SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kohtla valla koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 30

Kohtla valla koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.02.2007 nr 16
RT IV, 19.12.2012, 61
jõustumine 01.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2016RT IV, 06.04.2016, 1509.04.2016, rakendatakse 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel
[RT IV, 06.04.2016, 15 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse 01.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab koduteenuste osutamise tingimused ning majanduslikud ja õiguslikud alused, koduteenuste loetelu, samuti reguleerib teenuste osutamisest tekkivaid lepingulisi suhteid Kohtla vallas lähtuvalt sotsiaalhoolekande seadusest.

  (2) Antud korras kasutatakse sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses alljärgnevaid mõisteid:
  1) koduteenused- isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla;
  2) põhiteenus- isiku hooldamine igapäevase toimetuleku tagamiseks;
  3) tugiteenus- isiku toimetuleku toetamine;
  4) kõrvalabi- avahooldustöötaja poolt koduteenuste osutamine vastavalt vajadusele;
  5) avahooldustöötaja- koduteenuseid osutav isik, kes kirjaliku lepingu alusel võtab hooldusele kõrvalabi vajava isiku;
  6) isiklik abistaja- isik, kes abistab puudega inimest iga päev riietumisel, isikliku hügieeni toimingutes, liikumisel, asjaajamistel, saadab hoolealust väljaspool kodu.

§ 2.   Koduteenuste osutamine

  (1) Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele, kes on kantud Kohtla valla elanike registrisse ja kellel üldjuhul puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad.

  (2) Kõrvalabi vajadus võib isikul tekkida puudest, haigusest või kõrgest east.

  (3) Koduteenuseid taotlev isik esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab oma soovi kõrvalabi saada. Koduteenuse vajadusest võivad teatada ka naabrid, arst, avahooldustöötaja või lähedased.

  (4) Koduteenuseid puudutava küsimuse lahendamisel kuulatakse ära abivajaja tahe ja avahooldustöötaja arvamus koduteenuste optimaalseks osutamiseks.

  (5) Koduteenuseid puudutava küsimuse lahendamisel kuulatakse ära abivajaja tahe ja avahooldustöötaja arvamus koduteenuste optimaalseks osutamiseks.

  (6) Avahooldustöötaja täidab abivajaja kaardi ja koduteenuste osutamise hooldamiskava.

  (7) Otsuse koduteenuste otsustamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul. Otsus tehakse asjaosalisele isikule teatavaks isiku vanust ja arengutaset arvestaval viisil.

§ 3.   Lepingu sõlmimine

  (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping avahooldustöötaja või isikliku abistaja ja kõrvalabi vajava isiku vahel, kus igal konkreetsel juhul määratakse osutatavate teenuste loetelu ja sagedus, lepingu kestvus ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluse ja käesoleva korraga.

  (2) Lepingut võib täiendada või muuta poolte kokkuleppel kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse lepingus ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

  (3) Leping lõpetatakse kummagi poole avalduse alusel või kui on ära langenud koduteenuse osutamise vajadus.

§ 4.   Avahooldustöötaja tegevuse alused

  (1) Avahooldustöötaja või isiklik abistaja lähtub oma töös töölepingust, ametijuhendist ja hooldust vajava isikuga sõlmitud hoolduslepingust.

  (2) Avahooldustöötaja põhiülesanne on koduteenust vajavate puuetega isikute või üksikvanurite abistamine. Avahooldustöötaja abistab sotsiaalnõunikud oma teeninduspiirkonnas elavate hooldust vajavate klientide ja nende vajaduste väljaselgitamisel, teeb ettepanekuid abi osutamisel. Avahooldustöötaja võib hooldada kuni 10-11 kõrvalabi vajavat isikut.

  (3) Avahooldustöötaja ei tohi astuda kliendiga rahalistesse tehingutesse isikliku kasu saamiseks ega mõjutada pärimisõiguse dokumentide vormistamist enda kasuks.

§ 5.   Koduteenuste loetelu

  (1) Põhiteenused
  1) Toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine:
1.1 tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja kojutoomine;
1.2 esmaste majapidamistarvetega varustamine;
1.3 kõrvalabi vajajaga kaupluses käimine.
  2) Eluaseme korrastamine:
2.1 põrandate pühkimine;
2.2 prügi välja viimine.
  3) Vestlus ja teabe edastamine:
3.1 kliendi ära kuulamine;
3.2 teabe edastamine muudatustest ning täiendustest õigusaktides, mis on seotud kliendi huviga.
  4) Abistamine eluaseme kütmisel:
4.1 küttematerjali varumise korraldamine;
4.2 küttematerjali tuppa toomine;
4.3 vajadusel kütmine ja vee tuppa toomine.

  (2) Tugiteenused
  1) Toetuste taotlemine ja maksete tasumine.
  2) Abistamine arstiabi korraldamisel:
2.1 arsti koju kutsumine;
2.2 ravimite muretsemine;
2.3 abivahendite soovitamine, muretsemine;
2.4 arsti juurde viimine.
  3) Abistamine ühekordsetel asjaajamistel:
3.1 ajalehtede ja ajakirjade tellimine;
3.2 abistamine asjaajamistel;
3.3 olmetehnika remondi korraldamine;
3.4 ajalehtede ja raamatute raamatukogust toomine.

§ 6.   Finantseerimine

  (1) Hooldustöötajat tasustatakse valla eelarvest vastavalt töölepingule.

  (2) Isiklikku abistajat tasustatakse valla eelarvest vastavalt töövõtulepingus kokkulepitule.

  (3) Koduteenuseid v.a. transporditeenus osutatakse abi vajavatele isikutele üldjuhul tasuta.
  1) Kui kõrvalabi taotleval isikul on olemas seadusjärgsed ülalpidajad, kes mõjuva põhjuseta ei täida ülalpidamiskohustust perekonnaseaduse § 64 lõige 1 lähtuvalt, rakendatakse hoolduseteenusele võtmisel teenustasu. Tasu suurus oleneb osutatavate teenuste mahust ja maksumusest.

  (4) Koduteenuste mahud ja maksumused kinnitab vallavalitsus.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsist 2007. a.

/otsingu_soovitused.json