurus määratakse kuni toetuse määramise kalendriaasta lõpuni.

 (3) Toetus makstakse toetuse saaja eest välja otse asenduskoduteenuse osutajale toetuse kasutamise kohta sõlmitud lepingu alusel.
[RT IV, 05.03.2014, 20 - jõust. 08.03.2014]

§ 165.  Puudega lapsele osutatavate teenuste toetus

 (1) Puudega lapsele osutatavate teenuste toetust saab taotleda järgmiste raske või sügava puudega lapsele osutatavatele teenuste eest tasumiseks:
 1) päevakeskuse teenus;
 2) isikliku abistaja teenus;
 3) tugiisikuteenus;
 4) intervallhoid;
 5) nõustamisteenus.

 (2) Teenuse rahastamise taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele on lisatud Sotsiaalkindlustusameti poolne puude, selle raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning rehabilitatsiooniplaan. Juhul, kui taotleja on teenuse eest ise tasunud, siis ka teenuse ostmist tõendavad dokumendid (kviitungid, arved, maksekorraldused, lepingud vms).

 (3) Toetust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuste eest kokku makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud piirsumma ulatuses.

 (4) Toetus makstakse toetuse saaja eest välja otse teenuse osutajale toetuse kasutamise kohta sõlmitud lepingu alusel.

 (5) Juhul, kui taotleja on tasunud teenuse eest ise ning tema taotlus teenuse kulude kompenseerimise kohta rahuldatakse, makstakse toetus taotlejale kuludokumentide alusel välja sularahas või kantakse üle taotleja näidatud arvelduskontole.
[RT IV, 04.03.2015, 11 - jõust. 01.06.2015]

§ 166.  Statsionaarset ja ambulatoorset õendusabi ning statsionaarset taastusravi (funktsioone toetav taastusravi)vajava isiku toetus

 (1) Statsionaarset ja ambulatoorset õendusabi ning statsionaarset taastusravi (funktsioone toetav taastusravi) vajava isiku toetust võib maksta pidevat kõrvalabi ja põetust vajavale või palliatiivravil olevale isikule.

 (2) Teenuse rahastamise taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele on lisatud Sotsiaalkindlustusameti poolne puude, selle raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus (va juhul kui isik põeb onkoloogilist haigust) ning perearsti või eriarsti suunamiskiri teenusele.

 (3) Toetust makstakse ulatuses, mis tagab, et pärast õendusabi või taastusravi teenuse omaosaluse, voodipäevatasu ja vahendite maksumuse tasumist jääb isikule kätte vähemalt kohalik toimetulekupiir.

 (4) Toetust makstakse kuni kalendriaasta lõpuni arvete ja kuludokumentide alusel.
[RT IV, 04.03.2015, 11 - jõust. 01.06.2015]

4. peatükk Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 17.  Toetuse taotlemise ja maksmise alused

 (1) Käesolevas peatükis loetletud toetusi võib taotleda vähekindlustatud isik või perekond, kelle majanduslikku olukorda ei saa lahendada regulaarsete sissetulekute või teiste toetuste arvel. Toetust eraldatakse rahaliste vahendite olemasolul inimeste hädavajalike kulutuste katmiseks.

 (2) Käesolevas peatükis loetletud Saue valla eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele põhjendatud vormikohane avaldus, sissetulekuid tõendavad dokumendid, kulutusi tõendavad dokumendid, töötu kaart, toetuse väljamaksmise vajadust tõendavad muud dokumendid.

 (3) Sotsiaaltöötajal on õigus vajadusel kontrollida taotluse põhjendatust, tehes selleks kodukülastusi ja nõudes välja täiendavaid dokumente.

§ 18.  Kooli- ja lasteaiatoidu toetus

 (1) Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse vähekindlustatud perede lapsele või lapsele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule.

 (2) Kooli- ja lasteaiatoidu toetuse taotleja esitab vallavalitsusele põhjendatud avalduse, lapsevanema(te) palgatõendi(d), vajadusel lasteaia- või koolitõendi.

 (3) Juhul, kui toetust taotletakse puudega lapsele, esitab toetuse taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele on lisatud Sotsiaalkindlustusameti poolne puude, selle raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning rehabilitatsiooniplaan.

 (4) Kooli- ja lasteaiatoidu toetus määratakse lähtudes iga avalduse põhjendatusest kuni õppeaasta või puude kehtivuse lõpuni sõltuvalt sellest, milline tärmin varem saabub.

 (5) Vallavalitsusel on õigus lõpetada vähekindlustatud pere lapsele määratud toetuse maksmine juhul kui pere majanduslik olukord on paranenud ning tegemist ei ole enam vähekindlustatud perega. Toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt 1 kalendrikuu.

 (6) Lapsele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule ning kui laps ei kasuta lasteasutuse poolt pakutavat toitlustusteenust, makstakse toetust volikogu kehtestatud piirmäära ulatuses. Toetus makstakse lapsevanemale välja sularahas või kantakse üle tema poolt näidatud arvelduskontole.

 (7) Kooli- ja lasteaiatoidu toetus kantakse vastava kooli või lasteaia toitlustaja poolt esitatud arvete alusel viimase arvelduskontole.

 (8) Juhul, kui lapsevanem on tasunud lapse toitlustuskulud ise ning tema taotlus toitlustuskulude kompenseerimise kohta rahuldatakse, makstakse toetus kuludokumentide alusel lapsevanemale välja sularahas või kantakse üle tema poolt näidatud arvelduskontole.
[RT IV, 04.03.2015, 11 - jõust. 01.06.2015]

§ 181.  Hoolekandeasutuse teenuse toetus

 (1) Hoolekandeasutuse teenuse toetust makstakse isiku hoolekandeasutusse paigutamisel, kui isiku varaline seisund ei võimalda tal hoolekandeasutuse teenuse eest täies ulatuses iseseisvalt tasuda ning tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või juhul, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma vanusest, töötusest või tervislikust seisundist tuleneva maksejõuetuse või teistest objektiivsetest varalist seisu ja toimetulekut halvendavatest teguritest tulenevate toimetulekuraskuste tõttu ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust.

 (2) Hoolekandeasutuse teenuse toetust makstakse:
 1) isikule tema paigutamisel üldhooldekodusse;
 2) 18 kuni 30 aastasele Sotsiaalkindlustusameti otsusega erihoolekandeteenusele suunatud isikule, kui erihoolekande asutusse paigutatud isik (teenuse saaja) ja tema seaduslik esindaja ja/või ülalpidaja (teenuse eest tasuja) on olnud Saue valla elanikud hiljemalt toetuse taotlemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

 (3) Hoolekandeasutuse teenuse toetuse suuruse iga toetuse saaja kohta otsustab vallavalitsus korraldusega volikogu poolt kehtestatud toetuse piirmäära ulatuses, arvestades toetuse saaja ja/või tema ülalpidajate varalisi võimalusi teenuse eest tasumiseks.

 (4) Kui toetuse saajal puuduvad ülalpidajad, siis ei ole vallavalitsus toetuse suuruse määramisel seotud volikogu poolt kehtestud toetuse suuruse piirmääraga.

 (5) Kui toetuse saajal on seadusjärgsed ülalpidajad, siis lähtub vallavalitsus toetuse suuruse määramisel lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule täiendavalt volikogu poolt kehtestatavast kohalikust toimetulekupiirist põhimõttel, et teenuse eest tasuva isiku leibkonna dokumenteeritava tulu ja teenuse eest tasutava summa vahe jagatuna leibkonna liikmete arvuga oleks suurem kui kohalik toimetulekupiir.

 (6) Toetus makstakse toetuse saaja eest välja otse hoolekandeteenust osutavale asutusele isikupõhiselt esitatud arvete alusel.
[Paragrahv 18 1 lisatud vastavalt Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.
Paragrahv 181 sõnastus muudetud vastavalt Saue Vallavolikogu 27.09.2012 määrusele nr 16.]

§ 182.  Õpilaskodu kulude toetus

 (1) Toetust makstakse vähekindlustatud pere lapse või Saue valla eestkostel oleva isiku õpilaskodu kulude katmiseks lapsevanema, hoolekande- või õppeasutuse või hooldaja avalduse alusel või vallavalitsuse algatusel.

 (2) Juhul, kui toetust taotletakse vähekindlustatud pere lapse õpilaskodu kulude katmiseks, esitab lapsevanem vallavalitsusele põhjendatud avalduse, lapsevanemate palgatõendid ja õppeasutuse tõendi.

 (3) Toetuse perioodi pikkuse, suuruse ja väljamaksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

 (4) Vallavalitsusel on õigus lõpetada vähekindlustatud pere lapsele määratud toetuse maksmine juhul kui pere majanduslik olukord on paranenud ning tegemist ei ole enam vähekindlustatud perega. Toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt 1 kalendrikuu.

 (5) Toetus makstakse toetuse saaja eest välja otse õpilaskoduteenuse osutajale toetuse kasutamise kohta sõlmitud lepingu alusel.
[RT IV, 04.03.2015, 11 - jõust. 01.06.2015]

§ 183.  Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus

 (1) Toetust makstakse koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa kompenseerimiseks.

 (2) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust makstakse vähekindlustatud perede laste eest või lapse eest, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud raske või sügav puue ning kes kasutab puudest tulenevalt ja nõustamiskomisjoni soovituse alusel lasteaiakohta erilasteaias või lasteaia erirühmas.

 (3) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetuse taotleja esitab vallavalitsusele põhjendatud avalduse, lapsevanema(te) palgatõend(id) või Sotsiaalkindlustusameti poolse puude, selle raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse ja omaosaluse arve.

 (4) Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus määratakse lähtudes iga avalduse põhjendatusest kuni õppeaasta lõpuni.

 (5) Vallavalitsusel on õigus lõpetada vähekindlustatud pere lapsele määratud toetuse maksmine juhul kui pere majanduslik olukord on paranenud ning tegemist ei ole enam vähekindlustatud perega. Toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt 1 kalendrikuu.

 (6) Toetus makstakse toetuse saaja eest välja otse koolieelse lasteasutuse teenuse osutajale arve alusel.

 (7) Juhul, kui lapsevanem on tasunud omaosaluse ise ning tema taotlus omaosaluse kompenseerimise kohta rahuldatakse, makstakse toetus kuludokumentide alusel lapsevanemale välja sularahas või kantakse üle tema poolt näidatud arvelduskontole.
[RT IV, 04.03.2015, 11 - jõust. 01.06.2015]

§ 19.  Ühekordne toetus

 (1) Ühekordset toetust makstakse raskesse majanduslikku olukorda sattunud Saue valla elanikule:
 1) õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra (pereliikme haigus või invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju, vargus või muu ettenägematu asjaolu) tagajärgede likvideerimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks;
 2) muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

 (2) Ühekordse toetuse maksmise otsustab vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul ja vajadusel sotsiaalkomisjoni arvamust arvestades oma korraldusega.

 (3) Ühekordse toetuse suuruse otsustab Saue Vallavalitsus.

§ 191.  Vältimatu abi toetus

 (1) Vältimatu abi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline või mitterahaline toetus, mis lisaks isiku olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele abinõudele (toit, riietus, ajutine peavari) aitab kaasa isiku väljapääsemisele abitust olukorrast.

 (2) Vältimatu abi toetuse maksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega sotsiaaltöötaja ettepanekul pärast taotleja olukorra kontrollimist.

 (3) Vältimatu abi toetuse suuruse otsustab vallavalitsus, arvestades volikogu poolt kehtestatud piirmäära, kusjuures vajadusel ja võimalusel tehakse raha väljamakse otse teenuse osutajale.
[Paragrahv 19 1 lisatud vastavalt Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusele nr 11.]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 20.  Avalduse vormide kinnitamine

  Käesolevas määruses nimetatud avaldust vajavate toetuste taotlemiseks kehtestab avalduste vormid vallavalitsus.

§ 21.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 211.  Määruse rakendamine

 (1) Määruse § 9 lõige 1 ja § 11 lõige1 jõustuvad 1. jaanuaril 2011.

 (2) Kuni 31. detsembrini 2010 makstakse sünnitoetust lapse sünni puhul ühele lapse vanematest tingimusel, et laps registreeritakse sündimisel Saue valla elanikuks, mõlemad lapse vanemad on lapse sünni hetkel Saue valla elanikud ning vähemalt üks lapse vanem on olnud Saue valla elanik vähemalt 6 kuud. Kui Saue valla elanik on ainult üks lapse vanematest, siis makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses.

 (3) Kuni 31. detsembrini 2010 makstakse esmakordselt koolimineva lapse toetust lapsevanemale tingimusel, et laps on Saue valla elanik ning mõlemad lapse vanemad on lapse kooliminemise hetkel Saue valla elanikud olnud vähemalt 6 kuud. Kui Saue valla elanik on 6 kuud olnud ainult üks lapse vanematest, siis makstakse toetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada toetust kogu toetusmäära ulatuses.

§ 22.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsist 2010. a.