ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 33

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 20.05.2015 nr 21
RT IV, 29.05.2015, 1
jõustumine 01.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2016RT IV, 06.04.2016, 1509.04.2016, rakendatakse 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel ja vallavolikogu sotsiaal-ja kultuurikomisjoni ettepanekul
[RT IV, 06.04.2016, 15 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse 01.04.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Kohtla vallas.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesoleva määrusega kehtestatud piirmäärade (edaspidi piirmäärad).

 (2) Eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses. Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

 (3) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinnana arvesse üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavale pensionärile võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

 (4) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete või maksekviitungite/ korralduste alusel.

 (5) Juhul, kui kulude tõendamiseks esitatakse kuludokument, millel kajastuvad kuludokumendi esitamisele järgnevate kuude kulud, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse kuludokumendi esitamise kuul ning järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

 (6) Juhul, kui kulu tõendamiseks esitatakse kuludokument, millel kajastub kuludokumendi esitamisele eelnevate kuude kulu, kuid mitte võlgnevus, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse kuludokumendi esitamise kuul ning järgnevatel kuudel kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 3.  Piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel rakendatakse hindu, mis kehtivad sel ajavahemikul, mille eest toetust arvestatakse. Hinnad võetakse neid müüva ettevõte asukohas kehtiva hinna ja transpordikulude summana, v.a küttepuude maksumuse piirmääraks on keskmine turuhind. Kehtestada toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad alljärgnevas suuruses:
 1) tegelik korteriüür või hooldustasu (sealhulgas tegelik olmejäätmete veotasu, üldelektri ja jaotamisteenuse maksumus) kompenseeritakse vastavalt kehtestatud tariifidele, maksimaalselt kuni 2 €/m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 1.50 €/m2 kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1.50 €/m2 kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenus- kompenseeritakse vastavalt kehtestatud tariifidele, kuid mitte üle 5 m3 tarbitud vee kulude eest inimese kohta kuus. Kompenseerimisel võetakse arvesse abonenttasu / ülekulu ja vee jaotamisteenuse maksumus;
 5) kaugkütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia ja jaotusteenuste kulud - vastavalt kehtestatud soojusenergia hinnale;
kaugkütteta (gaasi-ja elektriküte) majades ja eluruumides - kompenseeritakse soojusenergia maksumus kütteperioodil (1. septembrist kuni 30. aprillini) kuni 3 €/m2 kuus;
ahiküttega majades ja eluruumides, juhul kui puudub keskküte, - tahkekulud kuni 3 €/m2 kuus, maksimaalselt 80 € kuus perekonna kohta (esitatud aastas kütte ostmise kviitungi alusel).
Küttepuude maksumuse piirmääraks on ~ 15 m3 kütteperioodil 1. septembrist kuni 30. aprillini;
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulud – kuni 20 € üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 10 € kuus;
 7) majapidamisgaasi kulud – kuni 10 € üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 5 € kuus;
statsionaarse gaasipliidi ja boileri kulud kompenseeritakse igakuiselt kuni 20 m3 ühe inimese kohta kuus;
balloongaasi olemasolu korral kulud kompenseeritakse igakuiselt kuni 10 kg gaasi hinnast ühe inimese kohta kuus (esitatud kuludokumendi alusel järgnevatel kuudel kuludokumendis näidatud ajast);
 8) hoonekindlustuse kulu – kuni 0.20 €/m2 kohta kuus kindlustuspoliisi alusel;
 9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 10) olmejäätmete veotasu – tegelik olmejäätmete veotasu, kuid mitte üle 0.50 €/m2 kohta kuus.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrust rakendatakse 1. juunist 2015. a .

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.