SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kohtla Vallavalitsuse poolt üldhooldekodusse suunamise kord

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 29

Kohtla Vallavalitsuse poolt üldhooldekodusse suunamise kord

Vastu võetud 12.02.2007 nr 15
RT IV, 19.12.2012, 60
jõustumine 01.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2016RT IV, 06.04.2016, 1509.04.2016, rakendatakse 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel
[RT IV, 06.04.2016, 15 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse 01.04.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Üldhooldekodusse suunamise kord reguleerib Kohtla valla elanike registrisse kantud eakate ja puuetega isikute, kes ei ole suutelised iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega, hooldekodusse paigutamist.

 (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) üldhooldekodu (edaspidi hooldekodu)- eakatele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud hoolekandeasutus;
 2) hooldekodus hooldamine- ööpäevaringselt hooldekodus elavate isikute hooldamine, järelevalve, põetus, esmatasandi arstiabi korraldamine ja teiste hooldekodu põhikirjast tulenevate põhiülesannete täitmine;
 3) ülalpidamiskulu hooldekodus- hooldekodus hoolealuse ülalpidamiseks kuluv summa.

§ 2.  Hooldekodudesse paigutatavad isikud

 (1) Hooldekodusse võidakse paigutada rahvastikuregistrisse Kohtla valla elanikuna kantud vanureid ja puuetega isikui (edaspidi taotlejad):
 1) kes viibivad haiglas, aga ei vaja enam haiglaravi, kuid vajavad jätkuvalt hooldust,
 2) kellel puuduvad seadus-või lepingujärgsed ülalpidajad või kelle seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised taotlejale vajalikul määral hooldust tagama.

 (2) Üldhooldekodusse ei paigutata taotlejaid järgmistel juhtudel:
 1) endale või teistele ohtlike psüühika-ja käitumishäirete tunnuste esinemise korral;
 2) nakkushaiguste põdemisel.

 (3) Käesoleva korra § 2 lõikes 2 nimetatud taotlejad kuuluvad ravile, kas kodus või raviasutuses või hooldamisele erihooldekodus.

§ 3.  Hooldekodusse paigutamise taotlemine

 (1) Taotleja või tema esindaja esitab Kohtla valla sotsiaalkomisjonile kirjaliku avalduse. Kui taotleja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võivad erandjuhtudel avalduse esitada perearst, sotsiaaltöötaja , seadusjärgne ülalpidaja või mõni muu isik, kes on taotlejaga lähedalt seotud.

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) puude olemasolu korral koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest puude raskusastme kohta;
 3) pensionitunnistuse koopia;
 4) väljavõte haigusloost koos arsti ja/või geriaatrilise hindamiskomisjoni kinnitusega hooldekodusse paigutamise vajalikkuse kohta;
 5) isiku kinnis- ja vallasvara ning seaduses- ja/või lepingujärgse ülalpidaja(te) olemasolu või nende puudumise kohta;
 6) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu korral nende isiku- ja kontaktandmed ning tõendid ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta;
 7) dokumentide koopiad viimase 3 aasta jooksul tehtud kinnisvara tehingute kohta.

 (3) Sotsiaalkomisjonil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente.

§ 4.  Hooldekodusse paigutamine ja hoolduse eest tasumine

 (1) Hooldekodusse võidakse paigutada käesoleva korra § 2 lõige 1 toodud tingimustele vastavaid taotlejaid, kusjuures esmajärjekorras kuuluvad hooldekodusse paigutamisele isikud, kellel puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad.

 (2) Hooldekodusse paigutamist otsustab vallavalitsus (eelarves selleks ettenähtud vahendite piires) sotsiaalkomisjoni ettepanekul

 (3) Hooldekodusse paigutamisel sõlmitakse kahepoolne leping hooldekodu ja vallavalitsuse vahel.

 (4) Hooldekodu ülalpidamiskulu tasumise kohustuse võtavad enda kanda taotleja, vallavalitsus ja seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad järgmiselt:
 1) hooldekodusse elama asumisel võtab hooldekodusse paigutatud isik endale kohustuse tasuda, kas osaliselt või täielikult enda ülalpidamiskulud hooldekodus, tasudes selleks 90% oma igakuisest sissetulekust, kuid mitte rohkem kui ülalpidamiseks vajalik;
 2) vallavalitsus otsustab sotsiaalkomisjoni ettepanekul käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 toodud seadus- või lepingujärgsete ülalpidajatega kokkuleppel nende kanda jääva osa suuruse;
 3) taotleja ülalpidamiskulude katmiseks võib sõlmida lepingu taotleja vara arvelt;
 4) ülalpidamiskuludest puudu jääva osa tasub vallavalitsus.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsist 2007. a.